Nařízení Komise (ES) č. 830/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2659/94 o prováděcích pravidlech pro poskytování podpory soukromého skladování sýrů grana padano, parmigiano-reggiano a provolone

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 830/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 830/2003
          ze dne 14. května 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2659/94 o prováděcích pravidlech pro poskytování podpory soukromého skladování sýrů grana padano, parmigiano-reggiano a provolone
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 509/2002 [2], a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Čl. 6 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2659/94 [3] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 779/2002 [4] stanoví částky podpory soukromého skladování sýrů grana padano, parmigiano-regiano a provolone. S ohledem na vývoj nákladů na skladování a předběžný odhad tržních cen je vhodné tyto částky změnit.
          (2) Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 6 nařízení (ES) č. 2659/94 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Částka podpory soukromého skladování sýra je stanovena takto:
          a) 20 EUR na tunu pro fixní náklady;
          b) 0,25 EUR na tunu a den smluvního skladování pro náklady na skladování;
          c) částka pro finanční náklady vyjádřená v eurech na tunu a den smluvního skladování je stanovena takto:
          - 0,40 pro sýr grana padano,
          - 0,58 pro sýr parmigiano-reggiano,
          - 0,32 pro sýr provolone."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. května 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48.
          [2] Úř. věst. L 79, 22.3.2002, s. 15.
          [3] Úř. věst. L 284, 1.11.1994, s. 26.
          [4] Úř. věst. L 123, 9.5.2002, s. 31.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.