Nařízení Komise (ES) č. 809/2003 ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 týkajících se norem zpracování materiálu kategorie 3 a hnoje používaného v zařízeních na kompostováníText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 809/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 809/2003
          ze dne 12. května 2003
          o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 týkajících se norem zpracování materiálu kategorie 3 a hnoje používaného v zařízeních na kompostování
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 808/2003 [2], a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1774/2002 stanoví, že musejí být zcela přepracovány předpisy Společenství týkající se vedlejších produktů živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě, zejména zavádění řady přísných požadavků. Uvedené nařízení dále stanoví, že mohou být přijata vhodná přechodná opatření.
          (2) S přihlédnutím k přísnosti těchto požadavků by měla být pro členské státy stanovena přechodná opatření, aby měl průmysl dostatečný čas se přizpůsobit. Navíc by měly být dále rozvíjeny alternativní metody sběru, přepravy, skladování, manipulace, zpracování a využití, jakož i likvidace vedlejších produktů živočišného původu.
          (3) Z toho důvodu by měla být členským státům dočasně schválena odchylka, která by jim umožnila nadále povolovat provozovatelům, aby pro normy zpracování materiálu kategorie 3 a hnoje používaného v zařízeních na kompostování používali vnitrostátní pravidla.
          (4) Za tím účelem, aby se zamezilo ohrožení zdraví lidí a zvířat, by měly být během období používání přechodných opatření ve členských státech zachovány vhodné systémy kontrol.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylka týkající se zpracování materiálu kategorie 3 a hnoje používaného v zařízeních na kompostování
          1. V souladu s čl. 32 odst. 1 nařízení (ES) č. 1774/2002 a odchylně od částí A, C a D kapitoly II přílohy VI uvedeného nařízení mohou členské státy provozovatelům provozoven a zařízení, které jsou v souladu s vnitrostátními předpisy, až do 31. prosince 2004 přidělovat schválení pro používání těchto předpisů pro normy zpracování materiálu kategorie 3 nebo hnoje používaného v zařízeních na kompostování, pokud tyto předpisy:
          a) zaručují celkové snížení patogenních původců;
          b) používají se pouze v provozovnách a zařízeních, které tyto předpisy používaly ke dni 1. listopadu 2002, a
          c) jsou v souladu s požadavky uvedenými v části B kapitoly II přílohy VI nařízení (ES) č. 1774/2002.
          2. Zařízení na kompostování musí být vybaveno:
          a) zařízením na sledování teploty v reálném čase;
          b) přístroji pro zaznamenávání výsledků těchto měření a
          c) odpovídajícím bezpečnostním systémem k zabránění nedostatečného ohřevu a
          d) odpovídajícím vybavením pro očistu a dezinfekci vozidel a nádob při výstupu ze zařízení na kompostování.
          3. Každé zařízení na kompostování musí mít vlastní laboratoř nebo využívat laboratoř externí. Laboratoř musí být vybavena tak, aby mohla provádět nezbytné rozbory a musí být schválena příslušným orgánem.
          Článek 2
          Kontrolní opatření
          Příslušný orgán přijme nezbytná opatření, aby ověřil, zda schválení provozovatelé provozoven a zařízení dodržují podmínky stanovené v článku 1.
          Článek 3
          Odebrání schválení a likvidace materiálu, který není v souladu s tímto nařízením
          1. Jednotlivá schválení přidělená příslušným orgánem pro normy zpracování materiálu kategorie 3 nebo materiálu kategorie 3 a hnoje používaného v zařízeních na kompostování se okamžitě a natrvalo odeberou všem provozovatelům, provozovnám či zařízením, kteří nedodržují podmínky stanovené tímto nařízením.
          2. Příslušný orgán odebere všechna schválení přidělená podle prvního článku nejpozději do 31. prosince 2004.
          Příslušný orgán přidělí konečné schválení podle nařízení (ES) č. 1774/2002 pouze tehdy, je-li na základě inspekcí ujištěn, že provozovny a zařízení uvedené v článku 1 splňují všechny požadavky uvedeného nařízení.
          3. Všechen materiál, který neodpovídá požadavkům tohoto nařízení, se zlikviduje podle pokynů příslušného orgánu.
          Článek 4
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. května 2003 do 31. prosince 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. května 2003.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 117, 13.5.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.