Nařízení Komise (ES) č. 824/2003 ze dne 13. května 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu soukromého skladování některých sýrů v hospodářském roce 2003/2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 824/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 824/2003
          ze dne 13. května 2003,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu soukromého skladování některých sýrů v hospodářském roce 2003/2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 509/2002 [2], a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 9 nařízení (ES) č. 1255/1999 stanoví, že podpora soukromého skladování může být poskytnuta na dlouhozrající sýry a sýry, které jsou vyrobeny z ovčího a/nebo kozího mléka a které ke zrání potřebují alespoň dobu šesti měsíců, pokud vývoj cen a stav zásob těchto sýrů ukazuje na závažnou nerovnováhu trhu, která může být odstraněna nebo snížena prostřednictvím sezónního skladování.
          (2) Potíže vyplývající ze sezónního charakteru výroby některých dlouhozrajících sýrů a sýrů pecorino romano, kefalotyri a kasseri jsou ještě větší s ohledem na časově odlišnou sezónnost spotřeby. Roztříštěnost produkce těchto sýrů kromě toho ještě zhoršuje důsledky uvedené sezónnosti. Proto je třeba umožnit sezónní skladování takového množství, které odpovídá rozdílu mezi produkcí v letních měsících a produkcí v zimních měsících.
          (3) Je třeba určit druhy sýrů s nárokem na podporu a stanovit nejvyšší množství, na která může být podpora poskytnuta, jakož i dobu trvání smluv, a to na základě skutečných potřeb trhu a možností dotyčné sýry uchovávat.
          (4) Je nutné stanovit obsah smlouvy o skladování, jakož i základní opatření umožňující identifikaci a kontrolu sýrů, které jsou předmětem smlouvy. Částky podpory musí být stanoveny s přihlédnutím k nákladům na skladování a k rovnováze, kterou je třeba zachovat mezi sýry, na něž se poskytuje podpora, a ostatními sýry prodávanými na trhu.
          (5) Je nezbytné stanovit pravidla týkající se dokumentace, účetnictví, jakož i četnosti a povahy kontrol. Za tímto účelem je třeba stanovit, že členské státy mohou celkové náklady na kontrolu nebo jejich část předložit k úhradě smluvní straně.
          (6) Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Předmět
          Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých sýrů (dále jen "podpora") v hospodářském roce 2003/2004 podle článku 9 nařízení (ES) č. 1255/1999.
          Článek 2
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          a) "skladovanou šarží" množství sýru o hmotnosti minimálně dvou tun, stejného druhu, uskladněného ve stejný den ve stejném skladu;
          b) "dnem zahájení smluvního skladování" den následující po dni uskladnění;
          c) "posledním dnem smluvního skladování" den předcházející dni vyskladnění.
          Článek 3
          Sýry s nárokem na podporu
          1. Podpora se poskytuje na některé dlouhozrající sýry, na sýry pecorino romano, kefalotyri a kasseri za podmínek stanovených v příloze.
          2. Sýry musí být vyrobeny ve Společenství a musí splňovat tyto požadavky:
          a) musí na nich být nesmazatelným písmem uveden výrobní podnik a den a měsíc výroby; tyto údaje mohou být vyjádřeny formou kódu;
          b) projít kontrolou jakosti, která prokáže, že poskytují dostatečné záruky pro to, aby po uzrání mohly být zařazeny do kategorií definovaných v příloze.
          Článek 4
          Smlouva o skladování
          1. Smlouvy týkající se soukromého skladování sýrů se uzavírají mezi intervenční agenturou členského státu, na jehož území jsou sýry skladovány, a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen "smluvní strany").
          2. Smlouvy o skladování se vyhotovují písemně na základě žádosti o vyhotovení smlouvy.
          Žádost musí být doručena intervenční agentuře nejdéle do 30 dnů od data uskladnění a může se týkat pouze šarží sýra, jejichž uskladnění je ukončeno. Intervenční agentura si den doručení žádosti zapíše.
          Pokud je žádost doručena intervenční agentuře do 10 pracovních dnů po uplynutí maximální lhůty, smlouvu o skladování lze ještě uzavřít, avšak částka podpory se sníží o 30 %.
          3. Smlouva o skladování se uzavírá na jednu nebo více skladovaných šarží a musí zejména obsahovat ustanovení týkající se:
          a) množství sýra, na něž se smlouva vztahuje;
          b) termínů plnění smlouvy;
          c) částky podpory;
          d) určení skladů.
          4. Smlouva o skladování se uzavírá nejdéle do 30 dnů od data zápisu žádosti o vyhotovení smlouvy.
          5. Kontrolní opatření a zejména opatření uvedená v článku 7 se provádějí podle časového plánu vypracovaného intervenční agenturou. Smlouva o skladování odkazuje na tento časový plán.
          Článek 5
          Uskladnění a vyskladnění
          1. Doba, v níž probíhá uskladnění a vyskladnění, je uvedena v příloze.
          2. Vyskladnit se musí vždy celá skladovaná šarže.
          3. Pokud na konci prvních 60 dní smluvního skladování vykazuje sýr větší zhoršení jakosti, než je běžné při jeho uchování, může být smluvním stranám umožněno, aby jednou u každé skladované šarže a na vlastní náklady nahradily vadná množství.
          Pokud kontrola prováděná během skladování nebo při vyskladnění zjistí vadná množství, podpora nemůže být na tato množství vyplacena. Kromě toho musí zbývající množství skladované šarže, u nějž lze uplatnit nárok na podporu, vážit nejméně dvě tuny.
          Druhý pododstavec se použije též v případě vyskladnění části šarže ještě před začátkem doby vyskladnění uvedené v odstavci 1 nebo před uplynutím minimální doby skladování uvedené v čl. 8 odst. 2.
          4. V případě uvedeném v odst. 3 prvním pododstavci je pro účely výpočtu podpory na nahrazená množství za první den smluvního skladování považován den zahájení smluvního skladování.
          Článek 6
          Podmínky skladování
          1. Členský stát dbá na to, aby byly splněny všechny podmínky pro vznik nároku na výplatu podpory.
          2. Smluvní strana, nebo na základě žádosti nebo povolení členského státu osoba odpovědná za sklad zpřístupní příslušnému subjektu pověřenému prováděním kontroly veškerou dokumentaci, která zejména umožní ověřit u produktů umístěných v soukromém skladu tyto údaje:
          a) vlastnictví v okamžiku uskladnění;
          b) původ a datum výroby;
          c) datum uskladnění;
          d) fyzickou přítomnost ve skladu a adresu skladu;
          e) data vyskladnění.
          3. Smluvní strana, případně osoba odpovědná za sklad vede pro každou smlouvu skladovou evidenci, která je k dispozici ve skladu a v které jsou uvedeny tyto údaje:
          a) číslo skladované šarže umožňující určit produkty umístěné v soukromém skladu;
          b) data uskladnění a vyskladnění;
          c) počet sýrů a jejich hmotnost udané pro každou skladovanou šarži;
          d) umístění produktů ve skladu.
          4. Uskladněné produkty musí být snadno identifikovatelné, snadno přístupné a rozlišitelné podle jednotlivých smluv. Skladované sýry se označí zvláštní značkou.
          Článek 7
          Kontrola
          1. Při uskladnění provádí příslušný subjekt kontrolu, zejména s cílem zajistit, že uskladněné produkty mají na podporu nárok, a zabránit tomu, aby během smluvního skladování docházelo k jakékoliv záměně produktů.
          2. Příslušný subjekt provádí neohlášenou kontrolu na základě vzorků za účelem zjištění fyzické přítomnosti produktů ve skladu. Odebraný vzorek musí být reprezentativní a musí odpovídat minimálně 10 % z celkového smluvního množství, na které se žádá o podporu soukromého skladování.
          Součástí kontroly je kromě účetní dokumentace uvedené v čl. 6 odst. 3 také fyzická kontrola hmotnosti a povahy produktů a jejich identifikace. Tato fyzická kontrola musí být provedena nejméně u 5 % z množství, u nějž je neohlášená kontrola prováděna.
          3. Po ukončení doby smluvního skladování provede příslušný subjekt kontrolu fyzické přítomnosti produktů. Pokud však produkty zůstávají ve skladu po uplynutí maximální doby smluvního skladování, může být tato kontrola provedena v okamžiku vyskladnění.
          O kontrole uvedené v prvním pododstavci informuje smluvní strana příslušný subjekt nejméně pět pracovních dní před uplynutím doby smluvního skladování, popřípadě před zahájením vyskladnění, pokud k němu dochází během doby smluvního skladování nebo po této době, a uvede dotyčné skladované šarže.
          Členský stát může souhlasit s kratší lhůtou než je pět pracovních dnů uvedených v druhém pododstavci.
          4. O kontrolách provedených podle odstavců 1, 2 a 3 musí být vypracována zpráva, v které se uvádí:
          a) datum kontroly;
          b) její délka;
          c) popis kontrolní činnosti.
          Kontrolní zprávu musí podepsat odpovědný inspektor a spolupodepsat smluvní strana, popřípadě osoba odpovědná za sklad, a zpráva musí být součástí platební dokumentace.
          5. V případě nesrovnalostí, které se týkají alespoň 5 % množství kontrolovaných produktů, se kontrola rozšíří na větší vzorek, který určí příslušný subjekt.
          Členské státy oznámí takové případy Komisi ve lhůtě čtyř týdnů.
          6. Členské státy mohou stanovit, že náklady na kontrolu plně nebo částečně uhradí smluvní strana.
          Článek 8
          Podpora skladování
          1. Částky podpory jsou stanoveny takto:
          a) 20 EUR za tunu na stálé náklady;
          b) 0,25 EUR za tunu a den smluvního skladování na náklady na skladování;
          c) částka za tunu a den smluvního skladování na finanční náklady ve výši:
          i) 0,28 EUR u dlouhozrajících sýrů,
          ii) 0,38 EUR u sýrů pecorino romano,
          iii) 0,47 EUR u sýrů kefalotyri a kasseri.
          2. Podpora se neposkytuje, jestliže je smluvní skladování kratší než 60 dnů. Nejvyšší částka podpory nemůže být vyšší než částka odpovídající 180 dnům smluvního skladování.
          Pokud smluvní strana nedodrží lhůtu uvedenou v čl. 7 odst. 3 druhém, případně třetím pododstavci, podpora se sníží o 15 % a vyplatí se pouze za dobu, u níž smluvní strana uspokojivě doloží příslušnému subjektu, že sýr zůstal ve smluvním skladování.
          3. Podpora se vyplácí na žádost smluvní strany na konci smluvní doby skladování, ve lhůtě 120 dní od obdržení žádosti, za předpokladu, že byly provedeny kontroly uvedené v čl. 7 odst. 3 a že byly splněny podmínky pro získání nároku na vyplacení podpory.
          Pokud však probíhá správní šetření týkající se nároku na podporu, platba bude provedena až po uznání nároku na podporu.
          Článek 9
          Sdělení
          Členské státy sdělí Komisi do 15. ledna 2004 množství sýra, na která byly uzavřeny smlouvy o skladování.
          Článek 10
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. května 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48.
          [2] Úř. věst. L 79, 22.3.2002, s. 15.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Kategorie sýra | Množství s nárokem na podporu | Minimální stáří sýra | Doba uskladnění | Doba vyskladnění |
          Francouzské dlouhozrající sýry: chráněné označení původu u druhů beaufort a comté"label rouge" u emmental grand cru,třída A nebo B u druhů ementál a gruyère | 16000 t | 10 dnů | 15. května až 30. září 2003 | 1. října 2003 až 31. března 2004 |
          Německé dlohozrající sýry: Emmentaler/Bergkäse Markenkäse a Klasse fein | 1000 t | 10 dní | 15. května až 30. září 2003 | 1. října 2003 až 31. března 2004 |
          Irské dlouhozrající sýry: Special grade | 900 t | 10 dní | 15. května až 30. září 2003 | 1. října 2003 až 31. března 2004 |
          Rakouské dlouhozrající sýry: 1. Gütenklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse | 1700 t | 10 dní | 15. května až 30. září 2003 | 1. října 2003 až 31. března 2004 |
          Finské dlouhozrající sýry: I luokka | 1700 t | 10 dní | 15. května až 30. září 2003 | 1. října 2003 až 31. března 2004 |
          Švédské dlouhozrající sýry: Västerbotten/Prästost/Svecia/Gervé | 1700 t | 10 dní | 15. května až 30. září 2003 | 1. října 2003 až 31. března 2004 |
          Pecorino Romano | 15000 t | 90 dní a vyroben po 1. říjnu 2002 | 15. května až 31. prosince 2003 | před 31. březnem 2004 |
          Sýry Kefalotyri a Kasseri vyrobené z ovčího nebo kozího mléka nebo ze směsi obou. | 3200 t | 90 dní a vyroben po 1. listopadu 2002 | 15. května až 30. listopadu 2003 | před 31. březnem 2004 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.