Nařízení Komise (ES) č. 667/2003 ze dne 11. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 716/96, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s hovězím masem ve Spojeném království

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 667/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 667/2003
          ze dne 11. dubna 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 716/96, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s hovězím masem ve Spojeném království
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2345/2001 [2], a zejména na článek 39 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Čl. 2 odst. 1 a 3 nařízení Komise (ES) č. 716/96 [3] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1176/2000 [4] stanoví cenu za kilogram živé hmotnosti zvířat, na která se vztahuje systém stanovenýv uvedeném nařízení, a částku za zvíře, kterou Společenství spolufinancuje nákupy zvířat.
          (2) Za účelem stanovit současnou odhadní hodnotu příslušných zvířat je nutné zohlednit vývoj tržních cen ve Spojeném království od roku 1997, kdy byly naposledy změněny ceny a částky spolufinancování. Během tohoto období však nebyly v členském státě zaznamenány žádné kotace cen krav, a je proto vhodné zohlednit vývoj cen takových zvířat na sousedních trzích.
          (3) Je proto nutné snížit o 20 % nákupní cenu krav a o 8 % nákupní cenu jiných zvířat od 30 měsíců věku. Je vhodné poměrně snížit částku spolufinancování Společenství.
          (4) Je proto vhodné změnit nařízení (ES) č. 716/96.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 2 nařízení (ES) č. 716/96 se mění takto:
          1. Odstavec 1 se nahrazuje tímto:
          "1. Cena, kterou má producentům nebo jejich zástupcům zaplatit příslušný britský orgán podle čl. 1 odst. 1, činí:
          - 0,64 EUR za kilogram živé hmotnosti krav,
          - 0,83 EUR za kilogram živé hmotnosti jiných zvířat."
          2. V odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "3. Společenství spolufinancuje výdaje Spojeného království na nákupy podle čl. 1 odst. 1 ve výši 233 EUR za krávu a ve výši 302 EUR za jiné zvíře, které bylo zlikvidováno podle článku 1."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se pro zvířata nakoupená ode dne 28. dubna 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. dubna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21.
          [2] Úř. věst. L 315, 1.12.2001, s. 29.
          [3] Úř. věst. L 99, 20.4.1996, s. 14.
          [4] Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 37.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.