Nařízení Komise (ES) č. 627/2003 ze dne 4. dubna 2003 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 627/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 627/2003
          ze dne 4. dubna 2003
          o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2176/2002 [2], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) K zajištění jednotného uplatňování kombinované nomenklatury tvořící přílohu nařízení (EHS) č. 2658/87 je nezbytné přijmout opatření k zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
          (2) Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a že se tato pravidla vztahují i na každou jinou nomenklaturu, která je na ní plně nebo částečně založena nebo k ní přidává další třídění a která je zřízena zvláštními předpisy Společenství za účelem uplatňování celních nebo jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
          (3) Podle uvedených všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze tohoto nařízení zařazeno na základě odůvodnění ve sloupci 3 do odpovídajících kódů KN uvedených ve sloupci 2.
          (4) Je účelné, aby závazné informace o sazebním zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které vydaly orgány členských států a které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohla osoba, které byly tyto informace vydány, nadále používat po dobu tří měsíců v souladu s čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex společenství [3], naposledy pozměněného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 [4].
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se v kombinované nomenklatuře zařazuje do odpovídajících kódů KN uvedených ve sloupci 2 uvedené tabulky.
          Článek 2
          Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které vydaly celní orgány členských států a které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 nadále používány po dobu tří měsíců.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. dubna 2003.
          Za Komisi
          Frederik Bolkestein
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 331, 7.12.2002, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Popis zboží | Zařazení Kód KN | Odůvodnění |
          (1) | (2) | (3) |
          1.Přípravek nazývaný Hummus sestávající z cizrnové pasty (81 % hmotnostních), vody, oleje, sezamu indického, koření, kyseliny citrónové, soli a konzervačních látek. Tento přípravek je upraven pro maloobchodní prodej (např. v baleních po 250 g). | 20059080 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, poznámce 3 ke kapitole 20 a na znění kódů KN 2005, 200590 a 20059080. Tento přípravek není možné považovat za hotovou omáčku nebo kořenící směs čísla 2103(viz vysvětlivka k harmonizovanému systému k číslu2103). Vzhledem k tomu, že přípravek je upraven nad rámec stanovený v kapitole 7, zařazuje se do čísla 2005. |
          2.Sušené datle plněné mandlovou pastou. Náplň se skládá z pasty připravené z mandlí, sacharosy, glukosy a vanilkového aroma a obsah cukru činí 63 % hmotnostních.Tento přípravek je upraven pro maloobchodní prodej (např. v balení po 250 g) | 20089968 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 2008, 200899 a 20089968. Výrobek není cukrovinkou. Nemůže být považován ani za cukroví (viz první odstavec vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 1704). Je považován za upravené ovoce čísla 2008. |
          — glukózový sirup | 32,2 |
          — kondenzované mléko | 26,6 |
          — cukr | 18,0 |
          — voda | 12,4 |
          — smetana | 4,2 |
          — přírodní cukr | 3,2 |
          — mléko | 1,1 |
          a malá množství soli, zahušťovadel, konzervačních látek, odpěňovačů a příchutí.
          Výrobek se používá při výrobě zmrzliny a dodává mramorový vzhled a propůjčuje karamelovou chuť. Dodává se v balení po 20 kg.
          | | 21069098 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 2106, 210690 a 21069098. S ohledem na složení výrobku, zejména na vysoký obsah cukr a nízký objem mléčných složek jej není možné považovat za potravinový přípravek na bázi zboží čísel 0401 až 0404. Nemůže být tedy zařazen do čísla 1901[viz též vysvětlivka k harmonizovanému systému ke kapitole 19, všeobecná ustanovení, písm. d)]. Vzhledem k tomu, že výrobek není přidáván do potravin během vaření nebo servírování, nemůže být považován za hotovou omáčku nebo kořenící směs čísla 2103. Rovněž jej nelze považovat za přípravek používaný k ochucování určitých jídel ve smyslu čísla 2103(viz vysvětlivka k harmonizovanému systému k číslu 2103, část A). |
          4. Pevné plastové kontejnery používané k přepravě, skladování polovodičových destiček a manipulaci s nimi. Vnitřní stěny jsou opatřeny drážkami, které tvoří mezery; základna a jedna stěna jsou otevřeny.
          (Viz fotografie) [1]
          | 39231000 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3923 a 39231000. Tyto plastové kontejnery se používají k přepravě a balení zboží a nemohou být považovány za části, součásti a příslušenství výhradně nebo zejména určené pro určitý stroj, přístroj nebo zařízení kapitoly 90 (viz poznámka 2 písm. b) ke kapitole 90). |
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.