Nařízení Komise (ES) č. 668/2003 ze dne 11. dubna 2003 o trvalém povolení doplňkové látky v krmivechText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 668/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 668/2003
          ze dne 11. dubna 2003
          o trvalém povolení doplňkové látky v krmivech
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech [1], naposledy pozměněnou nařízením (ES) č. 1756/2002 [2], a zejména na články 3 a 9d této směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 70/524/EHS stanoví, že žádná doplňková látka nesmí být uvedena do oběhu, pokud pro ni nebylo uděleno povolení Společenství.
          (2) Pro doplňkovou látku, jejíž použití v krmivech již bylo povoleno, může být uděleno trvalé povolení, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 3a uvedené směrnice.
          (3) Enzymatický přípravek uvedený v tomto nařízení byl po příznivém stanovisku Vědeckého výboru pro výživu zvířat (SCAN), zejména s ohledem na bezpečnost výrobku, poprvé dočasně povolen nařízením Komise (ES) č. 1436/98 [3] v souladu se směrnicí Rady 93/113/ES [4]. Dočasné povolení této doplňkové látky bylo v souladu se směrnicí 70/524/EHS prodlouženo do 30. června 2004 [5].
          (4) Výrobní společnost předložila nové údaje na podporu žádosti o trvalé povolení pro enzymatický přípravek uvedený v tomto nařízení.
          (5) Dne 4. prosince 2002 Vědecký výbor pro výživu zvířat (SCAN) vydal příznivé stanovisko o účinnosti přípravku při splnění podmínek uvedených v příloze tohoto nařízení.
          (6) Z posouzení žádosti o povolení pro enzymatický přípravek, které bere v úvahu stanovisko Vědeckého výboru pro výživu zvířat (SCAN), vyplývá, že podmínky stanovené v čl. 3a směrnice 70/524/EHS jsou splněny. Uvedený přípravek by tedy měl být povolen bez časového omezení.
          (7) Hodnocení žádosti ukazuje, že by měly být vyžadovány určité postupy na ochranu pracovníků před expozicí doplňkové látce uvedené v příloze. Tato ochrana by však měla být zajištěna uplatněním směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci [6].
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přípravek, který náleží do skupiny "enzymů" a je uveden v příloze, se povoluje jako doplňková látka v krmivech za podmínek stanovených v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. dubna 2003.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 265, 3.10.2002, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 15.
          [4] Úř. věst. L 334, 31.12.1993, s. 17.
          [5] Povolení bylo naposledy prodlouženo nařízením Komise (ES) č. 2200/2001 (Úř. věst. L 299, 15.11.2001, s. 1).
          [6] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Číslo (nebo číslo ES) | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          Jednotky aktivity/kg kompletního krmiva | Jednotky aktivity/kg kompletního krmiva |
          Enzymy
          1601 | Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 | Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy produkovaných Aspergillus niger (NRRL 2554) s minimem aktivity: endo-1,3(4)-beta-glukanáza1100 U/gendo-1,4-beta-xylanáza1600 U/g | Výkrm kuřat | – | endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 138 U | – | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování.2.Doporučená dávka na kg kompletního krmiva:endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 138 Uendo-1,4-beta-xylanáza: 200 U.3.Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahující směs obilovin (ječmen, pšenice, žito, tritikale). | Bez časového omezení |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.