Nařízení Komise (ES) č. 836/2003 ze dne 15. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2103/2002, kterým se schvalují operace na kontrolu dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu, prováděné v Jižní Africe před dovozem do Evropského společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 836/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 836/2003
          ze dne 15. května 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2103/2002, kterým se schvalují operace na kontrolu dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu, prováděné v Jižní Africe před dovozem do Evropského společenství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 [2], a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 2103/2002 [3] stanoví ve své příloze II vzor osvědčení zmíněného v čl. 7 odst. 3 nařízení Komise č. 1148/2001 ze dne 12. června 2001 o kontrolách dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu [4], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 408/2003 [5].
          (2) Jihoafrické orgány informovaly Komisi, že používané osvědčení bylo změněno.
          (3) Nařízení (ES) č. 2103/2002 by tedy mělo být patřičně pozměněno.
          (4) Aby se zabránilo praktickým a obchodním obtížím, mělo by být možno používat stávající vzor osvědčení až do 30. června 2003.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha II nařízení (ES) č. 2103/2002 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. června 2003. Osvědčení podle vzoru v příloze II nařízení (ES) č. 2103/2002 ve znění ze dne 28. listopadu 2002 však mohou být ještě používána až do 30. června 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 15. května 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996 s. 1.
          [2] Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64.
          [3] Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 11.
          [4] Úř. věst. L 156, 13.6.2001, s. 9.
          [5] Úř. věst. L 62, 6.3.2003, s. 8.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA II
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.