Nařízení Rady (ES) č. 931/2003 ze dne 26. května 2003, kterým se mění antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 1011/2002 na dovozy práškového aktivního uhlí pocházejícího z Čínské lidové republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 931/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 931/2003
          ze dne 26. května 2003,
          kterým se mění antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 1011/2002 na dovozy práškového aktivního uhlí pocházejícího z Čínské lidové republiky
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1], a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Komisí po poradě s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. POSTUP
          1. Platná opatření
          (1) V červnu 2002 uložila Rada nařízením (ES) č. 1011/2002 [2] konečná antidumpingová cla z dovozu práškového aktivního uhlí (dále jen "PAU")pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále jen "ČLR"). Cla měla formu zvláštního cla.
          2. Zahájení
          (2) Dne 29. října 2002 ohlásila Komise oznámením (dále jen "oznámení o zahájení") uveřejněným v Úředním věstníku Evropských společenství [3] zahájení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření, platných pro dovozy do Společenství PAU pocházejícího z ČLR.
          (3) Přezkum byl zahájen z podnětu Komise k přezkoumání vhodnosti formy platných opatření. Současné opatření, tj. clo ve formě zvláštního cla, nevyhovuje situacím, kdy je dovážené zboží poškozeno před propuštěním do volného oběhu.
          3. Šetření
          (4) Komise oficiálně informovala vyvážející výrobce, dovozce a uživatele, o nichž bylo známo, že by se jich to mohlo týkat, a jejich sdružení, zástupce dotčených vyvážejících zemí a výrobce ve Společenství o zahájení řízení. Dotčeným stranám byla dána příležitost sdělit písemně svá stanoviska a požádat o vyslechnutí ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení.
          (5) Několik vyvážejících výrobců v dotyčné zemi, jakož i výrobců a dovozců/obchodníků ve Společenství sdělilo písemně své stanoviska. Všechny strany, které o to ve stanovené lhůtě požádaly a prokázaly, že existují zvláštní důvody, proč by měly být vyslechnuty, dostaly k vyslechnutí příležitost.
          (6) Komise si opatřila a ověřila všechny informace, které považovala za nezbytné pro určení vhodnosti formy platných opatření.
          B. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
          (7) Článek 145 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [4] stanoví, že v případě poškození zboží před propuštěním do volného oběhu se výše cla určí rozdělením ceny skutečně zaplacené nebo splatné. V takových situacích se výše cla sníží procentem odpovídajícím rozdělení ceny skutečně zaplacené nebo splatné.
          (8) Aby se zabránilo uvalení nadměrného antidumpingového cla, mělo by být zvláštní clo v případě poškozeného zboží sníženo procentem odpovídajícím rozdělení ceny skutečně zaplacené nebo splatné.
          (9) Žádná dotčená strana nepodala odůvodněné připomínky nebo argumenty proti tomuto návrhu.
          (10) Protože nedošly od dotčených stran žádné odůvodněné argumenty, byl přijat závěr, že v případech, kdy je zboží poškozeno před propuštěním do volného oběhu a je proto skutečně vyplacená nebo splatná cena rozdělena za účelem určení výše cla, musí být zvláštní clo sníženo procentem odpovídajícím rozdělení ceny skutečně zaplacené nebo splatné,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V nařízení (ES) č. 1011/2002 se v článku 1 vkládá nový odstavec, který zní:
          "3. V případech, kdy je zboží poškozeno před propuštěním do volného oběhu a je proto skutečně vyplacená nebo splatná cena rozdělena za účelem určení výše cla podle článku 145 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [5], musí být výše antidumpingového cla, vypočítaného na základě částek stanovených výše, snížena procentem odpovídajícím rozdělení ceny skutečně zaplacené nebo splatné."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. května 2003.
          Za Radu
          předseda
          G. Drys
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1972/2000 (Úř. věst. L 305, 7.11.2002, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 155, 14.6.2002, s. 1.
          [3] Úř. věst. C 262, 29.10.2002, s. 2.
          [4] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 444/2002 (Úř. věst. L 68, 12.3.2002, s. 11).
          [5] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 444/2002 (Úř. věst. L 68, 12.3.2002, s. 11).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.