Nařízení Komise (ES) č. 622/2003 ze dne 4. dubna 2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnostiText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 622/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 622/2003
          ze dne 4. dubna 2003,
          kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví [1], a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Komise má pro celou Evropskou unii přijmout opatření k zavedení společných základních norem bezpečnosti v letectví. Nařízení je nejvhodnějším nástrojem pro tento účel.
          (2) V souladu s nařízením (ES) č. 2320/2002 a s cílem zabránit protiprávním činům mají být opatření stanovená v příloze tohoto nařízení tajná a nezveřejněná.
          (3) Za tímto účelem je nezbytné povolit rozlišování mezi letišti na základě posouzení místního rizika. Komise by proto měla být informována o letištích, která jsou považována za méně riziková.
          (4) Rovněž je třeba povolit rozdíly v prováděcích opatřeních podle typu letecké činnosti. Komise má být informována o uplatnění náhradních opatření za účelem zajištění stejné úrovně bezpečnosti.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro bezpečnost civilního letectví,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Cíl
          Toto nařízení stanoví opatření nezbytná k zavedení a technické úpravě společných základních norem týkajících se letecké bezpečnosti, která mají být začleněna do národních programů bezpečnosti civilního letectví.
          Článek 2
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          - "národním programem bezpečnosti civilního letectví" právní předpisy, praxe a postupy přijaté členskými státy v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 2320/2002 za účelem zajištění bezpečnosti civilního letectví na jejich území,
          - "příslušným orgánem" vnitrostátní orgán určený členským státem v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 2320/2002, který je příslušný pro koordinaci a sledování provádění jeho národního programu bezpečnosti civilního letectví.
          Článek 3
          Utajení
          Opatření podle článku 1 jsou stanovena v příloze.
          Tato opatření jsou tajná a nejsou zveřejněna. Jsou zpřístupněna pouze osobám řádně oprávněným členským státem nebo Komisí.
          Článek 4
          Oznámení
          Členské státy písemně informují Komisi o všech letištích, vůči kterým využily možnost volby povolenou podle čl. 4 odst. 3 písm. a) nebo c) nařízení (ES) č. 2320/2002.
          Článek 5
          Náhradní opatření
          Členské státy písemně informují Komisi o náhradních opatřeních uplatňovaných v souladu s bodem 4.2 přílohy nařízení (ES) 2320/2002.
          Článek 6
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. dubna 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. dubna 2003.
          Za Komisi
          Loyola De Palacio
          místopředsedkyně
          [1] Úř. věst. L 355. 30. 12. 2002, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PODROBNÁ OPATŘENÍ PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ
          V souladu s článkem 3 je příloha tajná a nezveřejňuje se v Úředním věstníku Evropské unie.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.