Nařízení Komise (ES) č. 761/2003 ze dne 30. dubna 2003, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Indii před dovozem do Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 761/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 761/2003
          ze dne 30. dubna 2003,
          kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Indii před dovozem do Společenství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 [2], a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 7 nařízení Komise (ES) č. 1148/2001 ze dne 12. června 2001 o kontrolách dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 408/2003 [4], stanoví podmínky pro schválení kontrol prováděných některými třetími zeměmi na jejich žádost před dovozem do Společenství.
          (2) Dne 31. prosince 2001 zaslaly indické orgány Komisi žádost o schválení kontrol prováděných "Directorate of Marketing and Inspection" (DMI), které podléhá "Agricultural Marketing Adviser" (AMA) indického ministerstva zemědělství. V této žádosti se uvádí, že DMI má potřebný personál, vybavení a zařízení k provádění kontrol, že používá metody odpovídající metodám uvedeným v článku 9 nařízení (ES) č. 1148/2001 a že čerstvé ovoce a zelenina vyvážené z Indie do Společenství splňují buď obchodní normy Společenství, nebo normy, které jsou přinejmenším rovnocenné.
          (3) Údaje, které členské státy zaslaly Komisi, ukazují, že v období 1997 až 2000 byl výskyt nedodržení obchodních norem dovozci čerstvého ovoce a zeleniny z Indie poměrně nízký.
          (4) Zástupci indických orgánů se v rámci Pracovní skupiny pro normalizaci produktů podléhajících zkáze a rozvoj jakosti Evropské hospodářské komise Spojených národů (UNECE) podílely na mezinárodním úsilí o schválení obchodních norem pro ovoce a zeleninu.
          (5) Kontroly dodržování norem prováděné Indií je proto třeba schválit s účinkem ode dne provedení postupu správní spolupráce stanoveného v čl. 7 odst. 8 nařízení (ES) č. 1148/2001.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné Indií před dovozem do Společenství se schvalují podle článku 7 nařízení (ES) č. 1148/2001.
          Článek 2
          Podrobnosti o úředním orgánu a kontrolním subjektu v Indii uvedených v druhém pododstavci čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1148/2001 jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení.
          Článek 3
          Osvědčení uvedená v druhém pododstavci čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1148/2001, vydaná po kontrolách uvedených v článku 1 tohoto nařízení, musí být vypracována na formulářích podle vzoru stanoveného v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne zveřejnění vyhlášení uvedeného v čl. 7 odst. 8 nařízení (ES) č. 1148/2001 o zavedení správní spolupráce mezi Společenstvím a Indií v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. dubna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64.
          [3] Úř. věst. L 156, 13.6.2001, s. 9.
          [4] Úř. věst. L 62, 6.3.2002, s. 8.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          - Úřední orgán uvedený v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1148/2001:
          Agricultural Marketing Adviser
          Ministry of Agriculture, Govt. of India
          NH-IV, Faridabad
          India
          Tel.: (91-129) 241 65 68, 241 57 10; (91-11) 23 01 34 45
          Fax: (91-129) 241 65 68; (91-11) 23 01 34 45
          E-mail: pkagarwall123@hotmail.com
          - Kontrolní subjekt uvedený v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1148/2001:
          Directorate of Marketing and Inspection (DMI)
          Department of Agriculture and Cooperation
          Ministry of Agriculture, Govt. of India
          NH-IV, Faridabad
          India
          Tel.: (91-129) 241 65 68, 241 57 10
          Fax: (91-129) 241 65 68
          E-mail: dmifbd@agmark.nic.in
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Vzor osvědčení uvedeného v čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1148/2001
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.