Nařízení Rady (ES) č. 669/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1035/2001, kterým se stanoví systém dokumentace úlovků druhu Dissostichus spp.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 669/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 669/2003
          ze dne 8. dubna 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1035/2001, kterým se stanoví systém dokumentace úlovků druhu Dissostichus spp.
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 1035/2001 ze dne 22. května, kterým se stanoví systém dokumentace úlovků druhu Dissostichus spp. [3], provádí systém dokumentace úlovků přijatý Komisí pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (dále jen "komise CCAMLR") na jejím 18. výročním zasedání v listopadu 1999.
          (2) Na svém 20. výročním zasedání v listopadu 2001 a 21. výročním zasedání v listopadu 2002 komise CCAMLR přijala řadu změn systému, mimo jiné s cílem zamezit předávání nepřesných informací a zlepšit kontrolu vývozu, a zavedla postupy pro prodej nebo odbyt zabraných a konfiskovaných úlovků.
          (3) Nařízení (ES) č. 1035/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1035/2001 se mění takto:
          1. Článek 2 se nahrazuje tímto:
          "Článek 2
          Oblast působnosti
          1. Ustanovení tohoto nařízení se vztahují na všechny ryby Dissostichus spp. kódů TARIC 0302698800, 0303798810, 0303798890, 0304208810 a 0304208800:
          a) vykládané nebo překládané rybářskými plavidly Společenství nebo
          b) dovezené do Společenství nebo vyvezené a zpětně vyvezené ze Společenství.
          2. Ustanovení tohoto nařízení se nevztahují na vedlejší úlovky druhu Dissostichus spp. provedené trawlery na volném moři mimo oblast CCAMLR.
          Pro účely tohoto odstavce se "vedlejším úlovkem druhu Dissostichus spp."; rozumí množství druhu Dissostichus spp., které nepřesahuje 5 % celkového úlovku všech druhů a 50 tun na jedno plavidlo za celou dobu rybářské výpravy.
          3. Odstavec 2 druhý pododstavec může být k provedení opatření komise CCAMLR pro zachování, která budou závazná pro Společenství, pozměněn v souladu s postupem stanoveným v čl. 25 odst. 3.";
          2. V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Poté, co členský stát vlajky pomocí hlášení přenášených prostřednictvím automatického neovlivnitelného družicového systému monitorování plavidel (VMS) ověří, že oblast lovu a úlovek, jež má být vykládán nebo překládán, ohlášené plavidlem jsou přesně zaznamenány a odpovídají jeho povolení k rybolovu, sdělí veliteli nejrychlejšími elektronickými prostředky číslo potvrzení.
          Velitel zaznamená číslo potvrzení do dokladu o úlovku.";
          3. Článek 13 se nahrazuje tímto:
          "Článek 13
          1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k určení původu všech ryb Dissostichus spp. dovážených na jejich území nebo vyvážených z jejich území a k posouzení, zda ryby Dissostichus spp. pocházející z oblasti CCAMLR byly uloveny v souladu s opatřeními komise CCAMLR pro zachování.
          2. Pokud má členský stát důvody se domnívat, že vyložené nebo dovezené náklady druhu Dissostichus spp. ohlášené jako ulovené na volném moři mimo oblast CCAMLR byly ve skutečnosti uloveny v této oblasti, členský stát požádá stát vlajky, aby provedl dodatečné ověření dokladu o úlovku, především pomocí údajů poskytnutých prostřednictvím automatického družicového systému monitorování plavidel (VMS).
          Pokud stát vlajky navzdory tomuto požadavku neprokáže, že doklad o úlovku byl ověřen za použití údajů VMS, bude doklad o úlovku považován za neplatný od počátku a dovoz a vývoz druhu Dissostichus spp. bude zakázán.
          3. Členské státy neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy o všech případech, kdy výsledky dodatečného ověření podle odstavce 2 ukazují, že úlovky nebyly provedeny v souladu s opatřeními komise CCAMLR pro zachování a s opatřeními přijatými v tomto ohledu členským státem."
          4. Článek 15 se nahrazuje tímto:
          "Článek 15
          1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby každá zásilka druhu Dissostichus spp. dovezená na jejich území nebo vyvezená z jejich území byla provázena jedním nebo několika doklady o úlovku potvrzenými pro vývoz nebo zpětný vývoz odpovídajícími celkovému množství druhu Dissostichus spp. v zásilce.
          2. Členské státy zajistí, aby jejich celní orgány nebo jiní příslušní úřední zmocněnci požadovali a přezkoumávali doklady každé zásilky Dissostichus spp. dovezené na jejich území nebo vyvezené z jejich území s cílem ověřit, zda obsahují jeden nebo několik dokladů o úlovku potvrzených pro vývoz nebo zpětný vývoz odpovídající celkovému množství druhu Dissostichus spp. v zásilce. Tyto orgány nebo zmocněnci mohou také přezkoumat obsah každé zásilky, aby ověřili údaje v dokladu nebo dokladech o úlovku.
          3. Členské státy informují Komisi o všech případech, kdy výsledky ověření uvedeného v odstavcích 1 a 2 ukazují, že nebyly splněny požadavky na doklady stanovené v tomto nařízení.
          4. Doklad o úlovku druhu Dissostichus spp. musí splňovat tyto podmínky:
          a) obsahuje veškeré údaje stanovené v příloze I a veškeré nezbytné podpisy;
          b) obsahuje osvědčení podepsané a orazítkované úředním zmocněncem vyvážejícího státu, které potvrzuje přesnost údajů uvedených v dokladu.";
          5. Článek 17 se nahrazuje tímto:
          "Článek 17
          Dovoz a vývoz druhu Dissostichus spp. se zakazuje, pokud příslušnou zásilku neprovází doklad o úlovku.";
          6. Článek 20 se nahrazuje tímto:
          "Článek 20
          1. Členský stát vlajky zašle neprodleně nejrychlejšími dostupnými elektronickými prostředky sekretariátu komise CCAMLR, s kopií Komisi, kopie uvedené v článcích 10 a 12.
          2. Členské státy zašlou neprodleně nejrychlejšími dostupnými elektronickými prostředky sekretariátu, s kopií Komisi, kopii dokladů o úlovku potvrzených pro vývoz nebo zpětný vývoz, jakož i dokladů uvedených v článku 22a.";
          7. Článek 22 se nahrazuje tímto:
          "Článek 22
          Nejpozději do dne 15. března, 15. června, 15. září a 15. prosince každého roku členské státy oznámí Komisi údaje získané z dokladů o úlovku týkající se původu, určení a množství druhu Dissostichus spp. dovezeného na jejich území nebo vyvezeného z jejich území.
          Komise každý rok předá sekretariátu komise CCAMLR údaje týkající se původu a množství.";
          8. Vkládá se nová kapitola VIa, která zní:
          "KAPITOLA VIa
          Prodej zabraných nebo konfiskovaných ryb
          Článek 22a
          Pokud musí členský stát prodat nebo se zbavit zabraných nebo konfiskovaných ryb Dissostichus spp., vydá speciálně potvrzený doklad o úlovku. Tento doklad o úlovku bude obsahovat prohlášení upřesňující důvody tohoto potvrzení a popisovat okolnosti, za kterých se zabrané nebo konfiskované ryby dostanou do odvětví obchodu. Pokud je to možné, členské státy zajistí, aby žádný finanční užitek z prodeje nebo odbytu těchto ryb nepřipadl pachatelům nezákonného rybolovu."
          ;
          9. V článku 24 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "Opatření nezbytná k provádění čl. 8 odst. 2 písm. d), článku 9, čl. 10 odst. 3, článku 11, čl. 12 odst. 3, čl. 13 odst. 2 a článku 15 se přijímají postupem stanoveným v čl. 25 odst. 2.";
          10. Příloha II se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 8. dubna 2003.
          Za Radu
          předseda
          G. Drys
          [1] Úř. věst. C 291 E, 26.11.2002, s. 217.
          [2] Stanovisko ze dne 12. února 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA II
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.