Nařízení Komise (ES) č. 816/2003 ze dne 12. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2808/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 816/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 816/2003
          ze dne 12. května 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2808/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro [1], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 2808/98 [2] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2452/2000 [3] stanoví ve svém článku 4, že směnný kurz, který má být použit k převodu podpor na hektar a částek strukturální nebo environmentální povahy na národní měnu, se rovná průměru platných směnných kurzů v měsíci, který předchází dni rozhodné skutečnosti, vypočtenému pro rata temporis. Je třeba upřesnit, jakým způsobem je tento průměr stanoven.
          (2) Je proto třeba změnit nařízení (ES) č. 2808/98.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem příslušných řídících výborů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 2808/98 se doplňuje nová věta, která zní:
          "Průměr směnných kurzů je stanoven Komisí během měsíce, který následuje po dni rozhodné skutečnosti."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. května 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 36.
          [3] Úř. věst. L 282, 8.11.2000, s. 9.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.