Nařízení Komise (ES) č. 631/2003 ze dne 7. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1638/98, pokud jde o podmínky pro uznávání a lhůty programů činnosti organizací hospodářských subjektů v odvětví oliv na hospodářské roky 2002/03 a 2003/04

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 631/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 631/2003
          ze dne 7. dubna 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1638/98, pokud jde o podmínky pro uznávání a lhůty programů činnosti organizací hospodářských subjektů v odvětví oliv na hospodářské roky 2002/03 a 2003/04
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1638/98 ze dne 20. července 1998, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky [1], pozměněné nařízením (ES) č. 1513/2001 [2], a zejména na čl. 4a odst. 4 písm. a) a c) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1334/2002 [3] pozměněné nařízením (ES) č. 1965/2002 [4] stanoví pravidla pro uznávání a programy činnosti organizací hospodářských subjektů v odvětví oliv pro účely financování Společenstvím na hospodářské roky 2002/03 a 2003/04 podle článku 4a nařízení (ES) č. 1638/98. V zájmu zjednodušení správy uvedených pravidel a podpory rozsáhlé účasti organizací v odvětví je třeba některé podmínky uznávání sdružení organizací producentů v odvětví změnit.
          (2) Protože ustanovení o financováníprogramů činnosti jsou nová, vyžaduje vypracování programů činnosti uznanými hospodářskými subjekty značnou přípravnou práci. Lhůty uvedené v nařízení (ES) č. 1334/2002 je proto třeba prodloužit.
          (3) Nařízení (ES) č. 1334/2002 je v důsledku toho třeba změnit.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro oleje a tuky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1334/2002 se mění takto:
          1. Článek 2 odst. 3 se nahrazuje tímto:
          "3. Aniž je dotčen čl. 10 odst. 1 tohoto nařízení, organizace hospodářských subjektů v odvětví oliv a jejich sdružení uznané podle článku 20c nařízení č. 136/66/EHS a ostatní organizace hospodářských subjektů v odvětví oliv uznané daným členským státem, které předložily program činnosti ve smyslu článku 5, se považují za uznané podle tohoto nařízení, pokud splňují kritéria podle odstavců 1 a 2. Sdružení organizací producentů však mohou zahrnovat nejvýše 10 % organizací producentů, které nejsou uznány podle písmene a), nebo nejvýše sedm takových organizací."
          2. V čl. 3 odst. 1 se datum "31. března 2003" nahrazuje datem "31. května 2003".
          3. V čl. 5 odst. 2 prvním pododstavci se datum "31. března 2003" nahrazuje datem "31. května 2003".
          4. V čl. 6 odst. 3 prvním pododstavci se datum "31. května 2003" nahrazuje datem "31. července 2003".
          5. V čl. 11 odst. 2 prvním a druhém pododstavci se datum "30. června 2003" nahrazuje datem "5. září 2003".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 31. března 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. dubna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 210, 28.7.1998, s. 32.
          [2] Úř. věst. L 201, 26.7.2001, s. 4.
          [3] Úř. věst. L 195, 24.7.2002, s. 16.
          [4] Úř. věst. L 300, 5.11.2002, s. 4.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.