Nařízení Komise (ES) č. 833/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 833/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 833/2003
          ze dne 14. května 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 509/2002 [2], a zejména na čl. 26 odst. 3 a čl. 31 odst. 14 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rozhodnutí Rady 2003/298/ES [3] o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé, jakož i rozhodnutí Rady 2003/299/ES [4] o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Slovenskou republikou na straně druhé, obsahují ustanovení o koncesích ve formě recipročních celních kvót, což u některých produktů znamená zrušení náhrad Společenství.
          (2) Má-li se zabránit narušení obchodu s těmito zeměmi a zaručit, že dotyčné produkty jsou do uvedených zemí vyváženy bez náhrad, je třeba co možná nejdříve stanovit zvláštní opatření týkající se vydávání licencí pro tyto země. Za tímto účelem je nutné stanovit, že na Českou republiku a Slovenskou republiku se rovněž vztahují ustanovení použitelná na základě článku 20b nařízení Komise (ES) č. 174/1999 [5] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 754/2003 [6] a nařízeníKomise (ES) č. 1369/2002 ze dne 26. července 2002, kterým se stanoví odchylka od čl. 31 odst. 10 nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o důkaz dodání na místo určení v případě rozlišených náhrad, a kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se nejnižší sazby vývozní náhrady pro některé mléčné výrobky [7].
          (3) Z tohoto důvodu je nutné změnit nařízení (ES) č. 174/1999.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha VIII nařízení (ES) č. 174/1999 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 16. května 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. května 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48.
          [2] Úř. věst. L 79, 22.3.2002, s. 15.
          [3] Úř. věst. L 107, 30.4.2003, s. 12.
          [4] Úř. věst. L 107, 30.4.2003, s. 36.
          [5] Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8.
          [6] Úř. věst. L 107, 30.4.2003, s. 5.
          [7] Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 37.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA VIII
          Použití článku 20b nařízení (ES) č. 174/1999
          X = Použije se článek 20b.
          Produkty | Země určení |
          Kód KN | Polsko | Estonsko | Lotyšsko | Litva | Maďarsko | Česká republika | Slovenská republika |
          0401 | | X | X | X | X | | |
          0402 | | X | X | X | X | X | X |
          ex0403: | | | | | | | |
          04031011 | | | | | | X | X |
          04031013 | | | | | | X | X |
          04031019 | | | | | | X | X |
          04031031 | | | | | | X | X |
          04031033 | | | | | | X | X |
          04031039 | | | | | | X | X |
          04039011 | | X | X | X | X | X | X |
          04039013 | | X | X | X | X | X | X |
          04039019 | | X | X | X | X | X | X |
          04039031 | | X | X | X | X | X | X |
          04039033 | | X | X | X | X | X | X |
          04039039 | | X | X | X | X | X | X |
          04039051 | | X | X | X | X | X | X |
          04039053 | | X | X | X | X | X | X |
          04039059 | | X | X | X | X | X | X |
          04039061 | | X | X | X | X | X | X |
          04039063 | | X | X | X | X | X | X |
          04039069 | | X | X | X | X | X | X |
          040410 | | | | | | X | X |
          040490 | | X | X | X | X | X | X |
          ex0405: | | | | | | | |
          040510 | X | X | X | X | X | X | X |
          04052090 | X | X | X | X | X | X | X |
          040590 | X | X | X | X | X | X | X |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.