Nařízení Komise (ES) č. 626/2003 ze dne 3. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2377/2002 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro sladovnický ječmen ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1766/92

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 626/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 626/2003
          ze dne 3. dubna 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2377/2002 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro sladovnický ječmen ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1766/92
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1666/2000 [2], a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,
          s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2002 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o změně koncesí pro obiloviny stanovených v seznamu CXL, který tvoří přílohu Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) [3], a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí;
          s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2002 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Kanadou podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) o změně koncesí pro obiloviny stanovených v seznamu ES CXL, který tvoří přílohu GATT [4], a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí;
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Na základě nařízení (ES) č. 2377/2002 [5] ve znění nařízení (ES) č. 159/2003 [6] se otevírá celní kvóta pro dovoz 50000 tun sladovnického ječmene kódu HS 100300. Ustanovení čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení, které se týká jistot, poskytuje hospodářským subjektům možnost, že jejich jistota nepropadne v případě, že jsou dovozci schopni předložit novou dovozní licenci, která byla vydána v rámci kvóty pro ječmen podle nařízení Komise (ES) č. 2376/2002 [7], ve znění nařízení (ES) č. 539/2003 [8].
          (2) Vzhledem k tomu, že tato možnost v praxi způsobuje celním orgánům řadu obtíží a vytváří příležitost pro zneužívání dotyčné celní kvóty, je dané ustanovení třeba zrušit.
          (3) Za účelem řešení praktických obtíží při celním zacházení s dovozy sladovnického ječmene v případech, kdy jsou předkládána osvědčení o shodě, je nezbytné změnit ustanovení uvedeného nařízení, jež se týkají postupu osvědčování daného produktu.
          (4) V rámci celní kvóty pro pšenici obecnou a ječmen je třeba harmonizovat data podávání žádostí ve všech členských státech tak, aby byly zohledněny státní svátky. V případě celní kvóty pro sladovnický ječmen by měla platit stejná ustanovení.
          (5) Nařízení (ES) č. 2377/2002 by proto mělo být změněno.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2377/2002 se mění takto:
          1. V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Pokud nejsou kritéria jakosti a/nebo podmínky zpracování uvedené v článcích 5 a 6 tohoto nařízení splněny, jistota k dovozní licenci podle čl. 10 písm. a) nařízení (ES) č. 1162/95 a doplňující jistota podle čl. 6 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení propadají."
          2. V poslední větě článku 8 se slova "a podpisy" zrušují.
          3. V čl. 9 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "2. Nejpozději do 18.00 bruselského času v den podání žádostí o dovozní licence zašlou příslušné orgány Komisi faxem oznámení v souladu se vzorem uvedeným v příloze II a celkové množství vyplývající ze součtu všech množství uvedených v žádostech o dovozní licence."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 3. dubna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21.
          [2] Úř. věst. L 193, 29.7.2000. s. 1.
          [3] Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
          [4] Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
          [5] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 95.
          [6] Úř. věst. L 25, 30.1.2003, s. 37.
          [7] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 92.
          [8] Úř. věst. L 80, 27.3.2003, s. 21.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.