Nařízení Komise (ES) č. 754/2003 ze dne 29. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 754/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 754/2003
          ze dne 29. dubna 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 509/2002 [2], a zejména na čl. 31 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Memorandum o porozumění uzavřené mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou a schválené rozhodnutím Rady 98/486/ES [3] stanoví kvótu pro sušené mléko vyvážené do Dominikánské republiky. Vzhledem k tomu, že na základě memoranda o porozumění se na produkty vyvážené v rámci této kvóty vztahují snížené sazby dovozního cla a dotyčné hospodářské subjekty využívají výhod zvláštního režimu, který jim zajišťuje určitou cenovou stabilitu, nařízení Komise (ES) č. 174/1999 [4] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 186/2003 [5] stanoví pro tyto produkty nižší sazbu náhrady, než je sazba použitelná pro produkty vyvážené mimo tuto kvótu.
          (2) Rostoucí rozdíl v tržních cenách sušeného mléka na vnitřních a vnějších trzích, jakož i růst poptávky a cen v Dominikánské republice vyžaduje, aby sazby náhrady použitelné pro tento režim byly pozměněny.
          (3) V důsledku toho je třeba pozměnit nařízení (ES) č. 174/1999.
          (4) Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 20a nařízení (ES) č. 174/1999 se odstavec 8 nahrazuje tímto:
          "8. Sazba náhrady pro produkty určené k vývozu do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v odstavci 1 činí následující procentuální podíl sazby stanovené Komisí v souladu s čl. 31 odst. 3 nařízení (ES) č. 1255/1999 a použitelné první den lhůty pro podávání žádostí o licence uvedené v odstavci 7:
          a) 65 % pro produkty kódu KN 040210;
          b) 80 % pro produkty kódů KN 040221 a 040229."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2003.
          Za Komisi
          FRANZ Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48.
          [2] Úř. věst. L 79, 22.3.2002, s. 15.
          [3] Úř. věst. L 218, 6.8.1998, s. 45.
          [4] Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8.
          [5] Úř. věst. L 27, 1.2.2003, s. 11.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.