Nařízení Komise (ES) č. 811/2003 ze dne 12. května 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o zákaz opětovného použití ryb v rámci téhož druhu, zakopání nebo spálení vedlejších produktů živočišného původu a o některá přechodná opatřeníText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 811/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 811/2003
          ze dne 12. května 2003,
          kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o zákaz opětovného použití ryb v rámci téhož druhu, zakopání nebo spálení vedlejších produktů živočišného původu a o některá přechodná opatření
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 808/2003 [2], a zejména na čl. 22 odst. 2, čl. 24 odst. 6 a čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1774/2002 stanoví zákaz používání zpracovaných živočišných bílkovin získaných ze zvířat pro využití v krmivech pro zvířata téhož druhu. Po konzultaci příslušného vědeckého výboru mohou být povoleny odchylky pro ryby.
          (2) Dne 17. září 1999 přijal Vědecký řídící výbor stanovisko týkající se rizik spojených s opětovným použitím vedlejších produktů živočišného původu v rámci téhož druhu, pokud jde o šíření přenosných spongiformních encefalopatií u jiných zvířat než u přežvýkavců. Ve dnech 6. a 7. března 2003 přijal rovněž stanovisko týkající se využití rybí moučky z volně žijících ryb v krmivech pro farmové ryby a opětovného použití ryb, pokud jde o riziko spojené s přenosnými spongiformními encefalopatiemi. Vědecký výbor pro otázky zdraví a řádného zacházení se zvířaty přijal dne 26. února 2003 stanovisko týkající se využívání vedlejších produktů z ryb v akvakultuře. Podle tohoto vědeckého stanoviska by mohlo být možné riziko spojené s opětovným použitím ryb sníženo, bude-li dodržována řada podmínek.
          (3) V důsledku toho by měla být povolena odchylka od zákazu opětovného použití ryb v rámci téhož druhu podle nařízení (ES) č. 1774/2002. Aby se zamezilo ohrožení zdraví lidí a zvířat, měly by se na tuto odchylku vztahovat určité odchylky.
          (4) Měla by být přijata přechodná opatření, aby měl průmysl dostatečný čas přizpůsobit se těmto novým požadavkům.
          (5) Ve dnech 16. a 17. ledna 2003 přijal Řídící vědecký výbor stanovisko týkající se bezpečnosti v souvislosti s přenosnými spongiformními encefalopatiemi při zakopávání nebo spalování materiálů živočišného původu, které mohou být přenosnými spongiformními encefalopatiemi nakaženy.
          (6) Za účelem zohlednění tohoto stanoviska by měla být stanovena prováděcí opatření podle čl. 24 odst. 6 nařízení (ES) č. 1774/2002, aby se stanovila pravidla pro zakopávání nebo spalování materiálů živočišného původu.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přechodná opatření týkající se zákazu opětovného použití ryb v rámci téhož druhu
          V souladu s čl. 32 odst. 1 nařízení (ES) č. 1774/2002 mohou členské státy až do 31. prosince 2003 nadále používat stávající normy a předpisy týkající se krmiv pro ryby, přičemž se mohou odchýlit od zákazu stanoveného v čl. 22 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení, pokud jde o ryby.
          Článek 2
          Odchylka týkající se zákazu opětovného použití ryb v rámci téhož druhu
          1. V souladu s čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 1774/2002 se členským státům povoluje odchylka, pokud jde o využití zpracovaných živočišných bílkovin získaných z jatečně upravených těl nebo z částí jatečně upravených těl téhož druhu v krmivech pro ryby.
          2. Odchylka stanovená v odstavci 1 se však nevztahuje na využití zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmových ryb téhož druhu v krmivech pro farmové ryby.
          Článek 3
          Vedlejší produkty z volně žijících ryb
          Volně žijící ryby a vedlejší produkty z volně žijících ryb ulovených na volném moři nebo v jezerech mohou být využity
          a) při výrobě krmiv pro ryby a
          b) jako krmivo pro ryby.
          Článek 4
          Požadavky na krmiva pro farmové ryby
          Ryby nebo vedlejší produkty z ryb a produkty z nich získané, které jsou určené pro využití jako krmiva pro farmové ryby v souladu s článkem 2, musejí odpovídat požadavkům stanoveným v příloze I.
          Článek 5
          Kontrolní opatření
          Příslušný orgán přijme nezbytná opatření pro kontrolu
          a) vhodného zpracování a využití krmiv, která obsahují zpracované živočišné bílkoviny získané z jatečně upravených těl nebo z částí jatečně upravených těl téhož druhu;
          b) zvířat krmených pomocí krmiv uvedených v písmeni a), včetně přísného dohledu nad nákazovým statusem zvířat;
          c) dodržování požadavků uvedených v příloze I.
          Článek 6
          Zneškodnění vedlejších produktů živočišného původu v případě výskytu choroby
          1. Pokud příslušný orgán v souladu s čl. 24 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1774/2002 zamítne přepravu vedlejších produktů živočišného původu do nejbližšího spalovacího nebo zpracovatelského zařízení, může příslušný orgán povolit zneškodnění těchto vedlejších produktů
          a) jako odpadu spálením nebo zakopáním v místě, z něhož pocházejí;
          b) na schválené skládce v souladu se směrnicí 1999/31/ES nebo
          c) jako odpadu spálením nebo zakopáním v místě, v němž je ohrožení zdraví lidí a zvířat a životního prostředí co nejmenší, za předpokladu, že se toto místo nachází v dostatečné vzdálenosti, aby měl příslušný orgán možnost předcházet ohrožení zdraví lidí a zvířat a životního prostředí.
          2. Při spalování a zakopávání v místech uvedených v odst. 1 písm. a) a c) se zohlední vnitrostátní právní předpisy a pokyny a právní předpisy a pokyny Společenství týkající se životního prostředí a zdraví lidí.
          3. Příslušný orgán dohlédne na spalování a zakopávání vedlejších produktů živočišného původu a přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že budou dodrženy požadavky stanovené v příloze II.
          4. Pro účely tohoto nařízení se použije definice "spalování a zakopávání" uvedená v bodě A přílohy II.
          Článek 7
          Dohled nad vzdálenými oblastmi, které se využívají při spalování a zakopávání vedlejších produktů živočišného původu
          Při zneškodnění vedlejších produktů živočišného původu pocházejících ze vzdálených oblastí v souladu s čl. 24 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1774/2002 zajistí příslušný orgán pravidelný dohled nad oblastmi, které byly zařazeny mezi oblasti vzdálené, aby zaručil, že budou dodrženy požadavky stanovené v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 8
          Spalování a zakopávání včel a včelařských produktů
          Pokud jde o včely a včelařské produkty, na které se vztahuje čl. 5 odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 1774/2002, může příslušný orgán v případě potřeby rozhodnout, že budou zneškodněny jako odpad zakopáním nebo spálením na místě, pokud jsou přijata všechna opatření, kterými se zaručí, že zakopání nebo spálení neohrozí zdraví zvířat a lidí a životní prostředí, přičemž se zohlední vnitrostátní právní předpisy a pokyny a právní předpisy a pokyny Společenství týkající se zdraví lidí a životního prostředí.
          Článek 9
          Vedení záznamů
          V případě spalování nebo zakopávání podle článků 6, 7 a 8 povede osoba, která je za spalování nebo zakopávání odpovědná, záznamy o
          a) množstvích, kategoriích a druzích spálených nebo zakopaných vedlejších produktů živočišného původu;
          b) datech a místech spalování nebo zakopávání.
          Článek 10
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. května 2003.
          Články 2 až 5 se však použijí až ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. května 2003.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 117, 13.5.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Požadavky na krmiva a záznamy o zpracovatelských zařízeních a zařízeních na výrobu krmiv, která se podílejí na zpracování vedlejších produktů z ryb a produktů z nich získaných, které jsou určeny pro využití v krmivech pro ryby
          A. Požadavky týkající se ryb a vedlejších produktů živočišného původu, které jsou určeny pro využití v krmivech pro ryby
          Ryby a vedlejší produkty z ryb a produkty z nich získané, které jsou určeny pro využití v krmivech pro ryby, musejí odpovídat těmto požadavkům:
          a) musí se s nimi zacházet a musejí být zpracovány odděleně od materiálu, který nebyl pro tyto účely schválen;
          b) musejí být získány z volně žijících ryb nebo z jiných mořských živočichů s výjimkou mořských savců, kteří byli uloveni na otevřeném moři za účelem výroby rybí moučky, nebo z jiných čerstvých vedlejších produktů z volně žijících ryb, které pocházejí ze zařízení vyrábějících rybí produkty určené k lidské spotřebě;
          c) byly zpracovány ve schváleném zpracovatelském zařízení v souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 1774/2002 a podle normy, která zaručuje, že je produkt mikrobiologicky bezpečný;
          d) po ošetření a před distribucí musejí být zabaleny do balení, na nichž jsou jasně a čitelně uvedeny název a adresa zařízení na výrobu krmiv a poznámka: "lze využít v krmivech pro ryby".
          B. Záznamy, které mají vést zpracovatelská zařízení a zařízení na výrobu krmiv, které se podílejí na zpracování vedlejších produktů z ryb a výrobě produktů z nich získaných, které jsou určeny pro využití v krmivech pro ryby
          Zpracovatelská zařízení a zařízení na výrobu krmiv musejí vést tyto záznamy o vedlejších produktech a o produktech z nich získaných:
          a) záznamy o původu, množství a datu příjezdu všech zásilek vedlejších produktů živočišného původu nebo rybí moučky;
          b) denní záznamy o množstvích rybí moučky a krmiv, které byly vyrobeny a odeslány.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Prováděcí opatření podle čl. 24 odst. 6 nařízení (ES) č. 1774/2002 pro odchylku od zákazu zneškodňování vedlejších produktů živočišného původu
          A. Definice
          Pro účely tohoto nařízení se "spálením a zakopáním na místě" rozumí spálení a zakopání v místě, kde byly vedlejší produkty živočišného původu získány, nebo, jsou-li přijata vhodná biologická bezpečnostní opatření, která zabrání šíření choroby při přepravě vedlejších produktů živočišného původu, na schválené skládce v souladu se směrnicí 1999/31/ES a nebo v místě, v němž je ohrožení zdraví lidí a zvířat a životního prostředí co nejmenší a nachází se v dostatečné vzdálenosti, která příslušnému orgánu umožní nepřetržitě dohlížet a předcházet ohrožení zdraví lidí a zvířat a životního prostředí.
          B. Zneškodnění vedlejších produktů živočišného původu v případě výskytu choroby
          1. Příslušný orgán musí dohlédnout na spalování vedlejších produktů živočišného původu a přijmout nezbytná opatření, aby zaručil, že budou dané produkty spáleny:
          a) na řádně postavené hranici a budou přeměněny na popel;
          b) aniž je ohroženo zdraví lidí;
          c) aniž jsou použity postupy nebo metody, které by mohly poškodit životní prostředí, přičemž se zohlední vnitrostátní právní předpisy a pokyny a právní předpisy a pokyny Společenství týkající se životního prostředí a zdraví lidí, aby se v rozsahu slučitelném s veřejným pořádkem snížilo:
          i) ohrožení vod, ovzduší, půdy, rostlin a živočichů;
          ii) obtěžování hlukem nebo zápachem;
          iii) nepříznivé ovlivňování krajiny nebo míst zvláštního zájmu.
          2. Příslušný orgán musí dohlédnout na zakopání vedlejších produktů živočišného původu a přijmout veškerá opatření aby zaručil, že budou dané produkty zakopány:
          a) takovým způsobem, aby se k nim nedostala masožravá zvířata;
          b) na:
          i) skládce schválené v souladu se směrnicí 1999/31/ES nebo
          ii) na jiném místě, aniž je ohroženo zdraví lidí.
          3. Při zakopávání na jiném místě než na schválené skládce musí příslušný orgán přijmout veškerá opatření, aby zajistil, že budou vedlejší produkty živočišného původu zakopány, aniž jsou použity postupy nebo metody, které by mohly poškodit životní prostředí, přičemž se zohlední vnitrostátní právní předpisy a pokyny a právní předpisy a pokyny Společenství týkající se životního prostředí a zdraví lidí, aby se v rozsahu slučitelném s veřejným pořádkem snížilo:
          a) ohrožení vod, ovzduší, půdy, rostlin a živočichů;
          b) obtěžování hlukem nebo zápachem;
          c) nepříznivé ovlivňování krajiny nebo míst zvláštního zájmu.
          4. Mají-li vedlejší produkty živočišného původu opustit místo původu, dohlédne příslušný orgán na to:
          a) že jsou vedlejší produkty živočišného původu přepravovány v bezpečných a vodotěsných nádobách a vozidlech;
          b) že nakládka a vykládka vedlejších produktů živočišného původu proběhne pod dozorem příslušného orgánu;
          c) že jsou při opouštění provozovny původu kola vozidla očištěna dezinfekčním prostředkem, který schválil příslušný orgán;
          d) že nádoby a vozidla používané pro přepravu vedlejších produktů živočišného původu jsou po vykládce řádně vyčištěny a vydezinfikovány dezinfekčním prostředkem, který schválil příslušný orgán;
          e) že vozidla mají náležitý doprovod, jejich vodotěsnost byla přezkoušena a mají dvojité zastřešení.
          C. Zneškodnění vedlejších produktů živočišného původu ve vzdálených oblastech
          Při zneškodnění vedlejších produktů živočišného původu ve vzdálených oblastech v souladu s čl. 24 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1774/2002:
          a) bude příslušný orgán pravidelně sledovat oblasti, které byly zařazeny mezi oblasti vzdálené, aby zajistil,že jsou tyto oblasti a postupy zneškodňování stanovené v čl. 24 odst. 1 písm. b) řádně kontrolovány;
          b) se při spalování a zakopávání zohlední vnitrostátní právní předpisy a pokyny a právní předpisy a pokyny Společenství týkající se životního prostředí a zdraví lidí, aby se v rozsahu slučitelném s veřejným pořádkem snížilo:
          i) ohrožení vod, ovzduší, půdy, rostlin a živočichů;
          ii) obtěžování hlukem nebo zápachem;
          iii) nepříznivé ovlivňování krajiny nebo míst zvláštního zájmu.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.