Nařízení Komise (ES) č. 649/2003 ze dne 10. dubna 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 139/81, (ES) č. 936/97 a (ES) č. 996/97, pokud jde o dovoz produktů z hovězího a telecího masa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 649/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 649/2003
          ze dne 10. dubna 2003,
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 139/81, (ES) č. 936/97 a (ES) č. 996/97, pokud jde o dovoz produktů z hovězího a telecího masa
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2345/2001 [2],
          s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 139/81 ze dne 16. ledna 1981, kterým se stanoví podmínky pro zařazení některých druhů zmrazeného hovězího a telecího masa do podpoložky 0202 30 50 kombinované nomenklatury [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 264/1999 [4], a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 936/97 ze dne 27. května 1997 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso [5], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1781/2002 [6], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 996/97 ze dne 3. června 1997 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží a bránic kódu KN 02062991 [7], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1266/98 [8], a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (EHS) č. 139/81, (ES) č. 936/97 a (ES) č. 996/97 stanoví vydávání osvědčení o pravosti, aby bylo možné provádět dovozy nebo zařazovat zboží do určitých podpoložek kombinované nomenklatury. Seznamy orgánů vydávajících tato osvědčení jsou připojeny k těmto nařízením.
          (2) Argentina změnila název orgánu vydávajícího osvědčení o pravosti.
          (3) Je proto vhodné změnit nařízení (EHS) č. 139/81, (ES) č. 936/97 a (ES) č. 996/97,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha II nařízení (EHS) č. 139/81 se nahrazuje textem uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          V příloze II nařízení (ES) č. 936/97 se název orgánu vydávajícího osvědčení "Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA)" nahrazuje názvem "Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA)".
          Článek 3
          V příloze II nařízení (ES) č. 996/97 se název orgánu vydávajícího osvědčení "Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA)" nahrazuje názvem "Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA)".
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. dubna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21.
          [2] Úř. věst. L 315, 1.12.2001, s. 29.
          [3] Úř. věst. L 15, 17.1.1981, s. 4.
          [4] Úř. věst. L 32, 5.2.1999, s. 3.
          [5] Úř. věst. L 137, 28.5.1997, s. 10.
          [6] Úř. věst. L 270, 8.10.2002, s. 3.
          [7] Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 6.
          [8] Úř. věst. L 175, 19.6.1998, s. 9.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA II
          Seznam orgánů ve vyvážejících zemích oprávněných k vydávání osvědčení o pravosti
          Třetí země | Vdávající orgán |
          Název | Adresa |
          Argentina | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), Coordinación de Mercados Ganaderos | Paseo Colón 922, 1er PisoOficina 146(C 1063 ACW) Buenos AiresArgentina |
          Austrálie | Department of Agriculture, Fisheries and Forestry – Australia | PO Box 858Canberra, ACT 2601 |
          Botswana | Ministry of Agriculture, Departement of Animal Health and Production | Principal Veterinary Office (Abattoir)Private Bag 12Lobatse |
          Nový Zéland | New Zeland Meat Board | PO Box 1211Wellington |
          Svazijsko | Ministry of Agriculture | PO Box 162Mbabane |
          Uruguay | Instituto Nacional de Carnes (INAC) | Rincón 459Montevideo |
          Jižní Afrika | South African Livestock and Meat Industries Control Board | Hamilton and Vermeulen StreetsPretoria |
          Zimbabwe | Ministry of Agriculture Department of Veterinary Services | PO Box 8012CausewayHarareZimbabwe |
          Namibie | Ministry of Agriculture, Water and Rural Development Directorate of Veterinary Services | Private Bag 12002AuspanplatzWindhoek9000Namibia |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.