Nařízení Komise (ES) č. 617/2003 ze dne 4. dubna 2003, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Carne dos Açores, Borrego do Nordeste Alentejano, Carne de Porco Alentejano, Pomodoro di Pachino, Uva da tavola di Mazzarrone)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 617/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 617/2003
          ze dne 4. dubna 2003,
          kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Carne dos Açores, Borrego do Nordeste Alentejano, Carne de Porco Alentejano, Pomodoro di Pachino, Uva da tavola di Mazzarrone)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2796/2000 [2], a zejména na čl. 6 odst. 3 a 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s článkem 5 nařízení (EHS) č. 2081/92 postoupilo Portugalsko Komisi dvě žádosti o zápis názvů "Carne dos Açores" a "Borrego do Nordeste Alentejano" jako zeměpisných označení a jednu žádost o zápis názvu "Carne de Porco Alentejano" jako označení původu a Itálie postoupila Komisi dvě žádosti o zápis názvů "Pomodoro di Pachino" a "Uva da tavola di Mazzarrone" jako zeměpisných označení.
          (2) V souladu s čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení bylo shledáno, že žádosti jsou v souladu s uvedeným nařízením, a zejména, že obsahují všechny údaje stanovené v článku 4 uvedeného nařízení.
          (3) Žádná námitka ve smyslu článku 7 nařízení (EHS) č. 2081/92 nebyla předána Komisi po zveřejnění dalších názvů uvedených v příloze tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropských společenství [3].
          (4) Uvedené názvy si proto zaslouží být zapsány do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, a tedy být v rámci Společenství chráněny jako chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení.
          (5) Příloha tohoto nařízení doplňuje přílohu nařízení Komise (ES) č. 2400/96 [4] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 492/2003 [5],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 2400/96 se doplňuje o názvy uvedené v příloze tohoto nařízení a uvedené názvy se zapíší do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení jako chráněné označení původu (CHOP) nebo chráněné zeměpisné označení (CHZO), uvedeného v čl. 6 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2081/92.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. dubna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 324, 21.12.2000, s. 26.
          [3] Úř. věst. L 168, 13.7.2002, s. 12 (Carne dos Açores).Úř. věst. L 168, 13.7.2002, s. 15 (Borrego do Nordeste Alentejano).Úř. věst. L 168, 13.7.2002, s. 17 (Carne de Porco Alentejano).Úř. věst. L 168, 13.7.2002, s. 7 (Pomodoro di Pachino).Úř. věst. L 186, 6.8.2002, s. 13 (Uva da tavola di Mazzarrone).
          [4] Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 11.
          [5] Úř. věst. L 73, 19.3.2003, s. 3.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PRODUKTY PŘÍLOHY I SMLOUVY, URČENÉ K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ
          Maso (a droby), čerstvé
          PORTUGALSKO
          Carne dos Açores (CHZO)
          Borrego do Nordeste Alentejano (CHZO)
          Carne de Porco Alentejano (CHOP)
          Ovoce, zelenina
          ITÁLIE
          Pomodoro di Pachino (CHZO)
          Uva da tavola di Mazzarrone (CHZO)
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.