Nařízení Komise (ES) č. 666/2003 ze dne 11. dubna 2003, kterým se dočasně povoluje užívání některých mikroorganismů v krmivechText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 666/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 666/2003
          ze dne 11. dubna 2003,
          kterým se dočasně povoluje užívání některých mikroorganismů v krmivech
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech [1], naposledy pozměněnou nařízením (ES) č. 1756/2002 [2], a zejména na článek 3 a čl. 9e odst. 1 této směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 70/524/EHS stanoví, že žádná doplňková látka nesmí být uvedena do oběhu, pokud pro ni nebylo uděleno povolení Společenství.
          (2) V případě doplňkových látek uvedených v příloze C části II směrnice 70/524/EHS, mezi něž patří mikroorganismy, lze dočasně povolit použití nové doplňkové látky v krmivech, pokud jsou splněny podmínky stanovené v uvedené směrnici a pokud lze na základě dostupných výsledků důvodně předpokládat, že jejich použití ve výživě zvířat bude mít některý z účinků uvedených ve čl. 2 písm. a) uvedené směrnice. Toto dočasné povolení lze udělit na dobu nejvýše čtyři let.
          (3) Z posouzení předložené žádosti o povolení přípravku z mikroorganismů uvedeného v příloze tohoto nařízení vyplývá, že podmínky stanovené v čl. 9e odst. 1 směrnice 70/524/EHS jsou splněny.
          (4) Přípravek z mikroorganismů by tedy měl být dočasně povolen na dobu čtyř let.
          (5) Vědecký výbor pro výživu zvířat zaujal příznivé stanovisko k bezpečnosti přípravku, který patří do skupiny "mikroorganismů", pro selata a výkrm prasat za podmínek uvedených v příloze tohoto nařízení.
          (6) Hodnocení žádosti ukazuje, že pro ochranu pracovníků před expozicí doplňkovým látkám uvedeným v příloze jsou nezbytné určité postupy. Tato ochrana je však zajištěna uplatňováním směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci [3].
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Doplňková látka, která náleží do skupiny "mikroorganismů" a je uvedena v příloze, se povoluje jako doplňková látka v krmivech za podmínek stanovených v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. dubna 2003.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 265, 3.10.2002, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "Číslo (nebo číslo ES) | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          CFU/kg kompletního krmiva | CFU/kg kompletního krmiva |
          Mikroorganismy
          22 | Enterococcus faecium DSM 7134 | Přípravek Enterococcus faecium obsahující nejméně: prášková forma: 1 × 1010 CFU/g doplňkové látkygranulovaná forma (mikrokapsle): 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky | Selata | 0,5 × 109 | 4 × 109 | V návodu k použití uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování doplňkové látky a premixu. | 15. 4. 2007 |
          Výkrm prasat | | 0,2 × 109 | 1 × 109" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.