Nařízení Komise (ES) č. 701/2003 ze dne 16. dubna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002, pokud jde o režim použitelný pro dovoz některých produktů z odvětví drůbežího masa a vajec pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (zemí AKT)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 701/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 701/2003
          ze dne 16. dubna 2003,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002, pokud jde o režim použitelný pro dovoz některých produktů z odvětví drůbežího masa a vajec pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (zemí AKT)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 493/2002 [2], a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem [3], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 493/2002, a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 ze dne 10. prosince 2002, kterým se stanoví režim použitelný pro zemědělské produkty a zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (země AKT) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1706/98 [4], a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením (ES) č. 2286/2002 se provádějí změny režimu dovozu ze zemí AKT, ke kterým došlo na základě Dohody o partnerství mezi zeměmi AKT a ES podepsané v Cotonou dne 23. června 2000 [5]. V čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení je stanoven obecný režim pro snížení cel u produktů uvedených v příloze I uvedeného nařízení a zvláštní režim pro snížení cel v rámci celních kvót pro některé produkty uvedené v příloze II uvedeného nařízení.
          (2) S ohledem na tyto nové režimy dovozu je třeba stanovit prováděcí pravidla pro vydávání dovozních licencí pro produkty, na které se snížená cla vztahují. Nařízení Komise (ES) č. 704/1999 ze dne 31. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu pro produkty z odvětví vajec a drůbežího masa původem z afrických, karibských a tichomořských zemí (zemí AKT) a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 903/90 [6], ve znění nařízení (ES) č. 1043/2001 [7], je třeba zrušit.
          (3) Obecná pravidla stanovená nařízením Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty [8], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 325/2003 [9], musí být pro účely řízení dovozních celních kvót používána tam, kde toto nařízení nestanoví zvláštní pravidla.
          (4) Má-li být zajištěna řádná správa kvót, je třeba na jedné straně stanovit, že při podání žádosti o dovozní licenci musí být složena jistota a na druhé straně stanovit některé podmínky týkající se samotných žadatelů o licence. Je rovněž třeba rozložit objem kvót na období jednoho roku, jakož i stanovit dobu platnosti licencí.
          (5) Je třeba stanovit, že toto nařízení se použije ode dne 1. ledna 2003, aby byla zajištěna optimální správa celní kvóty.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          U všech dovozů do Společenství, které se uskutečňují v rámci nařízení (ES) č. 2286/2002 a které se týkají produktů kódů KN uvedených v příloze I tohoto nařízení, lze po předložení dovozní licence uplatnit snížené clo.
          Licence se vydávají za podmínek stanovených v tomto nařízení a v rámci kvót stanovených v příloze II nařízení (ES) č. 2286/2002.
          Článek 2
          Roční celní kvóty uvedené v části B přílohy I jsou rozloženy takto:
          - 50 % v období od 1. ledna do 30. června,
          - 50 % v období od 1. července do 31. prosince.
          Článek 3
          1. Žadatel o dovozní licenci na produkty uvedené v příloze I musí být fyzická a právnická osoba, která při předložení žádosti může příslušným orgánům členských států uspokojivě prokázat, že se po dobu alespoň 12 předcházejících měsíců zabývala obchodem se třetími zeměmi v odvětví drůbežího masa.
          Maloobchodní podniky nebo restaurace, které prodávají své produkty konečným spotřebitelům, jsou však ze snížení celních sazeb vyjmuty.
          2. V žádosti o dovozní licenci může být uvedeno pouze jedno z čísel kvóty uvedených v příloze I. Může se týkat několika produktů různých kódů KN. V takovém případě se všechny kódy KN uvedou v žádosti o licenci a v licenci do kolonky 16 a jejich popis do kolonky 15.
          Žádost o licenci se musí vztahovat minimálně na jednu tunu a maximálně na 50 % množství dostupného pro dotyčnou kvótu během doby stanovené v článku 2.
          Článek 4
          1. V kolonce 8 žádosti o licenci a licence je uvedena země původu. Držitel licence je povinen dovážet z uvedené země.
          2. V kolonce 20 žádosti o licenci a licenci musí být uveden jeden z těchto údajů:
          - Producto ACP – Reglamentos (CE) no 2286/2002 y (CE) no 701/2003
          - AVS-produkt – forordning (EF) nr. 2286/2002 og (EF) nr. 701/2003
          - AKP-Erzeugnis – Verordnungen (EG) Nr. 2286/2002 und (EG) Nr. 701/2003
          - Προϊόν ΑΚΕ – Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 και (ΕΚ) αριθ. 701/2003
          - ACP product – Regulations (EC) No 2286/2002 and (EC) No 701/2003
          - Produit ACP – règlements (CE) no 2286/2002 et (CE) no 701/2003
          - Prodotto ACP – regolamenti (CE) n. 2286/2002 e (CE) n. 701/2003
          - ACS-product – Verordeningen (EG) nr. 2286/2002 en (EG) nr. 701/2003
          - Produto ACP – Regulamentos (CE) n.o 2286/2002 e (CE) n.o 701/2003
          - AKT-tuote – asetukset (EY) N:o 2286/2002 ja (EY) N:o 701/2003
          - AVS-produkt – förordningarna (EG) nr 2286/2002 och (EG) nr 701/2003.
          3. V kolonce 24 žádosti o licenci a licenci musí být uveden jeden z těchto údajů:
          - Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento (CE) no 701/2003
          - Toldnedsættelse, jf. forordning (EF) nr. 701/2003
          - Ermäßigung des Zollsatzes gemäß der Verordnung (EG) Nr. 701/2003
          - Μείωση του δασμού όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 701/2003
          - Customs duty reduction as provided for in Regulation (EC) No 701/2003
          - Réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) no 701/2003
          - Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 701/2003
          - Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 701/2003
          - Redução do direito aduaneiro conforme previsto no Regulamento (CE) n.o 701/2003
          - Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 701/2003
          - Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr 701/2003.
          Článek 5
          1. Žádost o licenci lze podat pouze během prvních sedmi dnů měsíce předcházejícího každému období stanovenému v článku 2. Je nutné ji podat příslušnému orgánu členského státu, v němž je žadatel usazen nebo v němž má jeho podnik sídlo.
          2. Žádost o licenci je přípustná pouze tehdy, pokud žadatel písemně prohlásí, že ve vztahu k dotyčnému období nepodal ani v budoucnu nepodá jiné žádosti týkající se produktů stejné kvóty v členském státě, v němž žádost podává, nebo v jiném členské státě. Pokud žadatel podá více než jednu žádost týkající se produktů stejné kvóty, není platná žádná z žádostí.
          3. Nejpozději třetí pracovní den následující po uplynutí lhůty pro podávání žádostí sdělí členské státy Komisi žádosti podané pro každý z produktů dotyčné skupiny. Toto sdělení obsahuje seznam žadatelů a požadovaná množství podle kvót.
          Sdělení se odesílají faxem nebo elektronickou cestou s použitím vzoru uvedeného v příloze II, pokud nebyla podána žádná žádost (sdělení s uvedením "nulové" žádosti), nebo vzorů uvedených v přílohách II a III, pokud byly žádosti podány.
          4. Komise rozhodne, v jakém rozsahu lze žádostem vyhovět.
          Pokud jsou množství, pro která byly podány žádosti o licence, vyšší než disponibilní množství, Komise stanoví jednu procentní sazbu, o kterou se požadovaná množství sníží.
          Pokud je celkové množství, které je předmětem žádostí, menší než disponibilní množství, Komise vypočte zbývající množství, které se přidá k disponibilnímu množství pro následující období stejného roku.
          5. Licence se vydávají v co nejkratší lhůtě s výhradou rozhodnutí Komise o přijetí žádostí.
          6. Před koncem čtvrtého měsíce následujícího po každém ročním období uvedeném v článku 2 členské státy oznámí Komisi množství skutečně dovezená v uvedeném období podle tohoto nařízení.
          Všechna oznámení, včetně oznámení o tom, že nebylo dovezeno žádné množství, musí být povinně vyhotovena s použitím vzoru uvedeného v příloze IV.
          Článek 6
          1. Dovozní licence jsou platné 180 dní ode dne skutečného vydání podle čl. 23 odst. 2. nařízení Komise (ES) č. 1291/2000.
          Licence však platí nejpozději do dne 31. prosince roku vydání.
          2. Dovozní licence vydané podle tohoto nařízení nejsou převoditelné.
          Článek 7
          Při podání žádostí o dovozní licence na všechny produkty je nutné složit jistotu ve výši 20 eur na 100 kg.
          Článek 8
          Dovoz v rámci režimu snížení cel stanoveného v tomto nařízení se může uskutečnit pouze tehdy, pokud je původ dotyčných produktů potvrzen příslušnými orgány vyvážejících zemí podle pravidel o původu použitelných pro dané produkty na základě protokolu 1 k Dohodě o partnerství AKT-ES podepsané v Cotonou dne 23. června 2000.
          Článek 9
          Pokud toto nařízení nestanoví jinak, použije se nařízení (ES) č. 1291/2000.
          Článek 10
          Zrušuje se nařízení (ES) č. 704/1999.
          Článek 11
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. dubna 2003.
          Za Komisi
          FRANZ Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49.
          [2] Úř. věst. L 77, 20.3.2002, s. 7
          [3] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77.
          [4] Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 5.
          [5] Úř. věst. L 317, 15.12.2002, s. 3.
          [6] Úř. věst. L 89, 1.4.1999, s. 29.
          [7] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 24.
          [8] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.
          [9] Úř. věst. L 47, 21.2.2003, s. 21.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          A. Produkty uvedené v čl. 1 odst. 3 a příloze I nařízení (ES) č. 2286/2002, na které se vztahuje snížení cla mimo rámec kvóty
          Kód KN | Snížení cla (%) |
          010516020900900210997102109979040700110407001904070030040811800408198104081989040891800408998015010090 | 16 |
          B. Produkty uvedené v čl. 1 odst. 3 a příloze II nařízení (ES) č. 2286/2002, na které se vztahuje snížení cla v rámci kvóty
          Pořadové číslo | Číslo kvóty | Kód KN | Snížení cla (%) | Roční množství (v tunách) |
          09.4024 | Q3 | 0207 | 65 | 400 |
          09.4025 | Q4 | 160231160232160239 | 65 | 500 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Použití nařízení (ES) č. 701/2003 – dovozy ze zemí AKT
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Použití nařízení (ES) č. 701/2003 – dovozy ze zemí AKT
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Sdělení skutečně dovezených množství
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.