Nařízení Komise (ES) č. 638/2003 ze dne 9. dubna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 a k rozhodnutí Rady 2001/822/ES, pokud jde dovozní režim pro rýži pocházející ze států africké, karibské a tichomořské oblasti (státy AKT) a ze zámořských zemí a území

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 638/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 638/2003
          ze dne 9. dubna 2003,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 a k rozhodnutí Rady 2001/822/ES, pokud jde dovozní režim pro rýži pocházející ze států africké, karibské a tichomořské oblasti (státy AKT) a ze zámořských zemí a území
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne 22. prosince 1995 o společné organizaci trhu s rýží [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 411/2002 [2], a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 ze dne 10. prosince 2002, kterým se stanoví režim použitelný pro zemědělské produkty a zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (země AKT) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1706/98 [3], a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství ("rozhodnutí o přidružení zámoří") [4], a zejména na sedmý pododstavec čl. 6 odst. 5 přílohy III uvedeného rozhodnutí,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 2286/2002 provádí režim dovozu ze států AKT, který vznikl na základě Dohody o partnerství mezi státy AKT a Evropským společenstvím podepsané v Cotonou dne 23. června 2000 [5]. Ustanovení čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení stanoví obecný režim snížení cel u produktů uvedených v příloze I uvedeného nařízení a zvláštní režim snížení cel v rámci celních kvót u některých produktů uvedených v příloze II uvedeného nařízení. Stanoví se roční kvóty 125000 tun rýže, vyjádřeno ekvivalentem loupané rýže, a 20000 tun zlomkové rýže.
          (2) Rozhodnutí 2001/822/ES stanoví, že kumulace původu ze států AKT/zámořských zemí a území ve smyslu čl. 6 odst. 1 a 5 přílohy III uvedeného rozhodnutí je povolena pro celkové roční množství 160000 tun ekvivalentu loupané rýže pro produkty kódu KN 1006. Zámořským zemím a územím jsou každoročně nejprve vydávány dovozní licence pro 35000 tun, a v rámci tohoto množství se vydávají dovozní licence pro 10000 tun nejméně rozvinutým zámořským zemím a územím.
          (3) Za tím účelem, aby bylo možně zajistit řádné řízení těchto dovozních režimů, měla by být prováděcí pravidla pro vydávání dovozních licencí pro rýži pocházející ze států AKT a zámořských zemí a území stanovena v jediném dokumentu. Nařízení Komise (ES) č. 2603/97 ze dne 16. prosince 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz rýže původem ze států AKT, jakož i pro dovoz rýže původem ze zámořských zemí a území [6], by proto mělo být zrušeno.
          (4) Pro účely řízení příslušných celních kvót se v případech, na něž se nevztahují zvláštní pravidla stanovená tímto nařízením, použijí obecná pravidla stanovená nařízením Komise (ES) č. 1162/95 ze dne 23. května 1995, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži [7], naposledy pozměněným nařízením (ES) č. 2333/2002 [8], a nařízením Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty [9], naposledy pozměněným nařízením (ES) č. 2299/2001 [10].
          (5) Vydávání dovozních licencí by mělo být v průběhu roku rozloženo do stanovených období, aby se zajistilo vyvážené řízení trhu. Je třeba zavést režim pro převod množství, jež nebyla v daném období využita, do období dalšího.
          (6) Clo lze snížit tehdy, vybere-li vyvážející stát AKT vývozní poplatek, jehož částka odpovídá snížení cla, jak je stanoveno v příloze II nařízení (ES) č. 2286/2002. Měla by být stanovena pravidla pro prokázání, že byl tento poplatek zaplacen.
          (7) Dovozy se uskuteční prostřednictvím dovozních licencí vydaných na základě vývozní licence vydané orgány zmocněnými státy AKT a zámořskými zeměmi a územími.
          (8) Licence, jež nejméně rozvinuté zámořské země a území nevyužily, musejí být dány k dispozici Nizozemským Antilám a Arubě, přičemž musí být zachována možnost převádět množství v průběhu roku do různých tranší.
          (9) Za tím účelem, aby se zajistilo správné řízení kvót stanovených nařízením (ES) č. 2286/2002 a rozhodnutím 2001/822/ES, mělo by se od dovozců při podávání žádosti o dovozní licenci vyžadovat složení jistoty a měly by být stanoveny určité podmínky týkající se žadatelů. Rovněž je třeba rozložit kvóty na období jednoho roku a stanovit dobu platnosti licencí.
          (10) Za tím účelem, aby se zajistilo optimální řízení celních kvót, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. dubna 2003.
          (11) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA I PŘEDMĚT
          Článek 1
          Tímto nařízením se stanoví pravidla řízení režimu dovozních licencí pro celkovou kvótu 160000 tun rýže, vyjádřeno ekvivalentem loupané rýže, pocházející ze států AKT a zámořských zemí a území v souladu s čl. 1 odst. 3 a přílohami I a II nařízení (ES) č. 2286/2002 a čl. 6 odst. 5 přílohy III rozhodnutí 2001/822/ES a pro celkovou kvótu 20000 tun zlomkové rýže pocházející ze států AKT v souladu se čl. 1 odst. 3 a přílohou II nařízení (ES) č. 2286/2002.
          KAPITOLA II DOVOZ RÝŽE POCHÁZEJÍCÍ ZE STÁTŮ AKT
          Článek 2
          Na dovoz rýže kódů KN 10061021, 10061023, 10061025, 10061027, 10061092, 10061094, 10061096, 10061098, 100620 a 100630 pocházející ze zámořských zemí a území do Společenství se při předložení dovozní licence vztahuje snížení cla v rámci kvóty 125000 tun rýže, vyjádřeno ekvivalentem loupané rýže.
          Článek 3
          1. Dovozní licence uvedené v článku 2 se vydávají každý rok pro tyto tranše:
          — leden: | 41668 tun, |
          — květen: | 41666 tun, |
          — září: | 41666 tun, |
          — říjen: | zbývající množství. |
          2. Jakákoliv množství tranše, na která se nevztahují žádosti o licence, se v souladu s článkem 13 převedou do tranše následující.
          Článek 4
          Na dovoz zlomkové rýže kódu KN 10064000 pocházející ze států AKT do Společenství se při předložení dovozní licence vztahuje snížení cla v rámci kvóty 20000 tun.
          Článek 5
          1. Dovozní licence uvedené v článku 4 se vydávají každý rok pro tyto tranše:
          — leden: | 10000 tun, |
          — květen: | 10000 tun, |
          — září: | 0 tun, |
          — říjen: | zbývající množství. |
          2. Jakákoliv množství tranše, na která se nevztahují žádosti o licence, se převedou do tranše následující.
          Článek 6
          Snížení cla stanovené v příloze II nařízení (ES) č. 2286/2002 se vztahuje na částku cla stanovenou Komisí postupem podle článku 4 nařízení Komise (ES) č. 1503/96 [11].
          Článek 7
          1. Snížení cla stanovené v příloze II nařízení (ES) č. 2286/2002 se vztahuje pouze na dovoz rýže, pro který vyvážející země vybrala vývozní poplatek, jehož částka se rovná rozdílu mezi clem použitelným pro dovoz rýže pocházející ze třetích zemí a částkou stanovenou podle článku 6 tohoto nařízení.
          Dovozní clo je clo použitelné v den podání žádosti o licenci.
          2. Důkaz o výběru vývozního poplatku se poskytne uvedením dané částky v národní měně a tím, že celní orgán vyvážející země do kolonky 12 vývozní licence, která odpovídá vzoru uvedenému v příloze I a je vydána vyvážející zemí, připojí spolu s podpisem a razítkem celního úřadu jednu z těchto poznámek:
          - Gravamen percibido a la exportación del arroz
          - Særafgift, der opkræves ved eksport af ris
          - Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe
          - Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού
          - Special charge collected on export of rice
          - Taxe spéciale perçue à l’exportation du riz
          - Tassa speciale riscossa all’esportazione del riso
          - Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing
          - Direito especial cobrado na exportaçăo do arroz
          - Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu
          - Särskild avgift för risexport.
          3. Pokud je částka vývozního poplatku vybraného vyvážející zemí nižší než snížení vyplývající z použití článku 6, snížení je omezeno na vybranou částku.
          4. Pokud je částka vybraného vývozního poplatku vyjádřena v jiné měně, než je měna dovážejícího členského státu, je směnný kurs pro určení částky skutečně vybraného poplatku kurs zaznamenaný na nejreprezentativnějším směnném trhu nebo směnných trzích tohoto členského státu v den, kdy bylo clo předem stanoveno.
          Článek 8
          Odchylně od článku 6 nařízení (ES) č. 1162/95 a podle čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 jsou dovozní licence pro loupanou, omletou a poloomletou rýži a zlomkovou rýži platné ode dne jejich skutečného vydání do konce následujícího třetího měsíce.
          Doba platnosti dovozní licence však nesmí překročit 31. prosinec roku vydání.
          KAPITOLA III DOVOZ RÝŽE S KUMULACÍ PŮVODU ZE STÁTŮ AKT A ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ
          Článek 9
          Na dovoz rýže pocházející ze zámořských zemí a území do Společenství se vztahuje osvobození od cla v rámci kvóty 35000 tun rýže, vyjádřeno ekvivalentem loupané rýže, z čehož je při předložení dovozní licence 25000 tun rezervováno pro Nizozemské Antily a Arubu a 10000 tun pro nejméně rozvinuté zámořské země a území.
          Článek 10
          1. Dovozní licence uvedené ve článku 9 se každý rok vydávají podle těchto tranší, vyjádřeno ekvivalentem loupané rýže:
          a) pro Nizozemské Antily a Arubu:
          — leden: | 8334 tun, |
          — květen: | 8333 tun, |
          — září: | 8333 tun, |
          — říjen: | zbývající množství; |
          b) pro nejméně rozvinuté zámořské země a území uvedené v příloze I B rozhodnutí 2001/822/ES:
          — leden: | 3334 tun, |
          — květen: | 3333 tun, |
          — září: | 3333 tun, |
          — říjen: | zbývající množství. |
          2. Množství rýže, která je v jiném stupni zpracování než loupaná rýže, se přepočtou podle přepočítacích koeficientů stanovených v článku 1 nařízení Komise č. 467/67/EHS [12].
          Článek 11
          1. Žádosti o dovozní licence musejí doprovázet originál vývozní licence, který je vypracován v souladu se vzorem uvedeným v příloze I a vydán orgány odpovědnými za vydávání osvědčení EUR.1.
          2. Jakákoliv množství tranše, na která se nevztahují žádosti o licence, se převedou do tranše následující.
          3. V případě, že se žádosti o licence podané pro dovoz s kumulací původu ze států AKT/nejméně rozvinutých zámořských zemí a území nevztahují na celkové dostupné množství v říjnové tranši, lze zbývající množství použít pro dovoz produktů pocházejících z Nizozemských Antil nebo z Aruby.
          Článek 12
          Odchylně od článku 6 nařízení (ES) č. 1162/95 a podle čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 jsou dovozní licence pro loupanou, omletou a poloomletou rýži a zlomkovou rýži platné ode dne jejich skutečného vydání do 31. prosince roku vydání.
          KAPITOLA IV SPOLEČNÁ PROVÁDĚCÍ PRAVIDLA
          Článek 13
          Žádosti o dovozní licence pro rýži kódů KN uvedených ve článku 2, která pochází ze států AKT, a rýže kódu KN 1006, která pochází ze zámořských zemí a území, se mohou podávat pro převedená množství uvedená v čl. 3 odst. 2.
          Pokud se předložené žádosti o licence pro dovoz ze států AKT nebo dovoz s kumulovaným původem ze zemí AKT/zámořských zemí a území nevztahují na celá dostupná množství, zbývající množství říjnové tranše uvedené ve čl. 3 odst. 1 lze použít pro dovoz produktů pocházejících ze zámořských zemí a území, a to nejvýše pro 160000 tun uvedených v článku 1.
          Článek 14
          Postup použitelný pro žádosti o dovozní licence a pro dovozní licence je postup stanovený v nařízení (ES) č. 1162/95 a v nařízení (ES) č. 1291/2000, vyjma případů, kdy toto nařízení stanoví jinak.
          Článek 15
          1. Žádosti o licence se podají u příslušného orgánu v dotčeném členském státě během prvních pěti pracovních dnů měsíce odpovídajícího jednotlivé tranši.
          2. Žádost o licence předkládají fyzické nebo právnické osoby, které alespoň v jednom ze tří kalendářních let před dnem podání žádosti vykonávaly obchodní činnost při dovozu nebo vývozu v odvětví rýže a byly zapsány ve veřejném registru některého ze členských států.
          Důkaz o obchodní činnosti při dovozu nebo vývozu se poskytne předložením alespoň dvou řádně potvrzených dovozních nebo vývozních licencí vydaných nebo poskytnutých žadateli nebo případně předložením celních prohlášení.
          3. Žadatel může podat pouze jednu žádost v členském státě, v němž je zapsán ve veřejném registru. Podá-li tentýž zájemce více žádostí v jednom nebo v několika členských státech, jsou tyto žádostí nepřijatelné.
          4. Žádost o licenci nelze podat pro množství vyšší, než je množství pro danou tranši a původ. Množství požadované pro každou dotčenou tranši a původ však nesmí překročit množství 5000 tun, vyjádřeno ekvivalentem loupané rýže.
          Článek 16
          1. Země provenience a země původu se uvedou v kolonkách 7 a 8 žádosti o dovozní licenci a v licenci samotné a poznámka "Ano" se označí křížkem.
          2. V kolonce 20 žádosti o dovozní licenci uvede žadatel tranši, pro kterou žádost předkládá. Uvede se jedna z těchto poznámek.
          - státy AKT (čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 638/2003),
          - státy AKT zlomková rýže (čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 638/2003),
          - zámořské země a území (čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 638/2003),
          - zámořské země a území (čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 638/2003),
          - státy AKT a zámořské země a území (článek 13 nařízení (ES) č. 638/2003).
          3. V kolonce 24 licencí se uvede jedna z těchto poznámek:
          a) u dovozů pocházejících ze států AKT:
          - Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicadaen las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento(CE) no 638/2003]
          - Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 638/2003)
          - Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003)
          - Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003]
          - Reduced duty up to the quantity indicated in Sections17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003)
          - Droit réduit jusqu‘à la quantité indiquée dans les cases17 et 18 du présent certificat [Reglement (CE) no 638/2003]
          - Dazio ridotto limitatamente alla quantitŕ indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE)n. 638/2003]
          - Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in devakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003)
          - Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente -certificado [Regulamento (CE) n.°638/2003]
          - Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003)
          - Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 638/2003);
          b) u dovozů pocházejících ze zámořských zemí a území:
          - Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado[Reglamento (CE) no 638/2003]
          - Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og18 i denne licens (forordning (EF) nr. 638/2003)
          - Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003)
          - Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003]
          - Exemption from customs duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003)
          - Exemption du droit de douane jusqu‘à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Reglement (CE) no 638/2003]
          - Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantitŕ indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo Regolamento (CE) n. 638/2003]
          - Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003)
          - Isençăo de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003]
          - Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003)
          - Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 638/2003).
          Článek 17
          1. Do dvou pracovních dnů od posledního dne lhůty pro podání žádostí o licenci sdělí členské státy Komisi telexem nebo faxem množství rozdělená podle osmimístného kódu KN, podle jednotlivých tranší a zemí původu, jichž se žádosti o licenci týkají, jakož i číslo licencí a jména a adresy žadatelů.
          Toto sdělení se v souladu se vzorem uvedeným v příloze II učiní i v případě, že v členském státě žádné žádosti podány nebyly.
          2. Do deseti dnů od posledního dne lhůty pro sdělení členských států, jež je uvedeno v odstavci 1, Komise:
          a) rozhodne, v jakém rozsahu lze žádostem vyhovět. Pokud požadovaná množství překročí množství, která jsou k dispozici pro danou tranši a příslušný původ, stanoví procentní podíl snížení, které se pro jednotlivé žádosti použije;
          b) stanoví množství, která jsou k dispozici pro následující tranši.
          3. Je-li množství, pro které má být licence vydána, po použití procentního podílu snížení uvedeného v odst. 2 písm. a) nižší než 20 tun, lze žádost o licenci stáhnout ve lhůtě dvou pracovních dnů po dni, kdy nařízení, kterým se uvedený procentní podíl stanoví, vstoupilo v platnost. Jistota se uvolní ihned.
          4. Do tří dnů poté, co nařízení přijaté na základě odst. 2 písm. a) vstoupilo v platnost, se vydají dovozní licence pro množství, o která se žádá, nebo pro množství, která zbudou po použití procentního podílu snížení stanoveného uvedeným nařízením.
          Článek 18
          Odchylně od článku 10 nařízení (ES) č. 1162/95 je částka jistoty, která se požaduje při podání žádostí o dovozní licence, 46 EUR/t.
          Je-li množství, pro které je dovozní licence vydána, nižší než množství, o které bylo žádáno, částka jistoty se přiměřeně sníží.
          Článek 19
          Odchylně od článku 9 nařízení (ES) č. 1291/2000 nejsou práva vyplývající z dovozních licencí převoditelná.
          Článek 20
          Použije se čl. 35 odst. 6 nařízení (ES) č. 1291/2000.
          Článek 21
          Členské státy sdělí Komisi telexem nebo faxem v souladu se vzorem uvedeným v příloze II tohoto nařízení následující údaje:
          a) do dvou pracovních dnů ode dne jejich vydání množství, rozdělená podle osmimístného kódu KN a země původu, pro něž byly vydány dovozní licence, datum vydání, číslo vydané licence, jakož i jméno a adresu držitele licence;
          b) do dvou měsíců od uplynutí doby platnosti každé licence množství rozdělená podle osmimístného kódu KN a země původu, jež byla skutečně propuštěna do volného oběhu, datum propuštění do volného oběhu, číslo licence, jakož i jméno a adresu držitele licence.
          Toto sdělení se učiní i v případě, že nebyla žádná licence vydána a žádný dovoz se neuskutečnil.
          KAPITOLA V ZRUŠUJÍCÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 22
          Nařízení (ES) č. 2603/97 se zrušuje.
          Článek 23
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. dubna 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 9. dubna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18.
          [2] Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27.
          [3] Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 5.
          [4] Úř. věst. L 314, 30.11.2001, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
          [6] Úř. věst. L 351, 23.12.1997, s. 22.
          [7] Úř. věst. L 117, 24.5.1995, s. 2.
          [8] Úř. věst. L 349, 24.12.2002, s. 24.
          [9] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.
          [10] Úř. věst. L 308, 27.11.2001, s. 19.
          [11] Úř. věst. L 189, 30.7.1996, s. 71.
          [12] Úř. věst. č. 204, 24.8.1967, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Vzor vývozní licence uvedené ve článku 7 a v čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 638/2003
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          RÝŽE – NAŘÍZENÍ (ES) č. 638/2003
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.