Nařízení Rady (ES) č. 874/2003 ze dne 6. května 2003 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Kiribati o rybolovu v oblasti rybolovu Kiribati

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 874/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 874/2003
          ze dne 6. května 2003
          o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Kiribati o rybolovu v oblasti rybolovu Kiribati
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a článkem 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],
          vzhledem k tomu, že:
          (1) Společenství a Republika Kiribati ujednaly a parafovaly dohodu o rybolovu, která poskytuje rybářům Společenství rybolovná práva ve vodách, nad kterými Kiribati vykonává svrchovanost nebo soudní pravomoc, pokud jde o rybolov.
          (2) Je v zájmu Společenství tuto dohodu schválit.
          (3) Je třeba definovat způsob rozdělování rybolovných práv mezi členské státy Společenství,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Kiribati o rybolovu v oblasti rybolovu Kiribati se schvaluje jménem Společenství.
          Znění dohody se připojuje k tomuto nařízení.
          Článek 2
          Rybolovná práva stanovená v protokolu dohody se rozdělují mezi členské státy takto:
          —plavidla s nevodem: | Francie: | 27 % dostupných licencí |
          Španělsko: | 73 % dostupných licencí |
          —plavidla s dlouhým vlascem s návazci: | Španělsko: | 6 plavidel |
          Portugalsko: | 6 plavidel |
          Pokud žádosti o licence z těchto členských států nepokryjí všechna rybolovná práva stanovená protokolem, může Komise zvážit žádosti o licence od kteréhokoli jiného členského státu.
          Článek 3
          Členské státy, jejichž plavidla loví ryby podle uvedené dohody, oznámí Komisi množství každé populace ulovené v oblasti rybolovu Kiribati v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o kontrolu úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři [3].
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 6. května 2003.
          Za Radu
          předseda
          P. Efthymiou
          [1] Návrh ze dne 10. prosince 2002 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
          [2] Stanovisko ze dne 8. dubna 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.