Nařízení Komise (ES) č. 877/2003 ze dne 21. května 2003, kterým se dočasně povoluje používání regulátorů kyselosti kyseliny benzoové v krmivechText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 877/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 877/2003
          ze dne 21. května 2003,
          kterým se dočasně povoluje používání regulátorů kyselosti kyseliny benzoové v krmivech
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech [1], naposledy pozměněnou nařízením (ES) č. 1756/2002 [2], a zejména na článek 3 a čl. 9e odst. 1 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 70/524/EHS stanoví, že žádné doplňkové látky nemohou být uvedeny do oběhu bez vystavení povolení Společenství.
          (2) Pokud jde o doplňkové látky uvedené v příloze C části II směrnice 70/524/EHS, mezi něž patří regulátory kyselosti, lze udělit dočasné povolení pro používání nové doplňkové látky v krmivech, pokud jsou splněny podmínky stanovené v uvedené směrnici a pokud je s ohledem na dostupné výsledky rozumné předpokládat, že její použití v krmivech bude mít jeden z účinků uvedených v čl. 2 písm. a) uvedené směrnice. Toto dočasné povolení lze udělit na maximálně čtyři roky.
          (3) Z vyhodnocení žádosti o povolení předložené za účelem přípravy regulátoru kyselosti kyseliny benzoové vyplývá, že podmínky stanovené ve směrnici 70/524/EHS jsou splněny.
          (4) Příprava regulátoru kyselosti kyseliny benzoové by proto měla být dočasně povolena na dobu čtyř let.
          (5) Vědecký výbor pro výživu zvířat zaujal za určitých podmínek příznivé stanovisko k bezpečnosti přípravku, který patří do skupiny regulátorů kyselosti pro výkrm prasat.
          (6) Vyhodnocení žádosti ukazuje, že mohou být nezbytné určité postupy na ochranu zaměstnanců před expozicí doplňkové látky kyseliny benzoové. Tato ochrana je však zajištěna použitím směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci [3].
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Doplňková látka kyselina benzoová, která patří do skupiny regulátorů kyselosti a je uvedena v příloze, se povoluje jako doplňková látka v krmivech za podmínek stanovených v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. května 2003.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 265, 3.10.2002, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Číslo(nebo číslo ES) | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Doba povolení |
          mg/kg | kompletního krmiva |
          Regulátory kyselosti
          E 210 | Kyselina benzoová | C7H6O2 | Výkrm prasat | 5000 | 10000 | 25.5.2007 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.