Nařízení Rady (ES) č. 694/2003 ze dne 14. dubna 2003 o jednotném vzoru dokladu k usnadnění průjezdu (FTD) a dokladu k usnadnění průjezdu po železnici (FRTD) stanovených nařízením (ES) č. 693/2003

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 694/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 694/2003
          ze dne 14. dubna 2003
          o jednotném vzoru dokladu k usnadnění průjezdu (FTD) a dokladu k usnadnění průjezdu po železnici (FRTD) stanovených nařízením (ES) č. 693/2003
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 odst. 2 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Pro přípravu přistoupení nových členských států by Společenství mělo mít na zřeteli zvláštní situace, jež mohou vyvstat v důsledku rozšíření, a přijmout vhodné právní předpisy, aby se zabránilo budoucím obtížím ve spojitosti s překračováním vnějších hranic.
          (2) Nařízení Rady (ES) č. 693/2003 [3] zavádí doklad k usnadnění průjezdu (FTD) a doklad k usnadnění průjezdu po železnici (FRTD) pro případy pozemního průjezdu státních příslušníků třetí země, kteří musí nezbytně projet územím jednoho nebo několika členských států při cestě mezi dvěma zeměpisně oddělenými částmi vlastní země. Je třeba stanovit jednotné vzory těchto dokladů.
          (3) Tyto jednotné vzory by měly obsahovat veškeré nezbytné informace a splňovat vysoké technické standardy, zejména co se týče ochrany proti padělání a pozměňování. Uvedené vzory by rovněž měly být přizpůsobeny pro použití všemi členskými státy a měly by nést pouhým okem rozpoznatelné harmonizované bezpečnostní prvky.
          (4) Pravomoc k přijetí těchto obecných vzorů by měla být svěřena Komisi, které by měl být nápomocen výbor zřízený článkem 6 nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz [4].
          (5) Pro zajištění toho, aby dotyčné informace nebyly prozrazovány více osobám než je nezbytné, je rovněž nutné, aby každý členský stát vydávající FTD a FRTD určil jediný subjekt pro tisk jednotného vzoru FTD a FRTD při současném zachování možnosti změny uvedeného subjektu v nezbytném případě. Z důvodů bezpečnosti by každý takový členský stát měl sdělit název příslušného subjektu Komisi a ostatním členským státům.
          (6) Opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení by měla být příjata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [5].
          (7) V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko nepodílí na přijímání tohoto nařízení, a proto pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto nařízení navazuje na schengenské acquis podle hlavy IV části třetí Smlouvy o založení Evropského společenství, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 5 uvedeného protokolu do šesti měsíců poté, co Rada přijala toto nařízení, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.
          (8) Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis [6], která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodu B rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody [7].
          (9) Toto nařízení rozvíjí ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis [8]; Spojené království se tudíž nepodílí na přijímání tohoto nařízení, a proto pro ně není závazné ani použitelné.
          (10) Toto nařízení rozvíjí ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis [9]; Irsko se tudíž nepodílí na přijímání tohoto nařízení, a proto pro ně není závazné ani použitelné.
          (11) Toto nařízení je aktem navazujícím na schengenské acquis nebo s ním jinak souvisejícím ve smyslu čl. 3 odst. 1 aktu o přistoupení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Doklady k usnadnění průjezdu (FTD) vydávané členskými státy podle čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 693/2003 se vystavují ve formě jednotného vzoru (štítek) a mají stejnou platnost jako průjezdní víza. Uvedené doklady musí odpovídat specifikacím uvedeným v příloze I tohoto nařízení.
          2. Doklady k usnadnění průjezdu po železnici (FRTD) vydávané členskými státy podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 693/2003 se vystavují ve formě jednotného vzoru (štítek) a mají stejnou platnost jako průjezdní víza. Uvedené doklady musí odpovídat specifikacím uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 2
          1. Postupem podle čl. 4 odst. 2 budou stanoveny další technické specifikace jednotného vzoru FTD a FRTD, pokud jde o
          a) další bezpečnostní prvky a požadavky včetně přísnějších standardů z hlediska ochrany proti padělání a pozměňování;
          b) technické postupy a pravidla pro vyplňování jednotných vzorů FTD a FRTD;
          c) další pravidla, jež mají být dodržována při vyplňování jednotných vzorů FTD a FRTD.
          2. Barvy jednotných vzorů FTD a FRTD mohou být změněny postupem podle čl. 4 odst. 2
          Článek 3
          1. Specifikace uvedené v článku 2 jsou tajné a nezveřejňují se. Zpřístupní se pouze subjektům určeným členskými státy pro tisk a osobám řádně oprávněným členským státem nebo Komisí.
          2. Každý členský stát, který se rozhodl vydávat FTD a FRTD, určí jeden subjekt pro tisk uvedených dokladů. Členský stát sdělí název výše uvedeného subjektu Komisi a ostatním členským státům. Týž subjekt může být určen dvěma nebo více členskými státy. Každý členský stát je oprávněn změnit jím určený subjekt. Uvědomí o tom Komisi a ostatní členské státy.
          Článek 4
          1. Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1683/95.
          2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.
          Článek 5
          Aniž jsou dotčena pravidla o ochraně údajů, má osoba, které je vydán FTD a FRTD, právo ověřit osobní údaje uvedené v FTD nebo FRTD a popřípadě nechat tyto údaje opravit nebo vymazat. Žádné informace ve strojově čitelné podobě nesmějí být v FTD a FRTD uvedeny, pokud tak není stanoveno v přílohách tohoto nařízení nebo pokud tak není uvedeno v odpovídajícím cestovním dokladu.
          Článek 6
          Členské státy, které se rozhodnou tak učinit, vydají jednotný vzor FTD a FRTD podle článku 1 nejpozději jeden rok po přijetí dalších bezpečnostních prvků a požadavků uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a).
          O potřebě vložení fotografie uvedené v bodě 2 přílohy I a bodě 2 přílohy II může být rozhodnuto do konce roku 2005.
          Článek 7
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.
          
          V Lucemburku dne 14. dubna 2003.
          Za Radu
          předseda
          A. Giannitsis
          [1] Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
          [2] Stanovisko ze dne 8. dubna 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Úř. věst. L 99, 17.4.2003, s. 8.
          [4] Úř. věst. L 164, 14.7.1995, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 334/2002 (Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 23).
          [5] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [6] Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.
          [7] Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.
          [8] Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.
          [9] Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          DOKLAD K USNADNĚNÍ PRŮJEZDU (FTD)
          Bezpečnostní prvky
          1. Do tohoto prostoru se umístí opticky proměnlivý znak (OVD) s kvalitou identifikace a mírou ochrany ne nižší než znak užívaný u současného jednotného vzoru víz. V závislosti na úhlu pohledu se v různých velikostech a barvách objevuje 12 hvězd, písmeno "E" a zeměkoule.
          2. Vkládaná fotografie zhotovená podle přísných bezpečnostních norem.
          3. Do tohoto prostoru se umístí kód se sklopným efektem sestávající z písmene nebo písmen označujících vydávající členský stát. Tento kód je světlý při držení naplocho a tmavý při otočení o 90o. Kódy se použijí podle nařízení (ES) č. 1683/95.
          4. Do středu tohoto prostoru se umístí slovo "FTD" v opticky proměnlivých barvách. V závislosti na úhlu pohledu se uvedené slovo objevuje v zelené nebo červené barvě.
          5. Do tohoto pole se uvede číslo FTD, které je předtištěné a začíná písmenem nebo písmeny označujícími vydávající zemi podle popisu v bodu 3. Použije se zvláštní typ písma.
          Vyplňované oddíly
          6. Toto pole začíná slovy "platný pro". Vydávající orgán uvede jedno nebo více území, pro něž je FTD platný.
          7. Toto pole začíná slovem "od" a dále na řádku je uvedeno slovo "do". Vydávající orgán zde uvede dobu platnosti FTD.
          8. Toto pole začíná slovy "počet vstupů" a dále na řádku jsou uvedena slova "doba trvání průjezdu" a opět je uvedeno slovo "dní".
          9. Toto pole začíná slovy "vydán v" a použije se k uvedení místa vydání.
          10. Toto pole začíná slovem "dne" (po němž vydávající orgán uvede datum vydání) a dále jsou na řádku uvedena slova "číslo pasu" (po nichž se uvede číslo pasu držitele).
          11. Do tohoto pole se uvede příjmení a jméno držitele.
          12. Toto pole začíná slovem "poznámky". Užívá jej vydávající orgán k uvedení dalších informací, jež považuje za nutné, za předpokladu, že odpovídají článku 5 tohoto nařízení. Pro tyto poznámky je ponecháno následujícího dva a půl řádku.
          13. Toto pole obsahuje odpovídající strojově čitelné informace k usnadnění kontrol na vnějších hranicích.
          Papír není obarven (základní odstín bílé).
          Slova označující pole jsou v angličtině, francouzštině a jazyce vydávajícího státu.
          Vzor FTD
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          DOKLAD K USNADNĚNÍ PRŮJEZDU PO ŽELEZNICI (FRTD)
          Bezpečnostní prvky
          1. Do tohoto prostoru se umístí opticky proměnlivý znak (OVD) s kvalitou identifikace a mírou ochrany ne nižší než znak užívaný u současného jednotného vzoru víz. V závislosti na úhlu pohledu se v různých velikostech a barvách objevuje 12 hvězd, písmeno "E" a zeměkoule.
          2. Vkládaná fotografie zhotovená podle přísných bezpečnostních norem.
          3. Do tohoto prostoru se umístí kód se sklopným efektem sestávající z písmena nebo písmen označujících vydávající členský stát. Tento kód je světlý při držení naplocho a tmavý při otočení o 90o. Kódy se použijí podle nařízení (ES) č. 1683/95.
          4. Do středu tohoto prostoru se umístí slovo "FRTD" v opticky proměnlivých barvách. V závislosti na úhlu pohledu se uvedené slovo objevuje v zelené nebo červené barvě.
          5. Do tohoto pole se uvede číslo FRTD, které je předtištěné a začíná písmenem nebo písmeny označujícími vydávající zemi podle popisu v bodu 3. Použije se zvláštní typ písma.
          Vyplňované oddíly
          6. Toto pole začíná slovy "platný pro". Vydávající orgán uvede jedno nebo více území, pro něž je FRTD platný.
          7. Toto pole začíná slovem "od" a dále na řádku je uvedeno slovo "do". Vydávající orgán zde uvede dobu platnosti FRTD.
          8. Do tohoto pole se uvede text "jediný vstup a návrat" a dále na řádku je uvedeno slovo "hodin".
          9. Toto pole začíná slovy "vydán v" a použije se k uvedení místa vydání.
          10. Toto pole začíná slovem "dne" (po němž vydávající orgán uvede datum vydání) a dále jsou na řádku uvedena slova "číslo pasu" (po nichž se uvede číslo pasu držitele).
          11. Do tohoto pole se uvede příjmení a jméno držitele.
          12. Toto pole začíná slovem "poznámky". Užívá jej vydávající orgán k uvedení dalších informací, jež považuje za nutné, za předpokladu, že odpovídají článku 5 tohoto nařízení. Pro tyto poznámky je ponecháno následujícího dva a půl řádku.
          13. Toto pole obsahuje odpovídající strojově čitelné informace k usnadnění kontrol na vnějších hranicích.
          Papír není obarven (základní odstín bílé).
          Slova označující pole jsou v angličtině, francouzštině a jazyce vydávajícího státu.
          Vzor FRTD
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.