Nařízení Komise (ES) č. 650/2003 ze dne 10. dubna 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o dovoz živých ovcí a kozText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 650/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 650/2003
          ze dne 10. dubna 2003,
          kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o dovoz živých ovcí a koz
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 260/2003 [2], a zejména na článek 23 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Komise (ES) č. 260/2003, kterým se mění nařízení (ES) 999/2001, byla po zjištění klusavky v hospodářství s chovem drobných přežvýkavců zavedena nová pravidla Společenství pro její eradikaci, která vycházejí ze stanoviska Vědeckého řídícího výboru ze dne 4. a 5. dubna 2002 o bezpečném získávání materiálů z drobných přežvýkavců. K zajištění konzistentnosti s těmito pravidly pro eradikaci byla změněna také pravidla pro obchod s chovnými ovcemi uvnitř Společenství, aby při obchodování s ovcemi genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR byla odstraněna omezení související s klusavkou.
          (2) Pravidla pro dovoz živých ovcí a koz je třeba změnit, aby odpovídala pravidlům pro obchod uvnitř Společenství.
          (3) Nařízení (ES) č. 999/2001 je tedy třeba odpovídajícím způsobem pozměnit.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha IX nařízení (ES) č. 999/2001 se mění podle přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. října 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. dubna 2003.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 7.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V příloze IX se kapitola E nahrazuje tímto:
          "KAPITOLA E Dovoz ovcí a koz
          Při dovozu ovcí a koz do Společenství po 1. říjnu 2003 je nutné předložit veterinární osvědčení, které potvrdí,
          a) že tato zvířata se narodila a byla nepřetržitě chována v hospodářstvích, v nichž nebyl nikdy zjištěn případ klusavky, a že v případě chovných ovcí a koz splňují požadavky uvedené v příloze VIII kapitoly A oddílu I písm. a) bodu i) a ii);
          b) nebo že se jedná o ovce genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR podle přílohy I rozhodnutí Komise 2002/1003/ES, které pocházejí z hospodářství, v němž za posledních šest měsíců nebyl hlášen žádný případ klusavky.
          Jsou-li určeny pro členský stát, na jehož celé území nebo jeho část se vztahují výhody uvedené v ustanoveních přílohy VIII kapitoly A oddílu I písm. b) nebo c), musí poskytovat dodatečné záruky, obecného nebo zvláštního rázu, které byly stanoveny postupem podle čl. 24 odst. 2."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.