Nařízení Komise (ES) č. 871/2003 ze dne 20. května 2003, kterým se trvale povoluje nová doplňková látka oxid manganato-manganitý v krmivechText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 871/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 871/2003
          ze dne 20. května 2003,
          kterým se trvale povoluje nová doplňková látka oxid manganato-manganitý v krmivech
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech [1], naposledy pozměněnou nařízením (ES) č. 1756/2002 [2], a zejména na články 3 a 9d uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 70/524/EHS stanoví, že nové doplňkové látky mohou být povoleny po přezkoumání žádosti podle článku 4 směrnice.
          (2) Byla podána žádost o povolení pro doplňkovou látku oxid manganato-manganitý jako zdroj manganu, který patří do skupiny stopových prvků uvedených v příloze C části II směrnice 70/524/EHS.
          (3) Vědecký výbor pro výživu zvířat zaujal dne 6. února 2002 stanovisko k používání této doplňkové látky v krmivech, ve kterém došel k závěru, že oxid manganato-manganitý nepředstavuje riziko pro zdraví zvířat a lidí ani pro životní prostředí.
          (4) Vyhodnocení žádosti o povolení podané pro oxidu manganato-manganitý ukazuje, že tato doplňková látka uvedená v článku 2aaaa splňuje za podmínek uvedených v příloze tohoto nařízení požadavky stanovené v článku 3a směrnice 70/524/EHS. Je proto vhodné povolit tuto doplňkovou látku na neomezenou dobu.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Oxid manganato-manganitý, který patří do skupiny stopových prvků a je uvedený v příloze tohoto nařízení, se povoluje jako doplňková látka v krmivech za podmínek stanovených v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. května 2003.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 265, 3.10.2002, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Stopové prvky
          Číslo ES | Prvek | Doplňková látka | Chemický vzorec | Maximální obsah prvku v mg/kg kompletního krmiva | Jiná ustanovení | Doba povolení |
          E5 | Mangan – Mn | Oxid manganato-manganitý | MnO Mn2O3 | 150 (celkem) | | |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.