Nařízení Komise (ES) č. 813/2003 ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o sběr, přepravu a zneškodňování zmetkových potravinText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 813/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 813/2003
          ze dne 12. května 2003
          o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o sběr, přepravu a zneškodňování zmetkových potravin
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 808/2003 [2], a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1774/2002 stanoví celkovou revizi pravidel Společenství, která se týkají vedlejších produktů živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě, včetně zavedení řady přísných opatření. Kromě toho stanoví, že mohou být přijata vhodná přechodná opatření.
          (2) S ohledem na přísnou povahu těchto požadavků je nezbytné stanovit pro členské státy přechodná opatření, aby byla průmyslu ponechána dostatečná doba na to, aby se přizpůsobil. Kromě toho je třeba dále rozvíjet alternativní sběr, přepravu, uskladnění, manipulaci, zpracování a využití vedlejších produktů živočišného původu, jakož i metody zneškodnění těchto vedlejších produktů.
          (3) V důsledku toho by měla být členským státům udělena jako dočasné opatření výjimka, která by jim umožnila schválit, aby provozovatelé pokračovali v používání vnitrostátních pravidel pro sběr, přepravu a zneškodňování zmetkových potravin živočišného původu.
          (4) Za účelem zabránit riziku pro zdraví zvířat a veřejné zdraví by měly být pro členské státy zřízeny vhodné systémy kontroly pro období používání přechodných opatření.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Výjimka týkající se sběru, přepravy a zneškodňování zmetkových potravin
          1. Podle čl. 32 odst. 1 nařízení (ES) č. 1774/2002 a odchylně od čl. 6 odst. 2 bodu f) a článku 7 uvedeného nařízení mohou členské státy nejpozději do 31. prosince 2005 udělovat provozovatelům provozoven a zařízení jednotlivá schválení pro sběr, přepravu a zpracování zmetkových potravin uvedených v čl. 6 odst. 1 bodu f) uvedeného nařízení, pokud vnitrostátní pravidla:
          a) zajišťují, aniž je dotčen odstavec 2 níže, že zmetkové potraviny nejsou smíchány s materiály kategorie 1 a 2, a
          b) splňují zbytek požadavků nařízení (ES) č. 1774/2002.
          2. Smíchání zmetkových potravin s materiály kategorie 1 nebo 2 však může být povoleno, pokud je materiál odeslán do spalovacího zařízení nebo zpracovatelského zařízení v kategorii 1 nebo 2 před tím, než je zneškodněn jako odpad spálením, spoluspálením nebo na skládce v souladu s právem Společenství.
          3. Pokud jsou zmetkové potraviny odeslány za účelem zneškodnění jako odpad na schválené skládce, měla by být přijata všechna nezbytná opatření k zajištění, že zmetkové potraviny nejsou smíchány s nezpracovaným materiálem živočišného původu uvedeným v článcích 4 a 5 a v čl. 6 odst. 1 písm. a) až e) a g) až k).
          Článek 2
          Kontrolní opatření
          Příslušný orgán přijme všechna nezbytná opatření ke kontrole, že schválení provozovatelé provozoven a zařízení plní podmínky stanovené v článku 1.
          Článek 3
          Odnětí schválení a zneškodnění materiálu, který nevyhovuje tomuto nařízení
          1. Jednotlivá schválení příslušným orgánem pro sběr, přepravu a zneškodňování zmetkových potravin živočišného původu musí být okamžitě a trvale odejmuta s ohledem na všechny provozovatele, provozovny nebo zařízení, pokud již nesplňují podmínky stanovené v tomto nařízení.
          2. Příslušný orgán musí nejpozději do 31. prosince 2005 odejmout veškerá schválení udělená podle článku 1.
          Příslušný orgán neudělí konečné schválení podle nařízení (ES) č. 1774/2002, pokud není na základě svých inspekcí přesvědčen o tom, že provozovny a zařízení uvedené v článku 1 splňují všechny požadavky uvedeného nařízení.
          3. Veškerý materiál, který nevyhovuje požadavkům tohoto nařízení, se zneškodní v souladu s pokyny příslušného orgánu.
          Článek 4
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. května 2003 do dne 31. prosince 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. května 2003.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.
          [2] Úř. věst L 117, 13.5.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.