Nařízení komise (ES) č. 742/2003 ze dne 28. dubna 2003, kterým se po sedmnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 742/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení komise (ES) č. 742/2003
          ze dne 28. dubna 2003,
          kterým se po sedmnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 561/2003 [2], a zejména na čl. 7 odst. 1 druhou odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha II nařízení (ES) č. 881/2002 uvádí seznam příslušných orgánů, kterým mají být zasílány informace a žádosti o povolení týkající se opatření zavedených zmíněným nařízením.
          (2) Nizozemsko, Švédsko a Spojené království požádaly o změnu údajů v adresách jejich příslušných orgánů, a v důsledku personálních změn je třeba změnit údaje v adrese Komise,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha II nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. dubna 2003.
          Za Komisi
          Christopher Patten
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9
          [2] Úř. věst. L 82, 29.3.2003, s. 1
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha II nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
          1. Adresa pod nadpisem "Nizozemsko" se nahrazuje tímto:
          "Ministerie van Financiën
          Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit
          Postbus 20201
          2500 EE Den Haag
          Nederland
          Tel. (31-70) 342 89 97
          Fax (31-70) 342 79 18"
          .
          2. Adresa pod nadpisem
          "Švédsko"
          se nahrazuje tímto:
          "— Pokud jde o článek 2a:
          Riksförsäkringsverket (RFV)
          S-103 51 Stockholm
          Tel. (46-8) 786 90 00
          Fax (46-8) 411 27 89
          — Pokud jde o článek 4:
          Rikspolisstyrelsen (RPS)
          Box 12256
          S-102 26 Stockholm
          Tel. (46-8) 401 90 00
          Fax (46-8) 401 99 00
          — Pokud jde o článek 5:
          Finansinspektionen
          Box 7831
          S-103 98 Stockholm
          Tel. (46-8) 787 80 00
          Fax (46-8) 24 13 35".
          3. Adresa pod nadpisem
          "Spojené království"
          se nahrazuje tímto:
          "— Pokud jde o omezení vývozu:
          Department of Trade and Industry
          Export Control and Non-Proliferation Directorate
          3-4, Abbey Orchard Street
          London
          SW1P 2JJ
          United Kingdom
          Tel. (44-207) 215 05 10
          Fax (44-207) 215 05 11.
          — Pokud jde o zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů:
          HM Treasury
          International Financial Services Team
          1, Horse Guards Road
          London
          SW1A 2HQ
          United Kingdom
          Tel. (44-207) 270 55 50
          Fax (44-207) 270 43 65
          Bank of England
          Financial Sanctions Unit
          Threadneedle Street
          London
          EC2R 8AH
          United Kingdom
          Tel. (44-207) 601 46 07
          Fax (44207) 601 43 09".
          4. Adrese pod nadpisem "Evropské společenství" se nahrazuje tímto:
          "Komise Evropských společenství
          Generální ředitelství pro vnější vztahy
          Ředitelství pro SBZP
          Jednotka A.2: Právní a institucionální záležitosti pro vnější vztahy — Sankce
          CHAR 12/163
          B-1049 Brusel
          Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
          Fax (32-2) 296 75 63
          E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int"
          .
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.