Nařízení Komise (ES) č. 940/2003 ze dne 28. května 2003 o žádostech o dovozní licenci pro rýži pocházející a dováženou z Egypta v rámci celní kvóty stanovené v nařízení (ES) č. 196/97

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 940/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 940/2003
          ze dne 28. května 2003
          o žádostech o dovozní licenci pro rýži pocházející a dováženou z Egypta v rámci celní kvóty stanovené v nařízení (ES) č. 196/97
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne 22. prosince 1995 o společné organizaci trhu s rýží [1], naposledy pozměněné nařízením Komise č. 411/2002 [2],
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2184/96 ze dne 28. října 1996 o dovozech rýže pocházející a dovážené z Egypta do Společenství [3],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 196/97 ze dne 31. ledna 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2184/96 o dovozech rýže pocházející a dovážené z Egypta do Společenství [4], a zejména na druhý pododstavec čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 4 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 196/97 Komise stanoví jediné procentní snížení množství, o která se žádá, pokud množství uvedená v žádostech o dovozní licence překročí množství, která jsou k dispozici. Uvedený článek rovněž stanoví, že Komisi oznámí své rozhodnutí členským státům ve lhůtě deseti pracovních dnů ode dne podání žádostí o licence.
          (2) Žádosti o dovozní licence pro rýži kódu KN 1006 podané od 1. září 2001 do 19. května 2003 se vztahují na množství 32065 tun, přičemž největší množství rýže kódu KN 1006, které může být k dispozici, je 32000 tun.
          (3) Z toho důvodu by pro žádosti o dovozní licence, které byly podány do 19. května 2003 a na něž se vztahuje snížení cla stanovené v nařízení (ES) č. 2184/96, mělo být stanoveno procentní snížení podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 196/97.
          (4) Pro probíhající hospodářský rok by se rovněž neměly vydávat dovozní licence, které umožňují získat snížení cla.
          (5) S přihlédnutím k cílům tohoto nařízení nabývá toto nařízení účinku dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro žádosti o dovozní licence pro rýži kódu KN 1006, na něž se vztahuje snížení cla stanovené v nařízení (ES) č. 2184/96 a které byly podány do 19. května 2003 a oznámeny Komisi, mohou být vydány licence pro množství, o něž se žádá, vynásobená procentním snížením 24,475.
          Článek 2
          Pro žádosti o dovozní licence pro rýži kódu KN 1006, které byly předloženy od 20. května 2003, se na základě nařízení (ES) č. 2184/96 žádné dovozní licence nevydají.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. května 2003.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství
          [1] Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18.
          [2] Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27.
          [3] Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 31, 1.2.1997, s. 53.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.