Nařízení Rady (ES) č. 807/2003 ze dne 14. dubna 2003 o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých konzultačním postupem (jednomyslnost), ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 807/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 807/2003
          ze dne 14. dubna 2003
          o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých konzultačním postupem (jednomyslnost), ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 93, 94, 269, 279 a 308 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],
          s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],
          po konzultaci s Účetním dvorem ohledně nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty [4],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [5] bylo nahrazeno rozhodnutí 87/373/EHS [6].
          (2) Ustanovení týkající se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovená při provádění rozhodnutí 87/373/EHS, je třeba v souladu s prohlášením Rady a Komise [7] k rozhodnutí 1999/468/ES upravit tak, aby byla uvedena do souladu s články 3, 4 a 5 rozhodnutí 1999/468/ES.
          (3) Uvedené prohlášení stanoví metody úpravy postupů projednávání ve výboru, která je automatická, pokud se netýká povahy výboru stanoveného v základním aktu.
          (4) Lhůty stanovené v předpisech, které mají být upraveny, musí zůstat v platnosti. Není-li stanovena žádná zvláštní lhůta pro přijetí prováděcích opatření, je vhodné stanovit tříměsíční lhůtu.
          (5) Ustanovení předpisů, které stanoví používání postupu projednávání ve výboru typu I, zavedeného rozhodnutím 87/373/EHS, je proto nutné nahradit ustanoveními odkazujícími na poradní postup stanovený v článku 3 rozhodnutí 1999/468/ES.
          (6) Ustanovení předpisů, které stanoví používání postupu projednávání ve výboru typů IIa a IIb, zavedených rozhodnutím 87/373/EHS, je nutné nahradit ustanoveními odkazujícími na řídicí postup stanovený v článku 4 rozhodnutí 1999/468/ES.
          (7) Ustanovení předpisů, které stanoví používání postupu projednávání ve výboru typů IIIa a IIIb, zavedených rozhodnutím 87/373/EHS, je nutné nahradit ustanoveními odkazujícími na regulativní postup stanovený v článku 5 rozhodnutí 1999/468/ES.
          (8) Toto nařízení se zaměřuje výlučně na úpravu postupů projednávání ve výboru. Názvy výborů, jichž se tyto postupy týkají, byly v případě potřeby změněny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pokud jde o poradní postup, přizpůsobují se předpisy uvedené v příloze I v souladu s touto přílohou odpovídajícím ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES.
          Článek 2
          Pokud jde o řídicí postup, přizpůsobují se předpisy uvedené v příloze II v souladu s touto přílohou odpovídajícím ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES.
          Článek 3
          Pokud jde o regulativní postup, přizpůsobují se předpisy uvedené v příloze III v souladu s touto přílohou odpovídajícím ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES.
          Článek 4
          Odkazy na ustanovení předpisů uvedených v přílohách I, II a III se považují za odkazy na zmíněná ustanovení v jejich znění upraveném tímto nařízením.
          Odkazy na dřívější názvy výborů učiněné v tomto nařízení se považují za odkazy na nové názvy.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 14. dubna 2003.
          Za Radu
          předseda
          A. Giannitsis
          [1] Úř. věst. C 75 E, 26.3.2000, s. 448.
          [2] Stanovisko ze dne 11. března 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Úř. věst. C 241, 7.10.2002, s. 128.
          [4] Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9.
          [5] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [6] Úř. věst. L 197, 18.7.1987, s. 33.
          [7] Úř. věst. C 203, 17.7.1999, s 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          PORADNÍ POSTUP
          Seznam předpisů, na které se vztahuje poradní postup přizpůsobený odpovídajícím ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES v souladu s těmito změnami:
          1. Rozhodnutí Rady 87/95/EHS ze dne 22. prosince 1986 o normalizaci v oblasti informačních technologií a telekomunikací [1].
          V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. a) Komisi je při uskutečňování cílů a řízení činností stanovených v tomto rozhodnutí nápomocen výbor s názvem "Skupina vyšších úředníků pro normalizaci v oblasti informačních technologií"..
          Pro otázky týkající se telekomunikací je Komisi nápomocen výbor s názvem "Skupina vyšších úředníků pro odvětví telekomunikací". podle článku 5 směrnice 86/361/EHS.
          b) Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [2]
          2. Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty [3].
          V článku 13 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
          "4. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [4]
          Doplňuje se nový odstavec, který zní:
          "6. Výbor přijme svůj jednací řád."
          [1] Úř. věst. L 36, 7.2.1987, s. 31.
          [2] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.".
          [3] Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1026/1999 (Úř. věst. L 126, 20.5.1999, s. 1).
          [4] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.".
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          ŘÍDICÍ POSTUP
          Seznam předpisů, na které se vztahuje řídicí postup přizpůsobený odpovídajícím ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES v souladu s těmito změnami:
          1. Nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 ze dne 18. prosince 1989 o hospodářské pomoci některým zemím střední a východní Evropy [1].
          Článek 9 se nahrazuje tímto:
          "Článek 9
          1. Komisi je nápomocen výbor s názvem "Výbor pro pomoc při hospodářské restrukturalizaci v zemích uvedených v článku 1".. Jednání výboru se u otázek týkajících se Evropské investiční banky účastní její pozorovatel.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [2]
          Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je šest týdnů.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          2. Rozhodnutí Rady 1999/21/ES, Euratom, ze dne 14. prosince 1998 o přijetí víceletého rámcového programu činnosti v odvětví energií (1998-2002) a související opatření [3].
          V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. a) Komisi je při řízení tohoto rámcového programu nápomocen výbor.
          b) Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [4]
          Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          c) Výbor přijme svůj jednací řád.".
          [1] Úř. věst. L 375, 23.12.1989, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2500/2001 (Úř. věst. L 342, 27.12.2001, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [3] Úř. věst. L 7. 13.1.1999, s. 16.
          [4] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          REGULATIVNÍ POSTUP
          Seznam předpisů, na které se vztahuje regulativní postup přizpůsobený odpovídajícím ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES v souladu s těmito změnami:
          1. Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek [1].
          V čl. 27 odst. 2 se zrušují slova "odst. 4 písm. a)".
          Článek 29 se nahrazuje tímto:
          "Článek 29
          Postup pro přizpůsobování technickému pokroku
          1. Komisi je nápomocen výbor.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [2]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          2. Směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [3].
          Článek 13 se mění takto:
          a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:
          "1. Komisi je nápomocen výbor s názvem "výbor pro přizpůsobování technickému pokroku"."
          b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:
          "3. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [4]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.".
          c) Doplňuje se nový odstavec, který zní:
          "6. Výbor přijme svůj jednací řád."
          3. Směrnice Rady 70/373/EHS ze dne 20. července 1970 o zavedení metod odběru vzorků a analytických metod Společenství pro úřední kontrolu krmiv [5].
          Článek 3 se nahrazuje tímto:
          "Článek 3
          1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [6].
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [7]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          4. Směrnice Rady 71/118/EHS ze dne 15. února 1971 o hygienických otázkách produkce čerstvého drůbežího masa a jeho uvádění na trh [8].
          Článek 21 se nahrazuje tímto:
          "Článek 21
          1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [9].
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [10]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          5. Směrnice Rady 71/316/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly [11].
          V článku 17 se zrušuje odstavec 2.
          Článek 18 se nahrazuje tímto:
          "Článek 18
          1. Komisi je nápomocen výbor pro přizpůsobování směrnic uvedených v článku 16 technickému pokroku.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [12]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          6. Směrnice Rady 72/461/EHS ze dne 12. prosince 1972 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství [13].
          Článek 9 se nahrazuje tímto:
          "Článek 9
          1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [14].
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [15]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je 15 dní.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          7. Směrnice Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí [16].
          Články 29 a 30 se nahrazují tímto:
          "Článek 29
          1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [17].
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [18]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.
          Článek 30
          1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je 15 dní."
          8. Směrnice 73/361/EHS ze dne 19. listopadu 1973 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se certifikace a označování ocelových lan, řetězů a háků [19].
          V článku 4 se zrušuje odstavec 2.
          Článek 5 se nahrazuje tímto:
          "Článek 5
          1. Komisi je nápomocen Výbor pro přizpůsobování směrnic týkajících se vyloučení technických překážek obchodu s výtahy a výtahovými zařízeními technickému pokroku.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [20]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád."
          9. Směrnice Rady 73/404/EHS ze dne 22. listopadu 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se detergentů [21].
          V článku 7a se zrušuje odstavec 2.
          Článek 7b se nahrazuje tímto:
          "Článek 7b
          1. Komisi je nápomocen Výbor pro přizpůsobování směrnic pro odstranění technických překážek obchodu s detergenty technickému pokroku.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [22]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          10. Směrnice 73/437/EHS ze dne 11. prosince 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se některých cukrů určených k lidské spotřebě [23].
          Článek 12 se nahrazuje tímto:
          "Článek 12
          1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [24].
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [25]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          11. Směrnice Rady 74/150/EHS ze dne 4. března 1974 pro sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů [26].
          V článku 12 se zrušuje odstavec 2.
          Článek 13 se nahrazuje tímto:
          "Článek 13
          1. Komisi je nápomocen Výbor pro přizpůsobování směrnic o odstraňování technických překážek obchodu v oboru zemědělských a lesnických traktorů technickému pokroku.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [27]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          12. Směrnice Rady 74/409/EHS ze dne 22. července 1974 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se medu [28].
          Článek 10 se nahrazuje tímto:
          "Článek 10
          1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [29].
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [30]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          13. Směrnice Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů [31].
          V článku 6 se zrušuje odstavec 2.
          Článek 7 se nahrazuje tímto:
          "Článek 7
          1. Komisi je nápomocen Výbor pro přizpůsobování směrnice o aerosolových rozprašovačích technickému pokroku.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [32]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          14. Směrnice Rady 76/895/EHS ze dne 23. listopadu 1976 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu [33].
          Články 7, 8 a 8a se nahrazují tímto:
          "Článek 7
          1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [34].
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [35]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.
          Článek 8
          1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je 15 dní.
          Článek 8a
          1. Komisi je nápomocen výbor.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád."
          15. Směrnice Rady 76/160/EHS ze dne 8. prosince 1975 o jakosti vod ke koupání [36].
          V článku 10 se zrušuje odstavec 2.
          Článek 11 se nahrazuje tímto:
          "Článek 11
          1. Komisi je nápomocen výbor pro přizpůsobování technickému pokroku.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [37]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          16. Směrnice Rady 76/116/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hnojiv [38].
          V článku 10 se zrušuje odstavec 2.
          Článek 11 se nahrazuje tímto:
          "Článek 11
          1. Komisi je nápomocen Výbor pro přizpůsobování směrnic o odstranění technických překážek obchodu s hnojivy technickému pokroku.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [39]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          17. Směrnice Rady 76/117/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu [40].
          V článku 6 se zrušuje odstavec 2.
          Článek 7 se nahrazuje tímto:
          "Článek 7
          1. Komisi je nápomocen Výbor pro přizpůsobování směrnic o odstranění technických překážek obchodu s elektrickými zařízeními určenými k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu technickému pokroku.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [41]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          18. Směrnice Rady 76/118/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých druhů zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě [42].
          Článek 12 se nahrazuje tímto:
          "Článek 12
          1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [43].
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [44]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          19. Směrnice Rady 76/621/EHS ze dne 20. července 1976, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích určených jako takových k lidské spotřebě a v potravinách obsahujících přidané oleje nebo tuky [45].
          Článek 5 se nahrazuje tímto:
          "Článek 5
          1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [46]
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [47]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád."
          20. Směrnice Rady 76/767/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro tlakové nádoby a metody jejich inspekce [48].
          V článku 19 se zrušuje odstavec 2.
          Článek 20 se nahrazuje tímto:
          "Článek 20
          1. Komisi je nápomocen Výbor pro přizpůsobování směrnic o odstranění technických překážek obchodu s tlakovými nádobami technickému pokroku.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [49]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          21. Směrnice Rady 77/96/EHS ze dne 21. prosince 1976 o vyšetření čerstvého masa domácích prasat na trichinely (trichinella spiralis) při jeho dovozu ze třetích zemí [50].
          Článek 9 se nahrazuje tímto:
          "Článek 9
          1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [51]
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [52]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád."
          22. Směrnice Rady 77/99/EHS ze dne 21. prosince 1976 o hygienických otázkách produkce a uvádění na trh masných výrobků a některých jiných produktů živočišného původu [53].
          Článek 20 se nahrazuje tímto:
          "Článek 20
          1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [54].
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [55]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád."
          23. Směrnice Rady 77/504/EHS ze dne 25. července 1977 o čistokrevném plemenném skotu [56].
          Článek 8 se nahrazuje tímto:
          "Článek 8
          1. Komisi je nápomocen Stálý zootechnický výbor zřízený rozhodnutím 77/505/EHS [57]
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [58]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád."
          24. Rozhodnutí Rady 77/795/EHS ze dne 12. prosince 1977, kterým se zakládá společný postup výměny informací o jakosti sladkých povrchových vod ve Společenství [59].
          V článku 7 se zrušuje odstavec 2.
          Článek 8 se nahrazuje tímto:
          "Článek 8
          1. Komisi je nápomocen výbor pro přizpůsobování tohoto rozhodnutí technickému pokroku.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [60]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád."
          25. Směrnice Rady 78/25/EHS ze dne 12 prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv, která mohou být přidávána do léčivých přípravků [61].
          V článku 5 se zrušuje odstavec 2.
          Článek 6 se nahrazuje tímto:
          "Článek 6
          1. Komisi je nápomocen Výbor pro přizpůsobování směrnic o odstranění technických překážek obchodu v sektoru barviv, která mohou být přidávána do léčivých přípravků, technickému pokroku.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [62]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          26. Směrnice Rady 78/659/EHS ze dne 18. července 1978 o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb [63].
          V článku 13 se zrušuje odstavec 2.
          Článek 14 se nahrazuje tímto:
          "Článek 14
          1. Komisi je nápomocen výbor pro přizpůsobování technickému a vědeckému pokroku.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [64]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          27. Směrnice Rady 79/117/EHS ze dne 21. prosince 1978, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky [65].
          Článek 8 se nahrazuje tímto:
          "Článek 8
          1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [66]
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [67]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád."
          28. Směrnice Rady 79/373/EHS ze dne 2. dubna 1979 o uvádění krmných směsí na trh [68].
          Článek 13 se nahrazuje tímto:
          "Článek 13
          1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [69].
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [70]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád."
          29. Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků [71].
          V článku 16 se zrušuje odstavec 2.
          Článek 17 se nahrazuje tímto:
          "Článek 17
          1. Komisi je nápomocen výbor pro přizpůsobování technickému a vědeckému pokroku.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [72]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          30. Směrnice Rady 79/869/EHS ze dne 9. října 1979 o metodách stanovení a četnosti vzorkování a rozborů povrchových vod určených v členských státech k odběru pitné vody [73].
          V článku 10 se zrušuje odstavec 2.
          Článek 11 se nahrazuje tímto:
          "Článek 11
          1. Komisi je nápomocen výbor pro přizpůsobování technickému a vědeckému pokroku.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [74]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          31. Směrnice Rady 80/215/EHS ze dne 22. ledna 1980 o veterinárních otázkách obchodu s masnými výrobky uvnitř Společenství [75].
          Článek 8 se nahrazuje tímto:
          "Článek 8
          1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [76].
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [77]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je 15 dní.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád."
          32. Směrnice Rady 80/217/EHS ze dne 22. ledna 1980, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení klasického moru prasat [78].
          Článek 16 se nahrazuje tímto:
          "Článek 16
          1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [79]
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [80]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád."
          33. Směrnice Rady 82/130/EHS ze dne 15. února 1982 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v plynujících dolech [81].
          V článku 6 se zrušuje odstavec 2.
          Článek 7 se nahrazuje tímto:
          "Článek 7
          1. Komisi je nápomocen užší výbor Stálého výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví v hornictví a ostatních odvětvích těžebního průmyslu.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [82]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          34. Směrnice Rady 82/883/EHS ze dne 3. prosince 1982 o postupech monitorování životního prostředí ovlivněného vypouštěním odpadů z průmyslu oxidu titaničitého a dozoru nad ním [83].
          V článku 10 se zrušuje odstavec 2.
          Článek 11 se nahrazuje tímto:
          "Článek 11
          1. Komisi je nápomocen výbor pro přizpůsobování technickému pokroku.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [84]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          35. Směrnice Rady 82/894/EHS ze dne 21. prosince 1982 o hlášení chorob zvířat ve Společenství [85].
          Článek 6 se nahrazuje tímto:
          "Článek 6
          1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [86].
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [87]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád."
          36. Směrnice Rady 83/417/EHS ze dne 25. července 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se některých druhů mléčných bílkovin (kaseinů a kaseinátů) určených k lidské spotřebě [88].
          Článek 10 se nahrazuje tímto:
          "Článek 10
          1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [89].
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [90]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          37. Směrnice Rady 84/539/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zdravotnických elektrických přístrojů používaných v lékařství a veterinářství [91].
          V článku 5 se zrušuje odstavec 2.
          Článek 6 se nahrazuje tímto:
          "Článek 6
          1. Komisi je nápomocen Výbor pro přizpůsobování směrnic o odstranění technických překážek obchodu v oblasti zdravotnických elektrických přístrojů technickému pokroku.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [92]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          38. Směrnice Rady 85/511/EHS ze dne 18. listopadu 1985, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky [93].
          Články 16 a 17 se nahrazují tímto:
          "Článek 16
          1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [94].
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [95]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je 15 dní.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.
          Článek 17
          1. Komisi je nápomocen výbor Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.".
          39. Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství [96].
          V článku 14 se zrušuje odstavec 2.
          Článek 15 se nahrazuje tímto:
          "Článek 15
          1. Komisi je nápomocen výbor pro přizpůsobování této směrnice technickému a vědeckému pokroku.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [97]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          40. Směrnice Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu [98].
          Články 11a, 11b a 12 se nahrazují tímto:
          "Článek 11a
          1. Komisi je nápomocen výbor.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [99].
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.
          Článek 11b
          1. Komisi je nápomocen výbor.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je 15 dní.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.
          Článek 12
          1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [100]
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád."
          41. Směrnice Rady 86/363/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu [101].
          Články 11a, 11b a 12 se nahrazují tímto:
          "Článek 11a
          1. Komisi je nápomocen výbor.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [102].
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.
          Článek 11b
          1. Komisi je nápomocen výbor.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je 15 dní.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.
          Článek 12
          1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [103]
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          42. Směrnice Rady 86/594/EHS ze dne 1. prosince 1986 o vzduchem přenášeném hluku vyzařovaném spotřebiči pro domácnost [104].
          V článku 9 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Pokud se týče národních norem a technických předpisů uvedených v čl. 8 odst. 2, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [105]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          43. Směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března 1987 o předcházení a snižování znečištění životního prostředí azbestem [106].
          V článku 11 se zrušuje odstavec 2.
          Článek 12 se nahrazuje tímto:
          "Článek 12
          1. Komisi je nápomocen výbor pro přizpůsobování této směrnice vědeckému a technickému pokroku.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [107]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          44. Rozhodnutí Rady 91/666/EHS ze dne 11. prosince 1991 o vytvoření rezerv očkovacích látek proti slintavce a kulhavce ve Společenství [108].
          Článek 10 se nahrazuje tímto:
          "Článek 10
          1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [109].
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [110]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je 15 dní.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          45. Směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani [111].
          Článek 24 se nahrazuje tímto:
          "Článek 24
          1. Komisi je nápomocen výbor s názvem "Výbor pro spotřební daně"..
          2. Opatření nezbytná k provedení článků 5, 7, 15b, 18, 19 a 23 budou přijata postupem podle odstavce 3.
          3. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [112]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          4. Kromě opatření uvedených v odstavci 2 zkoumá výbor záležitosti týkají se uplatňování předpisů Společenství o spotřebních daních, které mu přednese jeho předseda buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.
          5. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          46. Nařízení Rady (EHS) č. 443/92 ze dne 25. února 1992 o finanční a technické pomoci asijským a latinskoamerickým rozvojovým zemím a o hospodářské spolupráci s nimi [113].
          Článek 15 se nahrazuje tímto:
          "Článek 15
          1. Komise vykonává správu finanční a technické pomoci a hospodářské spolupráce.
          2. Komisi je nápomocen výbor.
          3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [114]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.
          4. Komise sděluje pravidelně nejméně jednou do roka členským státům veškeré informace, jež má o známých odvětvích, projektech a činnostech, které by mohly být podporovány podle tohoto nařízení.
          5. Navíc se koordinace mezi programy spolupráce Společenství a dvoustrannými programy prováděnými členskými státy uskutečňuje v rámci výboru prostřednictvím výměny informací.
          6. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          47. Nařízení Rady (EHS) č. 2309/93 ze dne 22. července 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci a dozor nad humánními a veterinárními léčivými přípravky a kterým se zakládá Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků [115].
          Články 72 a 73 se nahrazují tímto:
          "Článek 72
          1. Komisi jsou nápomocny
          - Stálý výbor pro humánní léčivé přípravky v případě otázek týkajících se humánních léčivých přípravků,
          - Stálý výbor pro veterinární léčivé přípravky v případě otázek týkajících se veterinárních léčivých přípravků.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [116]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbory přijmou své jednací řády.
          Článek 73
          1. Komisi jsou nápomocny:
          - Stálý výbor pro humánní léčivé přípravky v případě otázek týkajících se humánních léčivých přípravků,
          - Stálý výbor pro veterinární léčivé přípravky v případě otázek týkajících se veterinárních léčivých přípravků.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce."
          48. Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství [117].
          Článek 141 se nahrazuje tímto:
          "Článek 141
          Zřízení výboru a postup pro přijímání prováděcích předpisů
          1. Komisi je nápomocen výbor s názvem "Výbor pro poplatky, prováděcí předpisy a řízení před odvolacím senátem Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)"..
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [118]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          49. Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství [119].
          Článek 115 se nahrazuje tímto:
          "Článek 115
          Řízení
          1. Komisi je nápomocen výbor.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [120]
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          50. Nařízení Rady (ES) č. 2271/96 ze dne 22. listopadu 1996 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých třetími zeměmi, uplatňovaných mimo jejich území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících [].
          Článek 8 se nahrazuje tímto:
          "Článek 8
          1. K provedení čl. 7 písm. b) a c) je Komisi nápomocen výbor.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES []
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva týdny.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          51. Nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění správného uplatňování celních a zemědělských právních předpisů [].
          V článku 43 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:
          "1. Komisi je nápomocen výbor.
          2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES []
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce."
          Doplňuje se nový odstavec, který zní:
          "7. Výbor přijme svůj jednací řád."
          52. Rozhodnutí Rady 98/253/ES ze dne 30. března 1998, kterým se přijímá víceletý program Společenství na podporu vytvoření informační společnosti v Evropě ("informační společnost") [].
          V článku 5 se doplňuje nový odstavec, který zní:
          "5. Výbor přijme svůj jednací řád."
          Článek 6 se nahrazuje tímto:
          "Článek 6
          1. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES []
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce."
          53. Nařízení Rady (ES) č. 976/1999 ze dne 29. dubna 1999, kterým se stanoví požadavky pro provádění opatření Společenství jiných než opatření týkajících se rozvojové spolupráce, která v rámci politiky spolupráce Společenství přispívají k obecnému cíli rozvoje a upevnění demokracie a právního státu, jakož i k dodržování lidských práv a základních svobod ve třetích zemích [].
          Článek 14 se nahrazuje tímto:
          "Článek 14
          1. Komisi je nápomocen výbor s názvem "Výbor pro lidská práva a demokracii"., zřízený článkem 13 nařízení (ES) č. 975/1999.
          2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES []
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.".
          [1] Úř. věst. L 196, 16.8.1967, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/59/ES (Úř. věst. L 225, 21.8.2001, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [3] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/116/ES (Úř. věst. L 18, 21.1.2001, s. 1).
          [4] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [5] Úř. věst. L 170, 3.8.1970, s. 2. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.
          [6] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [7] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [8] Úř. věst. L 55, 8.3.1971, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 97/79/ES (Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 31).
          [9] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [10] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [11] Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.
          [12] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [13] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 24. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.
          [14] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [15] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [16] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1452/2001 (Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 11).
          [17] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [18] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [19] Úř. věst. L 335, 5.12.1973, s. 51. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 91/368/EHS (Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 16).
          [20] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [21] Úř. věst. L 347, 17.12.1973, s. 51. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 86/94/EHS (Úř. věst. L 80, 25.3.1986, s. 51).
          [22] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [23] Úř. věst. L 356, 27.12.1973, s. 71. Směrnice zrušená od 12. července 2003 směrnicí 2001/111/ES (Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 53).
          [24] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [25] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [26] Úř. věst. L 84, 28.3.1974, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2001/3/ES (Úř. věst. L 28, 30.1.2001, s. 1).
          [27] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [28] Úř. věst. L 221, 12.8.1974, s. 10. Směrnice zrušená od 1. července 2003 směrnicí 2001/110/ES (Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 47).
          [29] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [30] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [31] Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 40.
          [32] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [33] Úř. věst. L 340, 9.12.1976, s. 26. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2002/79/ES (Úř. věst. L 291, 28.10.2002, s. 1).
          [34] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [35] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [36] Úř. věst. L 31, 5.2.1976, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.
          [37] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [38] Úř. věst. L 24, 30.1.1976, s. 21. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 98/97/ES (Úř. věst. L 18, 23.1.1999, s. 60).
          [39] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [40] Úř. věst. L 24, 30.1.1976, s. 45. Směrnice zrušená od 1. července 2003 směrnicí 94/9/ES (Úř. věst. L 100, 19.4.1994, s. 1).
          [41] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [42] Úř. věst. L 24, 30.1.1976, s. 49. Směrnice zrušená od 1. července 2003 směrnicí 2001/114/ES (Úř. věst. L 15, 17.1.2002, s. 19).
          [43] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [44] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [45] Úř. věst. L 202, 28.7.1976, s. 35. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.
          [46] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [47] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [48] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 153. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.
          [49] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [50] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 67. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 94/59/ES (Úř. věst. L 315, 8.12.1994, s. 18).
          [51] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [52] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [53] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 85. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 97/76/ES (Úř. věst. L 10, 16.1.1998, s. 25).
          [54] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [55] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [56] Úř. věst. L 206, 12.8.1977, s. 8. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 94/28/ES (Úř. věst. L 178, 12.7.1994, s. 66).
          [57] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [58] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [59] Úř. věst. L 334, 24.12.1977, s. 29. Rozhodnutí zrušené od 23. října 2007 směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).
          [60] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [61] Úř. věst. L 11, 14.1.1978, s. 18. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1985.
          [62] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [63] Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 1. Směrnice zrušená od 23. října 2007 směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).
          [64] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [65] Úř. věst. L 33, 8.2.1979, s. 36. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.
          [66] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [67] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [68] Úř. věst. L 86, 6.4.1979, s. 30. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2002/2/ES (Úř. věst. L 63, 6.3.2002. s. 23.
          [69] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [70] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [71] Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 97/49/ES (Úř. věst. L 223, 13.8.1997, s. 9).
          [72] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [73] Úř. věst. L 271, 29.10.1979, s. 44. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.
          [74] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [75] Úř. věst. L 47, 21.2.1980, s. 4. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.
          [76] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [77] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [78] Úř. věst. L 47, 21.2.1980, s. 11. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2002/106/ES (Úř. věst. L 39, 9.2.2002, s. 71).
          [79] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [80] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [81] Úř. věst. L 59, 2.3.1982, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 98/65/ES (Úř. věst. L 257, 19.9.1998, s. 29).
          [82] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [83] Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.
          [84] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [85] Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 58. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2002/788/ES (Úř. věst. L 274, 11.10.2002, s. 33).
          [86] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [87] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [88] Úř. věst. L 237, 26.8.1983, s. 25. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 1985.
          [89] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [90] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [91] Úř. věst. L 300, 19.11.1984, s. 179. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 93/42/EHS (Úř. věst. L 169, 12.7.1993, s. 1).
          [92] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [93] Úř. věst. L 315, 26.11.1985, s. 11. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.
          [94] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [95] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [96] Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 6. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.
          [97] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [98] Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2002/79/ES (Úř. věst. L 291, 28.10.2002, s. 1).
          [99] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [100] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [101] Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 43. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2002/79/ES (Úř. věst. L 291, 28.10.2002, s. 1).
          [102] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [103] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [104] Úř. věst. L 344, 6.12.1986, s. 24.
          [105] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [106] Úř. věst. L 85, 28.3.1987, s. 40. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.
          [107] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [108] Úř. věst. L 368, 31.12.1991, s. 21. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2001/181/ES (Úř. věst. L 66, 8.3.2001, s. 39).
          [109] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [110] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [111] Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2000/47/ES (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 73).
          [112] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [113] Úř. věst. L 52, 27.2.1992, s. 1.
          [114] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [115] Úř. věst. L 214, 24.8.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 649/98 (Úř. věst. L 88, 24.3.1998, s. 7).
          [116] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [117] Úř. věst. L 11, 14.1.1994, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 3288/94 (Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 83).
          [118] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [119] Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2506/95 (Úř. věst. L 258, 28.10.1995, s. 3).
          [120] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [] Úř. věst. L 309, 29.11.1996, s. 1.
          [] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [] Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1.
          [] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [] Úř. věst. L 107, 7.4.1998, s. 10.
          [] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [] Úř. věst. L 120, 8.5.1999, s. 8.
          [] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.