Nařízení Komise (ES) č. 865/2003 ze dne 19. května 2003, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 (Cítricos Valencianos nebo Cítrics Valencians)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 865/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 865/2003
          ze dne 19. května 2003,
          kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 (Cítricos Valencianos nebo Cítrics Valencians)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 692/2003 [2], a zejména na čl. 6 odst. 3 a 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s článkem 5 nařízení (EHS) č. 2081/92 postoupilo Španělsko Komisi žádost o zápis názvu "Cítricos Valencianos" nebo "Cítrics Valencians" jako chráněného zeměpisného označení.
          (2) V souladu s čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení bylo shledáno, že žádost je v souladu s uvedeným nařízením, a zejména, že obsahuje všechny údaje stanovené v článku 4 uvedeného nařízení.
          (3) Žádná námitka ve smyslu článku 7 nařízení (EHS) č. 2081/92 nebyla předána Komisi po zveřejnění názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropských společenství [3].
          (4) Uvedený název si proto zaslouží být zapsán do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, a tedy být v rámci Společenství chráněn jako chráněné zeměpisné označení.
          (5) Příloha tohoto nařízení doplňuje přílohu nařízení Komise (ES) č. 2400/96 [4] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 617/2003 [5];
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 2400/96 se doplňuje o název uvedený v příloze tohoto nařízení a uvedený název se zapíše do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení jako chráněné zeměpisné označení (CHZO), uvedeného v čl. 6 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2081/92.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. května 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 99, 17.4.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. C 204, 28.8.2002, s. 6 (Cítricos Valencianos nebo Cítrics Valencians).
          [4] Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 11.
          [5] Úř. věst. L 89, 5.4.2003, s. 3.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PRODUKTY PŘÍLOHY I SMLOUVY, URČENÉ K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ
          Ovoce, zelenina a obiloviny
          ŠPANĚLSKO
          Cítricos Valencianos nebo Cítrics Valencians (CHZO)
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.