Nařízení Rady (ES) č. 696/2003 ze dne 14. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 696/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 696/2003
          ze dne 14. dubna 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 181a této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [3],
          po konzultaci s Výborem regionů,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V polovině srpna 2002 způsobily záplavy mimo jiné v různých kandidátských zemích značné škody v jejich venkovských oblastech. Společenství musí být schopno na tyto mimořádné přírodní pohromy v kandidátských zemích přiměřeně reagovat pomocí různých opatření, včetně předvstupních opatření podle nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 [4], k jejichž cílům patří i řešení přednostních a zvláštních obtíží trvalého přizpůsobení zemědělství a venkovských oblastí v těchto zemích.
          (2) Uvedené nařízení neobsahuje žádná zvláštní ustanovení pro činnost při obnově venkovských oblastí postižených mimořádnými přírodními pohromami.
          (3) Při těchto pohromách jsou zapotřebí vhodná opatření Společenství. Tyto události se sebou přinášejí mimo jiné závažné hospodářské důsledky pro postižené oblasti jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru a časově se shodují s přípravami na přistoupení. V rámci nástroje spolufinancování uvedeného v nařízení (ES) č. 1268/1999 by měla přiměřená opatření pro projekty prováděné v dotčených zemích zahrnovat zvýšení úrovně podpory Společenství a obvyklých nejvyšších podpor.
          (4) Nařízení (ES) č. 1268/1999 by proto mělo být změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1268/1999 se mění takto:
          Článek 8 se nahrazuje tímto:
          "Článek 8
          Výše příspěvku Společenství
          1. Příspěvek Společenství může činit až 75 % z celkových veřejných výdajů, na které lze poskytnout podporu, s těmito výjimkami:
          a) u projektů vyplývajících z opatření prováděných poté, co Komise zjistí, že došlo k mimořádné přírodní pohromě, může příspěvek Společenství činit až 85 % z celkových veřejných výdajů, na které lze poskytnout podporu;
          b) na opatření uvedená v čl. 2 poslední odrážce a čl. 7 odst. 4 může příspěvek Společenství k financování opatření činit až 100 % z celkových nákladů, na které lze poskytnout podporu.
          2. Na investice, které přinášejí výnosy,
          a) s výjimkou případů podle odst. 1 písm. a) činí veřejná podpora nejvýše 50 % z celkových nákladů, na které lze poskytnout podporu, a z ní činí příspěvek Společenství nejvýše 75 %;
          b) na investice uvedené v odst. 1 písm. a) činí veřejná podpora nejvýše 75 % z celkových nákladů, na které lze poskytnout podporu, a z ní činí příspěvek Společenství nejvýše 85 %.
          Příspěvek Společenství nesmí v žádném případě překročit stropy stanovené pro podporu a kumulované částky stanovené pro státní podporu.
          3. Finanční příspěvky a platby se vyjadřují v eurech."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. července 2002.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 14. dubna 2003.
          Za Radu
          předseda
          A. Giannitsis
          [1] Úř. věst. C 331E, 31. 12. 2002, s. 195.
          [2] Stanovisko ze dne 11. března 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Úř. věst. C 61, 14.3.2003, s. 194.
          [4] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 87. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2500/2001 (Úř. věst. L 342, 27.12.2001, s. 1).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.