Nařízení Rady (ES) č. 814/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2501/2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 814/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 814/2003
          ze dne 8. května 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2501/2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Od vstupu nařízení (ES) č. 2501/2001 [1] v platnost dnem 1. ledna 2002 bylo shledáno, že toto nařízení vyžaduje některé změny.
          (2) Zejména by mělo být zavedeno zvláštní ustanovení, podle kterého by jakákoli zvýhodněná země, která čelí závažné hospodářské a finanční krizi, mohla být osvobozena z odstupňování nových odvětví. Vzhledem k tomu, že ustanovení nařízení (ES) č. 2501/2001 týkající se odvětví nemohou být použita v případě produktů, kterým nebylo přiřazeno žádné specifické odvětví, měla by být příloha III uvedeného nařízení pozměněna tak, aby specifikovala odvětví pro každý produkt zařazený do jakéhokoliv režimu.
          (3) Nebylo možné přijmout první rozhodnutí před 1. lednem 2003, jak je stanoveno v čl. 12 odst. 5 výše uvedeného nařízení. Je tedy vhodné stanovit, aby se zrušení celních preferencí provedlo ve dvou etapách, od 1. listopadu 2003 a od 1. května 2004.
          (4) Nařízení (ES) č. 2501/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2501/2001 se mění takto:
          1. V článku 10 se doplňuje nový odstavec, který zní:
          "3. Celní preference podle odstavců 1 a 2 se neuplatňují na produkty z odvětví, pro která byly uvedené celní preference zrušeny, pokud jde o danou zemi původu, v souladu se sloupcem D přílohy I nebo s rozhodnutím, které bylo přijato následně v souladu s článkem 12."
          2. V článku 12 se odstavec 6 nahrazuje tímto:
          "6. První rozhodnutí přijaté v souladu s odstavcem 5 se použije takto:
          - použije se ke zrušení celních preferencí postupem podle odstavce 1 ve výši 50 % od 1. listopadu 2003 a ve výši 100 % od 1. května 2004,
          - od 1. ledna 2003 se použije k opětovnému zavedení celních preferencí postupem podle odstavce 2.
          Rozhodnutí přijatá v souladu s odstavcem 5 vstoupí tudíž v platnost dnem 1. ledna druhého roku následujícího po roce, kdy byla přijata."
          3. V článku 12 se doplňuje nový odstavec, který zní:
          "8. Pokud zvýhodněná země zaznamená alespoň tříprocentní pokles svého hrubého domácího produktu, vyjádřeno v národní měně, za období posledních 12 měsíců, pro které jsou údaje k dispozici, nepoužije se odstavec 1 na rozhodnutí přijatá v souladu s odstavcem 5."
          4. V příloze I se vysvětlivky v úvodu mění takto:
          v odkazu na "sloupec D" se údaj v závorkách "(čl. 7 odst. 8)" nahrazuje údajem "(čl. 7 odst. 8 a čl. 10 odst. 3)".
          5. V příloze II se bod 4 (
          "Statistické zdroje"
          ) nahrazuje tímto:
          "Statistickými zdroji jsou pro příjem na jednoho obyvatele zpráva Světové banky o rozvoji ve světě, pro čtvrtletní hrubý domácí produkt mezinárodní finanční statistické údaje MMF, pro vývozy vyrobených produktů statistické údaje Comtrade Spojených národů a pro dovozy Společenství statistické údaje Comext."
          6. V příloze III se doplňuje další odvětví v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. května 2003.
          Za Radu
          předseda
          M. Chrisochoïdis
          [1] Úř. věst. L 346, 31.12.2001, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          (Odvětví, které se doplňuje do přílohy III podle čl. 1 bodu 6)
          "XXXIV | Ostatní obecné kovy a výrobky z obecných kovů | 720219; 720229; 72023000; 72029200; 72071190; 72071290; 72071919; 72071939; 72071990; 72072019; 72072059; 72072079; 72089090; 72099090; 72101190; 72101290; 72102090; 72103090; 72104190; 72104990; 72105090; 72106190; 72106990; 72107090; 72109010; 72109090; 72112391; 72112399; 72112950; 72112990; 72119019; 72119090; 72121093; 72121099; 72122019; 72122090; 72123019; 72123090; 72124095; 72124098; 72125010; 72125058; 72125075; 72125091; 72125093; 72125097; 72125099; 72126019; 72126093; 72126099; 72151000; 721550; 72159090; 721661; 72166900; 721691; 72169990; 72189190; 72189919; 72189991; 72189999; 72199090; 72202031; 72202039; 72202051; 72202059; 72202091; 72202099; 72209019; 72209039; 72209090; 722220; 72223051; 72223091; 72223098; 72224091; 72224093; 72224099; 72249019; 72249091; 72249099; 72252090; 72259190; 72259290; 72259990; 72261190; 72261990; 72262080; 72269290; 72269380; 72269480; 72269980; 72281050; 72281090; 72282060; 722840; 722850; 72286081; 72286089; 72287091; 72287099; 7229; 73012000; 73021010; 73024090; 73029030; 73029090." |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.