Nařízení Komise (ES) č. 950/2003 ze dne 28. května 2003, kterým se stanoví podpora pro broskve a hrušky určené ke zpracování pro hospodářský rok 2003/04 podle nařízení Rady (ES) č. 2201/96

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 950/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 950/2003
          ze dne 28. května 2003,
          kterým se stanoví podpora pro broskve a hrušky určené ke zpracování pro hospodářský rok 2003/04 podle nařízení Rady (ES) č. 2201/96
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 453/2002 [2], a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Čl. 2 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 449/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 týkající se režimu podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1426/2002 [4], ukládá Komisi povinnost zveřejnit poté, co bylo prověřeno dodržení prahových hodnot stanovených v příloze III nařízení (ES) č. 2201/96, výše podpory poskytované pro broskve a hrušky.
          (2) Průměrné množství broskví zpracovaných v rámci režimu podpory během posledních tří hospodářských let je nižší než prahová hodnota Společenství. Výše podpory používaná v každém členském státě v hospodářském roce 2003/04 musí proto odpovídat výši stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96.
          (3) Průměrné množství hrušek zpracovaných v rámci režimu podpory během posledních tří hospodářských let je vyšší než prahová hodnota Společenství. Výše podpory používaná pro hospodářský rok 2003/04 v členských státech, které nepřekročily jejich národní prahovou hodnotu, musí proto odpovídat výši stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96. Ve všech ostatních členských státech se tato částka musí snížit úměrně k individuálnímu překročení prahové hodnoty upravenému podle přidělení nezpracovaných množství podle čl. 5 odst. 2 třetího pododstavce uvedeného nařízení.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro hospodářský rok 2003/04 se podpora podle článku nařízení (ES) č. 2201/96 stanoví ve výši:
          a) pro broskve: 47,70 EUR/t;
          b) pro hrušky:
          - v Řecku 79,07 EUR/t,
          - ve Španělsku 161,70 EUR/t,
          - ve Francii 156,15 EUR/t,
          - v Itálii 122,28 EUR/t,
          - v Nizozemsku 161,70 EUR/t,
          - v Rakousku 161,70 EUR/t,
          - v Portugalsku 161,70 EUR/t.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se pro hospodářský rok 2003/04.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. května 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 72, 14.3.2002, s. 9.
          [3] Úř. věst. L 64, 6.3.2001, s. 16.
          [4] Úř. věst. L 206, 3.8.2002, s. 4.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.