Nařízení Komise (ES) č. 852/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 852/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 852/2003
          ze dne 16. května 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2345/2001 [2], a zejména na čl. 29 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 29 nařízení (ES) č. 1254/1999 může veškerý vývoz produktů podle čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) ze Společenství podléhat předložení vývozní licence.
          (2) Jednání o přijetí dodatečných koncesí, která probíhají v rámci Evropských dohod mezi Evropským společenstvím a přidruženými zeměmi střední a východní Evropy, jsou zejména zaměřena na liberalizaci obchodu s produkty, na které se vztahuje společná organizace trhu s hovězím a telecím masem.
          (3) S cílem využít těchto koncesí bylo v rámci uvedených jednání dohodnuto, že produkty z odvětví hovězího a telecího masa, na které se vztahují některé tyto dohody a které jsou vyváženy ze Společenství do těchto zemí, musí být doprovázeny ověřeným opisem vývozní licence s poznámkou "bez náhrady". V této souvislosti je nutné stanovit, aby členské státy vydaly na žádost zúčastněných stran ve zjednodušeném režimu vývozní licence pro produkty, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1254/1999 a pro které se v současné době nevyžaduje žádná licence a které jsou určeny k vývozu do přidružených zemí střední a východní Evropy.
          (4) Vzhledem k tomu, že uvedené licence mají pouze potvrdit, že pro vyvážené produkty nebyla poskytnuta žádná vývozní náhrada, vydání těchto licencí nepodléhá použití čl. 29 odst. 1 čtvrtého pododstavce nařízení (ES) č. 1254/1999, podle kterého je vydání vývozních licencí podmíněno složením jistoty, která zaručí, že sevývoz produktů uskuteční během doby platnosti licence. V zájmu jasnosti je nutné upřesnit, že se pro tyto licence nepoužije čl. 15 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 325/2003 [4].
          (5) Je proto nutné změnit nařízení Komise (ES) č. 1145/95 [5] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 118/2003 [6].
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V nařízení (ES) č. 1445/95 se vkládá nový článek 7a, který zní:
          "Článek 7a
          1. Na žádost zúčastněné strany členský stát neprodleně vydá vývozní licence pro produkty z hovězího a telecího masa kódů KN 02061091, 02061099, 02062100, 02062200, 02062999, 02109959 a ex15020090, které jsou určeny k vývozu do přidružených zemí střední a východní Evropy.
          2. Doba platnosti těchto licencí je stanovena na 60 dní a licence obsahují v kolonce 20 poznámku "bez náhrady".
          3. Odchylně čl. 8 odst. 3 licence obsahují v kolonce 16 osmimístný kód KN.
          4. Ustanovení článků 9 a 13 se nepoužijí pro licence vystavené v rámci tohoto nařízení.
          5. Čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 se nepoužije pro licence podle článku 1."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. května 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21.
          [2] Úř. věst. L 315, 1.12.2001, s. 29.
          [3] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 47, 21.2.2003, s. 21.
          [5] Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35.
          [6] Úř. věst. L 20, 24.1.2003, s. 3.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.