Nařízení Komise (ES) č. 876/2003 ze dne 21. května 2003, kterým se stanoví zvláštní opatření podle nařízení Rady (ES) č. 2347/2002, pokud jde o odlov a vykládku hlubinných druhů při sezónním rybolovu Dánska ve Skagerraku a v Severním moři

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 876/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 876/2003
          ze dne 21. května 2003,
          kterým se stanoví zvláštní opatření podle nařízení Rady (ES) č. 2347/2002, pokud jde o odlov a vykládku hlubinných druhů při sezónním rybolovu Dánska ve Skagerraku a v Severním moři
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky přístupu k rybolovu hlubinných populací a s tím spojené požadavky [1], a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 2347/2002 zakazuje uchovávání na palubě, překládku nebo vykládku souhrnného množství hlubinných mořských druhů přesahující 100 kg na jedno vyplutí, pokud příslušné plavidlo není držitelem povolení k hlubinnému rybolovu.
          (2) Nařízení (ES) č. 2347/2002 však stanoví, že na žádost členského státu může Komise stanovit zvláštní opatření se zřetelem na sezónní nebo drobné rybaření.
          (3) Dánsko požádalo o stanovení zvláštních opatření s ohledem na sezónní povahu rybolovu hlubinných druhů ve Skagerraku a v norských vodách divize ICES IVa.
          (4) Dánsko poskytlo k tomuto typu rybolovu podrobné informace o odlovu, které prokazují zřejmou potřebu takových opatření pro zabránění výmětům, protože při rybolovu zaměřeném na jiné druhy, např. platýse šedohnědého, dochází v některých měsících v roce k nevyhnutelnému vedlejšímu odlovu běžně až 300 kilogramů některých hlubinných druhů.
          (5) Dánským plavidlům, která nemají povolení k hlubinnému rybolovu, je tedy vhodné umožnit uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat určitá množství hlubinných druhů, aby byl snížen výmět a plýtvání při tomto druhu rybolovu.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro rybolov a akvakulturu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Oblast působnosti
          Toto nařízení se použije pro rybářská plavidla plující pod vlajkou Dánska a registrovaná ve Společenství, která vykonávají tyto činnosti:
          a) rybolov v norských vodách divize ICES IVa v době od 1. května do 31. října a vracejí se přímo do přístavu v době od 1. května do 10. listopadu po rybolovu v norských vodách divize ICES IVa v době od 1. května do 31. října;
          b) rybolov ve Skagerraku v době od 1. dubna do 31. května a vracejí se přímo do přístavu v době od 1. dubna do 5. června po rybolovu ve Skagerraku v době od 1. dubna do 31. května.
          Článek 2
          Zvláštní opatření
          Odchylně od čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 2347/2002:
          1. plavidla, která provádějí činnost podle čl. 1 písm. a) a nemají povolení k hlubinnému rybolovu, mohou uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat:
          a) jakékoli množství mníka modrého (Molva dypterigia) do 300 kg;
          b) jakékoli souhrnné množství jiných hlubinných druhů kromě mníka modrého (Molva dypterigia) do 100 kg;
          2. plavidla, která provádějí činnost podle čl. 1 písm. b) a nemají povolení k hlubinnému rybolovu, mohou uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat:
          a) jakékoli množství hlavouna tuponosého (Coryphaenoides rupestris) do 300 kg;
          b) jakékoli souhrnné množství jiných hlubinných druhů kromě hlavouna tuponosého (Coryphaenoides rupestris) do 100 kg;
          3. plavidla, která provádějí činnost podle čl. 1 písm. a) a b) a nemají povolení k hlubinnému rybolovu, mohou uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat:
          a) jakékoli množství hlavouna tuponosého (Coryphaenoides rupestris) do 300 kg;
          b) jakékoli množství mníka modrého (Molva dypterigia) do 300 kg;
          c) jakékoli souhrnné množství jiných hlubinných druhů kromě hlavouna tuponosého (Coryphaenoides rupestris) a mníka modrého (Molva dypterigia) do 100 kg.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. května 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 6.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.