Nařízení Komise (EHS) č. 958/2003 ze dne 3. června 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/286/ES, pokud jde o koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé produkty z obilovin pocházející z Bulharské republiky, a mění nařízení (ES) č. 2809/2000

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 958/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EHS) č. 958/2003
          ze dne 3. června 2003,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/286/ES, pokud jde o koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé produkty z obilovin pocházející z Bulharské republiky, a mění nařízení (ES) č. 2809/2000
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/286/ES ze dne 8. dubna 2003 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé za účelem zohlednění výsledků jednání mezi dotčenými stranami o nových vzájemných zemědělských koncesích [1], a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s rozhodnutím 2003/286/ES se Společenství zavázalo, že pro každý hospodářský rok stanoví dovozní celní kvóty s nulovou celní sazbou pro pšenici a sourež, pšeničný lepek a kukuřici pocházející z Bulharské republiky.
          (2) Za tím účelem, aby se zajistil pravidelný a nespekulativní dovoz pšenice a kukuřice, na něž se vztahují tyto celní kvóty, měly by být tyto dovozy podmíněny vydáním vývozní licence. Licence se na žádost zájemců vydávají pro stanovená množství, přičemž pro množství, o která se žádá, lze případně použít koeficient snížení.
          (3) Pro zajištění řádného řízení těchto kvót by měly být stanoveny lhůty pro podávání žádostí o licence a určeny údaje, které by se na těchto žádostech měly uvést.
          (4) Za účelem zohlednění dodacích podmínek by dovozní licence měly být platné ode dne vydání do konce měsíce následujícího po měsíci vydání.
          (5) Pro zajištění účinného řízení těchto kvót by měly být stanoveny odchylky od nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty [2], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 325/2003 [3], pokud jde o přenosnou povahu licencí a povolenou odchylku týkající se množství propuštěných do volného oběhu.
          (6) Pro zajištění řádného řízení kvót by jistota týkající se dovozních licencí měla být odchylně od nařízení Komise (ES) č. 1162/95 ze dne 23. května 1995, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži [4], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 498/2003 [5], stanovena na poměrně vysoké úrovni.
          (7) Měla by být zajištěna rychlá a vzájemná komunikace mezi Společenstvím a členskými státy týkající se požadovaných a dovezených množství.
          (8) Nařízení Rady (ES) č. 2290/2000 ze dne 9. října 2000, kterým se stanoví určité koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a upravují, jako autonomní a přechodné opatření, některé zemědělské koncese stanovené v Evropské dohodě s Bulharskou republikou [6], bylo zrušeno rozhodnutím 2003/286/ES, a v důsledku toho by mělo být změněno nařízení Komise (ES) č. 2809/2000, kterým se stanoví, pokud jde o produkty z obilovin, prováděcí pravidla k nařízením (ES) č. 2290/2000 a (ES) č. 2851/2000, kterými se stanoví určité koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející z Bulharské republiky a z Polské republiky a zrušuje nařízení (ES) č. 1218/96 [7], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 573/2003 [8].
          (9) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Dovozy pšenice a soureže (kód KN 1001) a pšeničného lepku (kód KN 11090000) uvedených v příloze I a pocházejících z Bulharské republiky, na které se v souladu s rozhodnutím 2003/286/ES vztahuje nulové dovozní clo v rámci celní kvóty s pořadovým číslem 09.4676, podléhají dovozní licenci vydané v souladu s tímto nařízením.
          2. Dovozy kukuřice (kódy KN 10051090 a 10059000) uvedené v příloze I a pocházející z Bulharské republiky, na které se v souladu s rozhodnutím 2003/286/ES vztahuje nulové dovozní clo v rámci celní kvóty s pořadovým číslem 09.4677, podléhají dovozní licenci vydané v souladu s tímto nařízením.
          3. Produkty uvedené v odstavcích 1 a 2 se do volného oběhu propustí po předložení jednoho z těchto dokladů:
          a) průvodního osvědčení EUR.1 vydaného příslušnými orgány vyvážející země v souladu s protokolem 4 evropské dohody uzavřené mezi Společenstvím a uvedenou zemí;
          b) prohlášení na faktuře, které bylo vystaveno vývozcem v souladu s uvedeným protokolem.
          Článek 2
          1. Žádosti o dovozní licence se podají u příslušných orgánů členských států nejpozději do 13.00 hodin bruselského času druhé pondělí v měsíci.
          Množství uvedené v žádosti o licenci nesmí překročit množství stanovené pro dovoz příslušného produktu v daném hospodářském roce.
          2. Do 18.00 bruselského času v den podání žádosti o licence sdělí příslušné orgány členských států Komisi faxem (číslo (32-2) 295 25 15) v souladu se vzorem uvedeným v příloze II celkové množství, které vyplývá ze součtu všech množství uvedených v žádostech o dovozní licence.
          Tento údaj se sdělí odděleně od údajů týkajících se jiných žádostí o dovozní licence pro obiloviny.
          3. Pokud celková množství poskytnutá pro každý příslušný produkt od počátku hospodářského roku a množství uvedená v odstavci 2 překročí kvótu stanovenou pro příslušný hospodářský rok, stanoví Komise nejpozději do tří pracovních dnů po dni podání žádostí jednotný koeficient snížení, který se použije pro množství, o něž se žádá.
          4. Aniž je dotčen odstavec 3, licence se vydají pátý pracovní den po dni podání žádosti. Do 18.00 hodin bruselského času v den vydání licencí zašlou členské státy Komisi faxem celkové množství získané sečtením množství, pro která byly v tentýž den vydány dovozní licence.
          Článek 3
          Pro účely vedení účetnictví o množstvích dovážených v rámci kvót uvedených v čl. 1 odst. 1 použije Komise koeficienty ekvivalence uvedené v příloze III. Množství uvedené v jednotlivých žádostech o licence pro určitý produkt se vynásobí koeficientem pro příslušný produkt.
          Článek 4
          Doba platnosti licence se vypočte ode dne skutečného vydání v souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000.
          Vývozní licence jsou platné do konce měsíce následujícího po měsíci jejich vydání.
          Článek 5
          Práva vyplývající z dovozních licencí nejsou převoditelná.
          Článek 6
          Množství propuštěné do volného oběhu nesmí být vyšší než množství uvedené v kolonkách 17 a 18 dovozní licence. Za tím účelem se v kolonce 19 uvedené licence zapíše číslo "0".
          Článek 7
          Žádost o dovozní licenci a dovozní licence obsahují tyto údaje:
          a) v kolonce 8 název země původu;
          b) v kolonce 20 jednu z těchto poznámek:
          - Reglamento (CE) no 958/2003
          - Forordning (EF) nr. 958/2003
          - Verordnung (EG) Nr. 958/2003
          - Κανόνισες (ΕΚ) αριθ.958/2003
          - Regulation (EC) No 958/2003
          - Règlement (CE) no 958/2003
          - Regolamento (CE) n. 958/2003
          - Verordening (EG) nr. 958/2003
          - Regulamento (CE) n.o 958/2003
          - Asetus (EY) N:o 958/2003
          - Förordning (EG) nr 958/2003;
          c) v kolonce 20 poznámku "nulové clo".
          Článek 8
          Jistota týkající se dovozních licencí stanovená tímto nařízením činí 30 EUR/t.
          Článek 9
          Nařízení (ES) č. 2809/2000 se mění takto:
          1. Název se nahrazuje tímto:
          "Nařízení Komise (ES) č. 2809/2000 ze dne 20. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla, pokud jde o produkty z obilovin, k nařízení (ES) č. 2851/2000, kterým se stanoví určité koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející z Polské republiky, a zrušuje nařízení (ES) č. 1218/96".
          2. Článek 1 se zrušuje.
          Článek 10
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. června 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 3. června 2003
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 102, 24.4.2003, s. 60.
          [2] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 47, 21.2.2003, s. 21.
          [4] Úř. věst. L 117, 24.5.1995, s. 2.
          [5] Úř. věst. L 74, 20.3.2003, s. 15.
          [6] Úř. věst. L 262, 17.10.2000, s. 1.
          [7] Úř. věst. L 326, 22.12.2000, s. 16.
          [8] Úř. věst. L 82, 29.3.2003, s. 25.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Seznam produktů pocházejících z Bulharské republiky uvedených v čl. 1 odst. 1 a 2
          Kód KN | Pořadové číslo kvóty | Popis produktů | Celní kvóta | Množství od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2003 (v tunách) | Roční množství od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2004 a v následujících letech (v tunách) | Roční zvýšení od 1. 7. 2004 (v tunách) |
          1001 | 09.4676 | Pšenice a sourež | bez | 126400 | 250000 | 25000 |
          11090000 | Pšeničný lepek |
          1005900010051090 | 09.4677 | Kukuřice | bez | 40000 | 80000 | 8000 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Vzor sdělení uvedeného v čl. 2 odst. 2
          Kvóty pro dovoz pšenice a kukuřice pocházející z Bulharské republiky otevřené rozhodnutím Rady 2003/286/ES
          Kvóta | Produkt | Kód KN | Množství, o které se žádá (v tunách) |
          Pšenice | Pšenice a sourež | 1001 | |
          Pšeničný lepek | 11090000 | |
          Kukuřice | Kukuřice | 1005900010051090 | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Koeficienty ekvivalence pro pšenici a odvozené produkty pocházející z Bulharské republiky uvedené v článku 3
          Kvóta | Produkt | Kód KN | Koeficient |
          Pšenice a odvozené produkty (09.4676) | Pšenice a sourež | 1001 | 1 |
          Pšeničný lepek | 11090000 | 5,4 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.