Nařízení Rady (ES) č. 960/2003 ze dne 2. června 2003 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz zapisovatelných kompaktních disků (CD-R) pocházejících z Indie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 960/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 960/2003
          ze dne 2. června 2003
          o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz zapisovatelných kompaktních disků (CD-R) pocházejících z Indie
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2026/97 ze dne 6. října 1997 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1], a zejména na článek 15 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. ŘÍZENÍ
          1. Současné řízení
          (1) Dne 17. května 2002 Komise zveřejnila v Úředním věstníku Evropských společenství [2] oznámení o zahájení antisubvenčního řízení ohledně dovozu zapisovatelných kompaktních disků (dále jen "CD-R") pocházejících z Indie a zahájila šetření.
          (2) Téhož dne zveřejnila v Úředním věstníku Evropských společenství oznámení o zahájení souběžného antidumpingového řízení týkajícího se dovozu téhož výrobku pocházejícího z téže země [3].
          (3) Řízení bylo zahájeno v důsledku stížnosti podané v dubnu 2002 Výborem evropských výrobců CD-R ("CECMA") jménem výrobců, na které připadá velký podíl celkové výroby CD-R ve Společenství. Tato stížnost obsahovala důkazy o subvencování dotyčného výrobku a o jím způsobené podstatné újmě, což bylo považováno za dostatečně opravňující k zahájení řízení.
          (4) Komise úředně oznámila zahájení řízení výrobcům Společenství, kteří stížnost podali, jakož i ostatním známým výrobcům Společenství, vyvážejícímu výrobci, známým dotyčným dovozcům a sdružení uživatelů a zástupcům Indie. Zainteresovaným stranám byla dána příležitost k písemnému sdělení jejich stanovisek a k požádání o slyšení ve lhůtě uvedené v oznámení o zahájení řízení.
          (5) Indická vláda, jediný vyvážející výrobce v Indii během šetření, jakož i stěžovatel a jiní výrobci Společenství, dovozci, sdružení spotřebitelů a dodavatelé oznámili svá stanoviska písemně. Slyšení bylo uděleno všem účastníkům, kteří o ně požádali ve výše uvedené lhůtě a uvedli, že pro slyšení existují konkrétní důvody.
          (6) Někteří účastníci namítali, že navrhovatelé – výrobci Společenství nesplňují požadavky čl. 10 odst. 8 nařízení Rady (ES) č. 2026/97 (dále jen "základní nařízení") a že zahájení šetření nebylo oprávněné. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že podmínky pro zahájení, a zejména prahy 25 % a 50 % uvedené v čl. 10 odst. 8, byly splněny a proto bylo zahájení šetření oprávněné.
          (7) Bylo vysloveno tvrzení, že jeden ze stěžujících si výrobců Společenství neměl být brán v úvahu pro účel rozhodování o reprezentativnosti navrhovatelů, protože prý ztratil své právo vyrábět dotyčný výrobek z důvodů spojených s právy k duševnímu vlastnictví.
          (8) Je třeba poznamenat, že dotyčná společnost během šetření fakticky vyráběla a prodávala dotyčný výrobek na trhu Společenství a že v tomto šetření spolupracovala. Z pouhé skutečnosti, že tento výrobce byl účastníkem právního řízení, nevyplývá automaticky jeho vyloučení z definice výrobního odvětví Společenství. Navíc bylo zjištěno, že se tato společnost odvolala proti rozhodnutí soudu, podle kterého by byla ztratila svou licenci. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo přijato žádné konečné rozhodnutí, nebylo možno učinit závěr, že tento výrobce definitivně ztratil své právo vyrábět CD-R. Tento argument byl proto zamítnut.
          (9) Pomocí dotazníků zaslaných všem známým účastníkům Komise vyhledala a ověřila veškeré informace, které považovala za nezbytné pro účel stanovení subvence, újmy a zájmu Společenství. V tomto ohledu provedla Komise ověřovací návštěvy v prostorách příslušných státních orgánů v Novém Dillí a v těchto podnicích:
          a) Vyvážející výrobce v Indii
          - Moser Baer India Ltd., Nové Dillí, Indie;
          b) Výrobci ve Společenství
          - Computer Support Italcard S.R.L., Milán, Itálie
          - C.D.A Datenträger Albrechts GmbH, Albrechts, Německo
          - CPO Magnetic Products B.V., Oosterhout, Nizozemsko
          - Fuji Magnetics G.m.b.H., Kleve, Německo
          - Mitsui Advanced Media S.A., Ensisheim, Francie
          - MPO Media S.A.S, Averton, Francie
          - TDK Recording Media Europe S.A., Bascharage, Lucembursko
          - Prime Disc Technologies GmbH, Wiesbaden, Německo
          - IMAG Optical Storage Ltd, Limerick, Irsko
          - Multimedia Info-Tech Ltd, Belfast, Severní Irsko
          c) Dodavatelé ve Společenství
          - Bayer AG, Leverkusen, Německo
          - Steag Hamatech, Sternenfels, Německo.
          (10) Šetření o subvenci a újmě trvalo od 1. dubna 2001 do 31. března 2002 (dále jen "doba šetření"). Zkoumání trendů týkajících se ocenění škody zahrnulo dobu od 1. ledna 1998 do konce doby šetření (dále jen "sledovaná doba").
          2. Prozatímní opatření
          (11) Vzhledem k nezbytnosti dalšího zkoumání některých aspektů subvence nebyla na CD-R pocházející z Indie uložena žádná prozatímní vyrovnávací cla.
          3. Následný postup
          (12) Všechny strany byly informovány o podstatných skutečnostech a úvahách, na jejichž základě bylo zamýšleno doporučit uložení konečných vyrovnávacích cel. Byla jim také povolena lhůta, během které mohly po tomto sdělení předložit své připomínky k tomuto oznámení. Ústní i písemné připomínky předložené stranami byly posouzeny a závěry byly případně příslušně pozměněny.
          4. Platná opatření pro dovoz CD-R pocházejících z Tchaj-wanu
          (13) V červnu 2002 uložila Rada nařízením (ES) č. 1050/2002 [4] konečné antidumpingové clo na dovoz CD-R pocházejících z Tchaj-wanu.
          B. DOTYČNÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK
          1. Dotyčný výrobek
          (14) Dotyčný výrobek je stejný jako v antidumpigovém řízení proti Tchaj-wanu, tj. CD-R, který lze v současnosti zařadit pod kód KN ex85239000.
          (15) CD-R je polykarbonátový disk potažený vrstvou barviva, vrstvou odrazného materiálu, např. zlata nebo stříbra, a ochrannou vrstvou. Na takový disk lze provést záznam pouze jednou a proto se disk tohoto typu označuje jako "WORM" (Write Once Read Many – zapsat jednou, číst mnohonásobně). Tento disk je optickým paměťovým médiem pro digitální data a pro hudbu. Záznam se provádí ozářením vrstvy barviva infračerveným laserovým paprskem v zapisovací jednotce CD-R.
          Jednotlivé CD-R lze rozlišovat podle typu uložených dat (datové CD-R a hudební CD-R), podle kapacity paměti, podle vrstvy odrazného kovu (hlavně stříbro) a podle toho, zda jsou nebo nejsou potištěny.
          Tento výrobek se prodává rovněž v různé jakosti a přichází na trh v obalech různého typu: v pouzdrech obsahujících jeden CD-R, ve vřetenech obsahujících 10 až 100 CD-R v plastových fóliích, v kulatých krabicích po 10 až 100 CD-R, v obálkách obsahujících jeden CD-R zabalený v celofánu, v lepenkových či papírových pouzdrech apod.
          Ačkoli se jednotlivé druhy CD-R mohou lišit účelem použití a kvalitou, základní fyzikální a technické charakteristiky jednotlivých druhů se významně neliší. Proto se pro účely tohoto řízení považují za jeden a tentýž výrobek.
          2. Obdobný výrobek
          (16) Šetření ukázalo, že CD-R vyráběné a prodávané na indickém domácím trhu mají ve srovnání s CD-R vyvezenými z této země do Společenství podobné základní fyzikální a technické charakteristiky a použití. Obdobně CD-R vyráběné navrhovatelem a dalšími výrobci Společenství a prodávané na trhu Společenství mají podobné základní fyzikální a technické charakteristiky jako ty, které jsou vyváženy do Společenství z Indie.
          (17) Proto se CD-R prodávané na indickém domácím trhu a vyvážené do Společenství jakož i CD-R vyráběné a prodávané ve Společenství považují za obdobný výrobek ve smyslu čl. 1 odst. 5 základního nařízení.
          C. SUBVENCE
          1. Úvod
          (18) Na základě informací obsažených ve stížnosti a v odpovědích na dotazníky Komise byly šetřeny následující režimy, které údajně zahrnovaly udělování vývozních subvencí:
          i) - režim osvobození od daně z příjmu;
          ii) - režim vývozních svobodných pásem/vývozně zaměřených
          jednotek (Export Processing Zones/Export Oriented Units – režim EPZ/EOU).
          (19) Kromě těchto dvou režimů uvádí stížnost tři další režimy: režim celních úvěrů pro dovoz [Duty Entitlement Passbook scheme (DEPB)], preferenční celní režim pro dovoz investičního zařízení [Export Promotion Capital Goods scheme (EPCG)] a režim prozatímních celních licencí [Advance licence scheme] jako možný zdroj subvencí pro indické vyvážející výrobce CD-R. Šetření však ukázalo, že v Indii působí jen jeden vyvážející výrobce CD-R v rámci režimu EOU. Tento vyvážející výrobce při šetření plně spolupracoval a nevyužíval žádné další režimy kromě těch, které jsou uvedeny v bodu odůvodnění 16. Prakticky nepotřebuje využívat další režimy, protože požívá stejných výhod v rámci režimu EOU. Z tohoto důvodu nebyly tyto režimy v souvislosti s tímto řízením dále posuzovány.
          Režim osvobození od daně z příjmu je založen na zákonu o dani z příjmu z roku 1961, který je každoročně upravován zákonem o financích.
          Současný režim EPZ/EOU se zakládá na zákonu o zahraničním obchodu (rozvoj a regulace) z roku 1992 (č. 22 z roku 1992), který vstoupil v platnost dne 7. srpna 1992 (dále jen "zákon o zahraničním obchodu"). Zákon o zahraničním obchodu (oddíl 5) pověřuje státní orgány vydáváním oznámení o politice v oblasti vývozu a dovozu. Tato politika je shrnuta v dokumentech pod titulkem "Vývozní a dovozní politika", vydávaných každých pět let a každoročně aktualizovaných Ministerstvem obchodu. Na dobu šetření tohoto případu se vztahuje jeden z těchto dokumentů o vývozní a dovozní politice, a to pětiletý plán týkající se období od 1. 4. 1997 do 31. 3. 2002. Kromě toho indické státní orgány také stanoví postupy, jimiž se řídí indická politika zahraničního obchodu, a to v "Příručce postupů v oblasti vývozu a dovozu 1. 4. 1997 – 31. 3. 2002" (díl 1).
          Režim osvobození od daně z příjmu (ITES)
          a) Právní základ
          (20) Právním základem pro provádění režimu ITES je zákon o dani z příjmů z roku 1961. Tento zákon, který je každoročně upravován zákonem o financích, stanoví základ pro výběr daní jakož i pro různé výjimky a odpočty, na které lze uplatňovat nárok. Mezi výjimkami, které si mohou nárokovat firmy, jsou výjimky upravené oddíly 10A, 10B a 80HHC tohoto zákona, který stanoví osvobození od daně ze zisků z tržeb za vývoz.
          b) Způsobilost
          (21) Na osvobození od daně z příjmu podle oddílu 10A mohou uplatňovat nárok firmy nacházející se ve vývozních svobodných pásmech (EPZ). Na osvobození podle oddílu 10B mohou uplatnit nárok jednotky zaměřené na vývoz (EOU). Na osvobození podle oddílu 80HHC může uplatnit nárok každá firma, která vyváží zboží.
          c) Praktické provádění
          (22) Aby určitá firma mohla využít výše uvedené daňové odpočty/osvobození, musí uplatnit nárok na odpočet/osvobození při předkládání svého daňového přiznání daňovým úřadům koncem daňového roku. Daňový rok trvá od 1. dubna do 31. března. Daňové přiznání musí být předloženo daňovému úřadu nejpozději do následujícího 30. listopadu. Provedení konečného výměru daňovým úřadem může trvat až tři roky od předložení daňového přiznání. Podnik může uplatnit nárok jen na jeden z odpočtů, které jsou dostupné podle výše uvedených tří oddílů.
          d) Závěr k režimu ITES
          (23) Písmeno e) seznamu vývozních subvencí (příloha I základního nařízení) uvádí "plné nebo částečné osvobození … konkrétně se týkající vývozu a přímých daní", které představují vývozní subvenci. Při režimu ITES poskytují příslušné státní orgány dotyčné společnosti finanční příspěvek vzdáním se státního příjmu ve formě přímých daní, které by byly splatné, kdyby dotyčná společnost neuplatnila nárok na osvobození od daní. Tento finanční příspěvek uděluje jeho příjemci výhodu snížením jeho daňového dluhu.
          (24) Subvence je právně závislá na výsledcích vývozu ve smyslu čl. 3 odst. 4 písm. a) základního nařízení, protože osvobozuje od daně pouze zisky z tržeb za vývoz, a proto se považuje za specifickou.
          e) Výpočet výše subvence
          (25) Šetřená společnost vyrábí CD-R v jedné EOU. Může tedy podle oddílu 10B uplatňovat osvobození od daně na zisky z tržeb za vývoz EOU. Dotyčná společnost, ačkoli zahrnula do svého přiznání výpočet pro osvobození podle oddílu 10B, nakonec neuplatnila nárok na osvobození od daně podle oddílu 10B, protože její přiznání daně z příjmu nevykázalo v době šetření žádné zdanitelné zisky za tuto společnost jako celek. Je třeba poznamenat, že tato společnost provozuje další jednotky na výrobu jiných výrobků mimo EOU. Výpočty daně z příjmu uvedené v daňovém přiznání podaném touto společností a připojené specifikace ukázaly, že společnost významně zvýšila odpisy fixních aktiv přeměnou aktiv z jedné kategorie (stroje) s nižší mírou odpisu ve výpočtu daně za předchozí rok na jinou kategorii (formy) s významně vyšší mírou odpisu ve výpočtu daně za dobu šetření.
          (26) Komise považovala přetřídění aktiv pro účely zdanění za právně pochybné, zejména proto, že společnost přetřídila aktiva pouze pro účely zdanění, ale již ne ve svých účetních záznamech, jak právní předpisy zřejmě vyžadují. Indický zákon o podnicích (použitelný na účetní účely) a indický zákon o dani z příjmů stanoví stejnou míru odpisů pro kategorii, ve které byla dotyčná aktiva přetříděna pro účely zdanění. Z tohoto důvodu Komise požádala indické daňové úřady i dotyčnou společnost o vysvětlení. Indické daňové úřady neposkytly žádnou odpověď, která by situaci objasnila. Společnost původně tvrdila, že tato změna byla nutná k opravě chyby v zatřídění některých aktiv pro daňové účely v předchozích letech. Po oznámení výsledků šetření však tvrdila, že tato změna kategorie aktiv byla doporučena daňovými poradci a že účelem této změny bylo snížit zdanitelné zisky a vyhnout se tak placení daně z příjmu.
          (27) Ukazuje se však, že peněžní výhoda, které tato společnost dosáhla přetříděním aktiv, jí byla k dispozici již na základě ustanovení oddílu 10B indického zákona o dani z příjmu. Kromě toho přínos, který tato společnost mohla získat na základě oddílu 10B bez pochybného přetřídění aktiv, se rovná výnosu daně z příjmu z téhož pochybného přetřídění aktiv.
          (28) Výše vylíčená situace ukázala, že v tomto stadiu dotyčná společnost neměla ze subvence podle oddílu 10B, která podléhá vyrovnání, během doby šetření žádný přímý prospěch. To vyplývá ze skutečnosti, že k tomu, aby se na subvenci vztahovalo vyrovnání, musela by ji dotyčná společnost skutečně obdržet nebo by muselo být přijato rozhodnutí poskytnout ji.
          (29) Vývozní svobodná pásma (EPZ)/vývozně zaměřené jednotky (EOU)
          a) Právní základ
          (30) Režim EPZ/EOU, který byl zaveden v roce 1965, je nástrojem v rámci "vývozní a dovozní politiky", jenž zahrnuje pobídky k vývozu. Během doby šetření se tento režim řídil celními oznámeními č. 53/97 a 133/94. Tento režim je blíže popsán v kapitole 9 a v dodatku 1 k dokumentu 1997/2002 "Vývozní a dovozní politika" jakož i v příslušné příručce postupů.
          b) Způsobilost
          (31) V režimu EPZ/EOU mohou být v zásadě založeny společnosti zavazující se vyvážet celou svou výrobu zboží a služeb. Jakmile je jim status EPZ/EOU udělen, mohou tyto společnosti požívat určité výhody. V Indii jsou registrovány čtyři EPZ. EOU mohou být umístěny kdekoli v Indii. Jsou to jednotky pod celní uzávěrou, spadající pod dohled celních úředníků podle oddílu 65 celního zákona. Šetřenému vyvážejícímu výrobci byl udělen status EOU pro výrobní jednotku vyrábějící CD-R. Ačkoli se od společností provozovaných v režimu EOU/EPZ obvykle očekává, že budou vyvážet celou jejich výrobu, příslušné indické státní orgány dovolují těmto jednotkám prodávat část jejich výroby na domácím trhu za určitých podmínek.
          c) Praktické provádění
          (32) Společnosti, které chtějí získat status EOU nebo EPZ, musí podat odpovídající žádost u příslušných orgánů. Taková žádost musí obsahovat podrobné údaje za dobu příštích pět let, mimo jiné o plánovaném objemu výroby, o plánované hodnotě vývozu, o požadavcích na dovoz a místních požadavcích. Jestliže příslušné orgány žádost společnosti přijmou, sdělí společnosti s tím spojené předpoklady a podmínky. Společnosti v režimu EPZ a EOU se mohou zabývat výrobou jakéhokoli výrobku. Uznání určité společnosti jako společnosti v režimu EPZ/EOU platí po dobu pěti let. Může být obnoveno na další období.
          Jednotky EPZ/EOU mají nárok na tyto výhody:
          i) osvobození od dovozního cla na všechny druhy zboží (včetně investičního zboží, surovin a pomocných materiálů) potřebné k výrobě, produkci a zpracování nebo s nimi související;
          ii) osvobození od spotřební daně na zboží získané z domácích zdrojů;
          iii) osvobození od daně z příjmu, které se normálně ukládá na zisky realizované z tržeb za vývoz v souladu s oddílem 10A nebo 10B zákona o dani z příjmu, a to až do roku 2010 (viz výše ITES);
          iv) vrácení ústřední daně z obratu zaplacené za zboží koupené na místním trhu;
          v) možnost stoprocentní zahraniční účasti;
          vi) možnost prodat část výroby na domácím trhu po zaplacení platných cel, výjimkou z obecného požadavku vyvézt celou produkci.
          (33) Dotyčné společnosti (EOU a EPZ) musí vést, ve zvláštním formátu, řádné účetnictví za všechny dotyčné dovozy a spotřebu i použití všech dovezených materiálů a všech provedených vývozů. Toto účetnictví je třeba pravidelně předkládat příslušným orgánům na jejich žádost.
          (34) Tyto společnosti musí také zajistit minimální množství získaných deviz v zahraniční měně jako procento vývozu a výsledky vývozu stanovené vývozní a dovozní politikou. Veškeré operace EOU/EPZ musí probíhat v prostorách, které jsou pod celní uzávěrou.
          d) Závěry o EPZ/EOU
          (35) V rámci tohoto šetření byl režim EPZ/EOU používán k dovozu surovin a investičního zboží a pro opatřování zboží na domácím trhu. Bylo zjištěno, že vyvážející výrobce používal koncese na osvobození od cla na suroviny a investiční zboží jakož i osvobození od spotřební daně na zboží získané z domácích zdrojů. Proto Komise prozkoumala otázku, zda tyto koncese podléhají vyrovnávání. V tomto ohledu osvobození od cla na suroviny a investiční zboží znamená udělení subvencí, protože tyto koncese představují finanční příspěvky státních orgánů vzhledem k tomu, že na státních příjmech, které jsou jinak splatné, se netrvá a z toho plynoucí finanční prospěch je tak věnován příjemci. Vzhledem k tomu, že poskytování této subvence podle indických právních předpisů závisí ve smyslu čl. 3 odst. 4 písm. a) základního nařízení na výsledcích vývozu, je proto subvence považována za specifickou a tudíž podléhá vyrovnání. V případě osvobození od spotřební daně bylo zjištěno, že clo zaplacené na nákupy provedené firmou, která není jednotkou EOU, je připsáno k dobru jako platba v rámci systému navracení (CENVAT) a je použito jako platba na spotřební daň z domácích tržeb. Osvobozením od spotřební daně za nákupy jednotky EOU tudíž nedošlo ke vzdání se státního příjmu a tím také nevzniká žádný dodatečný přínos pro EOU.
          e) Výpočet výše subvence
          Osvobození od dovozních cel na suroviny
          (36) Ačkoli se od společnosti vyvíjející činnost v rámci tohoto režimu obvykle očekává, že bude vyvážet celou svou produkci, tento režim umožňuje společnosti odbyt části její produkce na domácím trhu za určitých podmínek. Během ověřovací návštěvy byla tato společnost schopna dokázat, že veškeré suroviny, které byly osvobozeny od dovozních cel, byly použity k výrobě vyvezeného zboží, resp. že při odbytu zboží obsahujícího tyto suroviny na domácím trhu byly splněny příslušné podmínky. Zejména bylo zjištěno, že platná cla zaplacená společností za domácí tržby pokryla veškerá prominutá cla na dovezené suroviny použité k výrobě zboží prodaného na domácím trhu.
          (37) Vzhledem k výše uvedenému byl učiněn závěr, že osvobození od dovozních cel na suroviny, které bylo uděleno dotyčné společnosti, splňuje kritéria příloh I a II základního nařízení, zvláště vzhledem k tomu, že v tomto případě nedošlo k žádnému nadměrnému prominutí dovozního cla. Proto se má za to, že v tomto případě šetřená společnost nezískala při dovozu surovin během doby šetření žádný prospěch podléhající vyrovnání.
          Osvobození od dovozních cel na investiční zboží
          (38) Investiční zboží není na rozdíl od surovin fyzicky zahrnuto v hotových výrobcích. Pro účely výpočtu se výše prominutého cla rovná grantu na každý dovoz investičního zboží. V důsledku toho byl prospěch pro šetřenou společnost vypočten na základě částky nezaplaceného cla na dovezené investiční zboží rozpočtením této částky na odpisové období vztahující se na účetní účely.
          (39) Vyvážející výrobce tvrdil, že třináctileté odpisové období uvedené v jeho účetních záznamech lépe odpovídá reálné situaci společnosti, protože je v souladu s indickým zákonem o podnicích a je stanovené jeho vedením a jeho auditory. Dále vznesl připomínku, že v jiných antisubvenčních řízeních byla odpisová metoda uvedená v jeho účetních záznamech použita jako základ pro rozdělení těchto výhod. Dále poukázal na zprávu neformální skupiny odborníků WTO pro subvence, která uvedla, že "při určování užitečné životnosti aktiv by měla být dána přednost použití účetních údajů a ne odpisových období souvisejících s daní, protože u účetních údajů je pravděpodobnější, že budou odrážet skutečnou životnost aktiv". Vyvážející výrobce tvrdil také to, že je nesprávné určit dobu odpisů na základě doby odpisů použité pro účely zdanění, protože ta je založena na metodě progresivních odpisů a ne na lineární metodě, která se pro tento účel obvykle používá.
          (40) Šetření však ukázalo, že informace dotyčné společnosti o odpisech dotyčných aktiv jsou konfliktní. Společnost totiž změnila zatřídění těchto aktiv pro účely zdanění, tj. že pro účely zdanění byla tato aktiva považována za formy a ne za stroje a byla odpisována progresivně. Společnost je však pro účetní účely považovala za stroje i nadále, přestože indický zákon o podnicích a zákon o dani z příjmu stanoví, že má být uplatňováno stejné zatřídění pro účely zdanění i pro účely účetnictví. Jestliže společnost zatřídila aktiva pro účely účetnictví jako formy, nemohla na ně uplatnit stávající platnou dobu pro odpisy strojů, tj. 13 let. Při uplatnění metody lineárního odepisování tato doba činila šest let, zatímco při uplatnění metody progresivního odpisování, jako tomu bylo v daňovém přiznání za formy, by v prvních třech letech bylo odepsáno přibližně 80 % hodnoty aktiv.
          (41) Ačkoli se má za to, že pro účely zdanění a pro účely účetnictví lze používat rozdílné metody odepisování, nepovažuje se za přijatelné zatřídit aktiva pro účely zdanění jako formy a pro účely účetnictví jako stroje. Lze se domnívat, že dotyčná aktiva mohou být buď jen stroji nebo formami, ale ne současně obojím. Tuto logiku používá také příslušné indické zákonodárství, které stanoví konzistentní zatřídění pro účely zdanění i pro účely účetnictví.
          (42) V tomto případě uvedená společnost použila pro zdanění metodu progresivního odpisování, následkem čehož bylo v prvních třech letech odepsáno přibližně 80 % aktiv. Proto zbývá odpovědět na otázku, jaká by bývala byla správná metoda odpisů, kdyby společnost byla dotáhla přetřídění aktiv pro účely zdanění do důsledků podobným přetříděním pro účely účetnictví.
          (43) V tomto ohledu byly posouzeny dvě volby, které jsou specifikovány jako možné opce podle indického zákona o podnicích, tj. šestiletá doba odpisu při metodě lineárního odpisování nebo metoda progresivního odpisování, při které je hodnota aktiv odpisována na základě zůstatkové hodnoty o 40 % ročně. Společnost neuvedla, které volbě dává přednost, avšak nadále argumentovala ve prospěch třináctileté doby odpisu, kterou uplatnila na stroje.
          (44) V tomto ohledu byl přijat závěr, že nejsprávnější metodou rozhodování o přiměřené době odpisu je vzít v úvahu to, co je u výrobního odvětví obvyklé a posoudit zvláštní okolnosti této společnosti, která je vysoce zisková a neustále a intenzivně investuje do dotyčného výrobku. Z informací získaných během tohoto šetření se ukazuje, že většina společností vykazuje ztráty, a to po významně dlouhou dobu. To zpomaluje investování a má tendenci vést k delším dobám odpisu. Průměrná délka doby odpisu je asi šest let.
          (45) Postavení vyvážejícího výrobce se však od postavení průměrného podniku velmi liší. Tato firma je vysoce zisková, neustále a značně investuje a proto je na místě předpokládat, že doba odpisu je u ní významně kratší než výše uvedený průměr. Proto bylo považováno za vhodné uplatnit metodu progresivního odpisu, která umožňuje rychlejší odpis než metoda lineárního odpisu. Je třeba poznamenat, že za situace pokračujícího pravidelného investování metoda progresivního odpisu stanovená indickým zákonem o podnicích, uvedená v bodu odůvodnění 43, umožňuje o 30 % rychlejší odpis oproti ekvivalentní metodě lineárního odpisu za reprezentativní dobu šesti let, která se uplatňuje při použití lineární metody odpisu. To odpovídá době 4,2 roku oproti šesti rokům u lineární metody a tato kratší doba byla použita pro rozdělení získaného přínosu.
          (46) Takto vypočtená výše, která pak připadla na dobu šetření, byla upravena připočtením úroku za dobu šetření, za účelem zjištění plného přínosu tohoto režimu pro jeho příjemce. Vzhledem k povaze této subvence, která se rovná jednorázovému grantu, byla dlouhodobá obchodní úroková míra během doby šetření v Indii považována za přiměřenou. Částka subvence pak byla rozpočtena na celkový obrat vývozu EOU.
          (47) Konečná výše subvence podle hodnoty, určená pro osvobození od dovozních cel na investiční zboží pro šetřenou společnost během doby šetření, byla 7,3 %.
          2. Výše subvencí podléhajících vyrovnání
          (48) Definitivní výše subvencí podléhajících vyrovnání podle ustanovení základního nařízení, vyjádřená podle hodnoty, činila u tohoto vyvážejícího výrobce 7,3 %. Vzhledem k tomu, že v Indii existuje pouze jeden vyvážející výrobce, se toto zjištění vztahuje na veškerý indický vývoz.
          Typ podpory | EOU/EPZ | ITES | Celkem |
          | 7,3 % | 0 % | 7,3 % |
          D. DEFINICE VÝROBNÍHO ODVĚTVÍ SPOLEČENSTVÍ
          1. Výroba Společenství
          (49) Během doby šetření vyráběly CD-R ve Společenství tyto společnosti:
          - pět výrobců, kteří původně podali stížnost a v řízení spolupracovali,
          - čtyři výrobci, kteří stížnost nepodali, ale podanou stížnost podpořili a spolupracovali v řízení,
          - dva výrobci, kteří stížnost nepodali, ale podanou stížnost podpořili, avšak dostatečně nespolupracovali v šetření,
          - jeden výrobce, který stížnost nepodal, ale podanou stížnost podpořil a poskytl Komisi některé obecné informace,
          - další výrobci, kteří stížnost nepodali a v řízení nespolupracovali.
          (50) Ta skutečnost, že několik výrobců Společenství, kteří stížnost nepodali, spolupracovalo v rámci šetření, poskytla Komisi příležitost k podrobnějšímu prozkoumání jejich postavení z hlediska čl. 9 odst. 1 základního nařízení. Bylo zjištěno, že někteří ze spolupracujících výrobců (včetně těch, kteří původně nebyli navrhovateli) dováželi CD-R, avšak ani jeden je nedovážel z Indie. Dále podstatná část těchto nákupů byla provedena pouze za účelem uspokojení krátkodobé tržní poptávky do instalování nové nebo dodatečné vlastní kapacity a představovala poměrně nízké procento nákupů ve srovnání s celkovými tržbami a s vlastní produkcí v době šetření. Proto nebylo důvodu k vyloučení těchto společností z definice výroby Společenství.
          (51) Vzhledem k výše uvedenému se má za to, že CD-R vyrobené všemi výše zmíněnými společnostmi představují výrobu Společenství ve smyslu čl. 9 odst. 1 základního nařízení.
          2. Definice výrobního odvětví Společenství
          (52) Jak je uvedeno v bodu odůvodnění 49, devět výrobců Společenství, kteří podpořili uvedenou stížnost, plně spolupracovalo v šetření. Tito výrobci představují většinový podíl celkové výroby CD-R ve Společenství v době šetření, v tomto případě více než 60 %. Proto se má za to, že představují výrobní odvětví Společenství ve smyslu čl. 9 odst. 1 a čl. 10 odst. 8 základního nařízení. Níže jsou dále uváděni jako "výrobní odvětví Společenství".
          E. ÚJMA
          1. Spotřeba Společenství
          (53) Spotřeba Společenství byla vypočtena z objemu tržeb za CD-R vlastní výroby výrobního odvětví Společenství, z objemu tržeb dvou společností, které spolupracovaly nedostatečně a proto nebyly součástí výrobního odvětví Společenství, objemu tržeb společnosti, která poskytla pouze obecné informace, z informací poskytnutých spolupracujícím vyvážejícím výrobcem, z údajů Eurostatu o objemech dovozu pocházejícího z jiných třetích zemí a z odhadu tržeb zbývajících nespolupracujících výrobců Společenství, založeného na údajích shromážděných Komisí při posuzování přípustnosti uvedené stížnosti.
          (54) Na základě výše uvedeného bylo zjištěno, že spotřeba Společenství od roku 1998 do doby šetření významně vzrostla (o 1759000 tisíc jednotek). Podrobněji řečeno, velmi vzrostla od roku 1998 do roku 2000 a v roce 2001 dosáhla vrcholu. Pak od roku 2001 do doby šetření poněkud klesla. Vývoj spotřeby je třeba posuzovat z hlediska skutečnosti, že CD-R jsou poměrně novým výrobkem. Pro širokou veřejnost se staly dostupné teprve v poslední době a zaplavily trh hlavně v letech 1997–1998. Od té doby byl růst poptávky po tomto paměťovém médiu dramatický. To vysvětluje skutečnost, že řada ukazatelů, např. spotřeba, zaznamenává vysoký růst.
          Spotřeba Společenství | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Doba šetření |
          CD-R (v tis. jednotek) | 459166 | 1172950 | 2017557 | 2461271 | 2218563 |
          Index | 100 | 255 | 439 | 536 | 483 |
          2. Dovoz CD-R do Společenství
          a) Objem a tržní podíl dovozu pocházejícího z Indie
          (55) Na základě údajů Eurostatu objem dovozu CD-R z Indie za sledovanou dobu drasticky vzrostl. Zatímco v letech 1998 a 1999 byl jejich dovoz nevýznamný, v době šetření představoval téměř 200 milionů jednotek. Růst dovozů byl zvlášť výrazný od roku 1999 do roku 2000 (dovoz vzrostl na násobek 26), je však třeba poznamenat, že tržní podíl indického dovozu byl v té době ještě na minimální úrovni, a dále od roku 2000 do roku 2001, kdy se objem dovozu zvýšil na desetinásobek. V důsledku toho se podle Eurostatu Indie stala v roce 2001 a během šetření druhou nejvýznamnější zemí vyvážející dotyčný výrobek do Společenství.
          Dovoz | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Doba šetření |
          CD-R (v tis. jednotek) | 1184 | 712 | 18462 | 179904 | 196091 |
          Index | 100 | 60 | 1559 | 15196 | 16563 |
          (56) Tržní podíl dotyčné země vzrostl od roku 1998 do doby šetření z nuly na 9 %. Tento růst byl zvlášť výrazný od roku 2000 do roku 2001, kdy dosáhl 6 procentních bodů.
          (57) Na růst indického tržního podílu je třeba pohlížet z hlediska vývoje růstu tržního podílu výrobního odvětví Společenství v době od roku 1998 do doby šetření. Zatímco tržní podíl Indie se zvýšil ve sledovaném období o 9 procentních bodů, tržní podíl Společenství se zvýšil za tutéž dobu pouze o 3,7 procentních bodů.
          Tržní podíly | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Doba šetření |
          CD-R | 0 % | 0 % | 1 % | 7 % | 9 % |
          b) Vývoj cen
          (58) Průměrná dovozní cena CD-R z Indie nejprve významně vzrostla od roku 1998 do roku 1999. Tato zvýšení cen pravděpodobně nebyla dost reprezentativní vzhledem k malým vyvezeným množstvím.
          (59) Od roku 1999 ceny neustále klesaly až do roku 2001 (za tuto dobu celkem o 77 %). Pak se však od roku 2001 do doby šetření zvýšily, i když jen o 17 %, kdy cena za jednotku činila cca 0,33 EUR. Potom však od roku 2000 do roku 2001 dovozní ceny znovu výrazně klesaly. To bylo doprovázeno stejně masivním nárůstem objemů dovozu z Indie. Od roku 2000 do konce doby šetření tyto ceny klesly celkem o 59 %.
          Jednotkové ceny | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Doba šetření |
          CD-R (v tis. jednotek) | 126 | 1227 | 823 | 285 | 334 |
          Index | 100 | 975 | 654 | 226 | 265 |
          Základ indexu 100 r. 2000 | | | 100 | 35 | 41 |
          (60) Spolupracující vyvážející výrobce tvrdil, že v době šetření byl jediným vyvážejícím výrobcem v Indii a že výrobu CD-R zahájil teprve v roce 1999. Podle toho jsou údaje Eurostatu, které použila Komise, zavádějící a nejsou správným základem pro hodnocení vývoje indických cen. Dále tvrdil, že tento přístup vede k uměle nafouknutému poklesu dovozní ceny od roku 2000 do doby šetření o 59 %.
          (61) Jak je však zmíněno již v bodu odůvodnění 10, analýza trendů relevantních pro újmu zahrnuje delší časové období než je doba šetření (tj. sledované období). Kromě toho, jak je uvedeno níže, údaje Eurostatu ukazují podobnou tendenci, o jaké svědčí údaje poskytnuté vyvážejícím výrobcem samým.
          (62) Abychom se však vyhnuli každé pochybnosti o použitém postupu, byly údaje poskytnuté vyvážejícím výrobcem prozkoumány a uvádí se níže v indexové formě, s vědomím, že tyto údaje jsou založeny na fiskálním roku, který trvá od dubna do března, oproti kalendářnímu roku, trvajícímu od ledna do prosince.
          Index | Duben 1997 březen 1998 | Duben 1998 březen 1999 | Duben 1999 březen 2000 Finanční rok 2000 | Duben 2000 březen 2000 Finanční rok 2001 | Doba šetření |
          Objemy | | | 100 | 711 | 2829 |
          Tržní podíly | 0 % | 0 % | 0 % | 5 – 10 % | 10 – 15 % |
          Jednotková cena | | | 100 | 38 | 46 |
          (63) Na tomto základě objem dovozu CDR od indického vyvážejícího výrobce dramaticky vzrostl – od zahájení jeho výroby v roce 1999 do doby šetření se znásobil 28 krát. Jeho tržní podíl vzrostl od roku 2000 do doby šetření z nuly na více než 10 % a jeho prodejní cena se snížila od roku 2000 do doby šetření o 54 %.
          (64) Výše uvedené trendy vývoje za dobu od roku 2000 do doby šetření jsou podobné trendům zjištěným na základě údajů Eurostatu za stejné období. Dále je prováděna analýza újmy na celostátním základě, která se nemá omezit na analýzu jedné společnosti. Protože není možno vyloučit, že během doby šetření vyráběli CD-R a vyváželi je do Společenství také další, neznámí indičtí výrobci, bylo rozhodnuto použít pro zjištění trendu relevantního pro analýzu újmy údaje Eurostatu. Závěry ohledně újmy se však zaměřují na dobu od roku 2000 do doby šetření, tj. dobu, během které dotyčný výrobce skutečně CD-R vyvážel. Za těchto okolností a z výše uvedených důvodů Komise rozhodla provést analýzu újmy na základě údajů Eurostatu.
          c) Podtržení cen
          (65) Za účelem přijetí rozhodnutí o podtržení cen byla analyzována ověřená data o cenách, která se vztahují na dobu šetření. Relevantními prodejními cenami výrobního odvětví Společenství jsou čisté ceny pro odečtení slev, rabatu a poplatků. V případech potřeby byly tyto ceny přizpůsobeny úrovni cen ze závodu, tj. bez nákladů na dopravné uvnitř Společenství. Porovnávané indické dovozní ceny jsou rovněž bez slev a rabatu a v případech potřeby jsou přizpůsobeny ceně CIF hranice Společenství.
          (66) Po objasnění, o které požádal indický vyvážející výrobce, se potvrzuje – jak je uvedeno výše (viz bod odůvodnění 65) – že v případě potřeby bylo provedeno příslušné přizpůsobení prodejním cenám Společenství za účelem odečtu poplatků za autorská práva.
          (67) Na základě odpovědí na dotazník by mohly být definovány jednotlivé řady výrobku CD-R pro účely srovnání podle těchto kritérií: kapacita paměti, typ zaznamenaných dat, povaha odrazné vrstvy, tištění a balení. Bylo však zjištěno – stejně jako v předcházejícím případě Tchaj-wanu – že fyzikální charakteristiky CD-R mají na prodejní ceny CD-R méně rozhodující vliv, zatímco balení se ukázalo být zvlášť vlivným kritériem pro účely srovnávání.
          (68) Prodejní ceny výrobního odvětví Společenství a dovozní ceny indických vyvážejících výrobců byly srovnávány na úrovni cen ze závodu a na hranici Společenství, a pokud jde o nezávislé klienty na trhu Společenství, v případě potřeby náležitě upravené.
          (69) Na tomto základě byla u dovozů z Indie zjištěna existence podtržení cen. Úroveň podtržení, vyjádřená procentem průměrné prodejní ceny výrobního odvětví Společenství, se pohybovala od 3,47 % do 66,25 %. Vážený průměr rozpětí podtržení cen činil 17,69 %. Kromě toho byl v důsledku ztrát způsobených výrobnímu odvětví Společenství a snížených cen zjištěn také významně ztrátový prodej.
          (70) Indický vyvážející výrobce tvrdil, že toto srovnání nebylo provedeno na náležité obchodní úrovni, protože převážná většina jeho vývozu do Společenství představovala tržby OEM (Original Equipment Manufacturers), zatímco výrobní odvětví Společenství je údajně zaměřeno hlavně na konečné uživatele a maloobchody.
          (71) V první řadě je třeba poznamenat, že indická společnost definovala termín OEM v dosti širokém smyslu. Například do něj zahrnula také prodeje společnostem, které vyrábějí jiné výrobky než CD-R a které provádějí další prodej těchto CD-R pod svou vlastní obchodní značkou. Definice OEM, kterou použila indická společnost, neodpovídá definici, kterou obvykle používají orgány EU. Nicméně, i když by prodejům OEM byl dán široký smysl, který mu udělila indická společnost, byl by zjištěný vážený rozdíl podtržení průměrné ceny stále ještě významný, tj. asi 12 %.
          3. Situace výrobního odvětví Společenství
          a) Předběžná poznámka
          i) Účinek nedávného praktikování dumpingu
          Výrobní odvětví Společenství se stále ještě zotavuje z důsledků nedávného praktikování dumpingu při dovozu CD-R pocházejících z Tchaj-wanu. Vzhledem k tomu, že nařízení 1050/2002 [5], kterým se ukládají konečná opatření proti dovozům z Tchaj-wanu, vstoupilo v platnost až v poslední době (v červnu 2002), výrobní odvětví Společenství ještě nebylo s to se plně zotavit.
          ii) Zahájení výroby CD-R ve Společenství
          (72) Jak je zmíněno v nařízení Komise (ES) č. 2479/2001 ze dne 17. prosince 2001, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz zapisovatelných kompaktních disků pocházejících z Tchaj-wanu [6], první vlnu instalování nových evropských zařízení lze zjistit kolem roku 1997, který je proto třeba považovat za rok zahájení, s nevyhnutelně vysokými výrobními náklady na jednotku a nízkým využitím kapacity. V roce 1999, po dosažení slušného rozsahu výroby a značného snížení výrobních nákladů, byly vyhlídky pro toto odvětví příznivé. To přivábilo další investice a nové účastníky trhu. Dále je třeba připomenout mimořádnou situaci na trhu, zmíněnou v bodu odůvodnění 54. Zvýšení spotřeby Společenství bylo ve sledovaném období dramatické, což vysvětluje, proč řada ukazatelů, např. objem výroby a tržeb, vykazuje vysoký růst.
          b) Výroba, kapacita a využití kapacity
          | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Doba šetření |
          (73) Vzhledem ke zvýšení spotřeby Společenství produkce CD-R ve výrobním odvětví Společenství ve sledované době neustále rostla, a to v průměru o 80 milionů jednotek ročně od roku 1998 do doby šetření. Tento růst byl zvlášť vysoký v letech 1999 a 2000 (+74 %) a od roku 2000 do roku 2001 (+30 %), avšak v době šetření se zpomalil (+4 %).
          (74) Vývoj výrobní kapacity měl stejnou tendenci jako vývoj výroby. Od roku 1998 do doby šetření výrobní kapacita vzrostla na pětinásobek. Příčinou jejího zvýšení od roku 1998 do konce roku 1999 byly hlavně značné investice do strojů a zařízení, které byly provedeny v zahajovacím období a byly v souladu s překotným vzrůstem spotřeby. Od roku 2001 však byl růst kapacity omezený a lze ho vysvětlit hlavně investicemi do nahrazení strojního zařízení první generace novým a efektivnějším zařízením.
          (75) Následkem souběžného vývoje výroby a kapacity se využití kapacity od roku 1998 do doby šetření zvýšilo o necelé tři procentní body.
          c) Objem tržeb, prodejní ceny a faktory ovlivňující ceny, tržní podíly a růst
          Tržby ve Společenství | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Doba šetření |
          Objem (v tis. jednotek) | 44621 | 124041 | 168594 | 279445 | 296743 |
          Index | 100 | 278 | 378 | 626 | 665 |
          Tržní podíly | 9,7 % | 10,6 % | 8,4 % | 11,4 % | 13,4 % |
          Index | 100 | 109 | 86 | 117 | 138 |
          Prodejní cena (EUR/tis. jednotek) | 997 | 941 | 633 | 417 | 406 |
          Index | 100 | 94 | 63 | 42 | 41 |
          (76) Objem tržeb výrobního odvětví Společenství se ve sledovaném období významně zvýšil. Od roku 1998 do doby šetření se objem tržeb výrobního odvětví Společenství zvýšil 6,6 krát, tj. o asi 250 mil. jednotek. Tento růst objemu tržeb je však třeba posuzovat z hlediska vývoje spotřeby Společenství, která se zvýšila ve sledovaném období o 1759 mil. jednotek. Je však třeba poznamenat, že zatímco se jejich objem v roce 2001 oproti roku 2000 zvýšil o 66 %, od roku 2001 do doby šetření se zvýšil jen o 6 %.
          (77) Průměrné prodejní ceny výrobního odvětví Společenství se ve sledovaném období snížily o 59 %. Snížení bylo zvláště výrazné od roku 2000 do doby šetření, kdy se prodejní ceny snížily o 36 %.
          (78) Analýza se při hodnocení faktorů ovlivňujících domácí ceny zaměřila hlavně na snížení poptávky od roku 2001 do doby šetření a na výrobní náklady. Vzhledem k tomu, že ceny subvencovaných dovozů byly na trhu Společenství velmi nízké, se má za to, že snižování poptávky samo o sobě nemělo převažující vliv na ceny, protože snižování ceny bylo způsobeno snížením nízkých cen dovozů z Tchaj-wanu po uložení antidumpingových opatření. Jak je uvedeno níže (v bodu odůvodnění 90), od roku 1998 do doby šetření výrobní náklady neustále klesaly. Normálně, za korektních tržních podmínek by takové snížení mělo přímý dopad na ziskovost. V tomto případě však tomu tak nebylo, přičemž, jak se uvádí v bodu odůvodnění 91, ziskovost byla kladná pouze jednou, v roce 1999, a zůstala záporná až do doby šetření.
          (79) Od roku 1998 do doby šetření, kdy tržby výrobního odvětví Společenství představovaly 13,4 % spotřeby Společenství, získalo výrobní odvětví Společenství tržní podíl 3,7 procentních bodů.
          d) Zásoby
          (80) Zásoby CD-R vlastní výroby ke konci roku 1999 významně vzrostly a ještě vyšší úrovně dosáhly ke konci roku 2001. To je důsledkem té skutečnosti, že objem tržeb vzrostl o méně než se očekávalo. Během doby šetření představovaly zásoby, vyjádřené procentem výroby CD-R, až 15 %.
          Zásoby | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Doba šetření |
          V tisících jednotek | 6976 | 18763 | 64724 | 66956 | 58817 |
          Index | 100 | 269 | 928 | 960 | 843 |
          (81) Vyvážející výrobce tvrdil, že ocenění zásob, které provedla Komise, je nesprávné, protože do svých údajů údajně zahrnula výši zásob tří společností spojených s tchajwanskými výrobci a že tyto společnosti zvýšily své zásoby CD-R vlastní výroby, aby absorbovaly velká množství CD-R dovezených z Tchaj-wanu před uložením antidumpingových opatření.
          (82) Nejprve je třeba připomenout, že jedna ze společností zmíněných indickým vyvážejícím výrobcem nebyla zahrnuta do definice výrobního odvětví Společenství, protože nedostatečně spolupracovala v řízení.
          (83) Pokud jde o další dvě společnosti zmíněné indickým výrobcem, zásoby CD-R vlastní výroby jedné z nich byly v době, kdy zahájila nákupy dotyčného výrobku, nejnižší za celou dobu od roku 1998 do doby šetření a její podíl na celkových vyčíslených zásobách výrobního odvětví Společenství je zanedbatelný. Proto se její zásoby CD-R vlastní výroby uměle nezvýšily jejími nákupy a navíc významně neovlivnily údaje o vývoji zásob výrobního odvětví Společenství.
          (84) Pokud jde o třetí zmíněnou společnost, je třeba poznamenat, že ta vstoupila na trh CVD-R až v roce 2000 a dokud její výrobní zařízení nebyla v plném provozu, musela uspokojovat poptávku nakoupenými výrobky. To potvrzuje i ta skutečnost, že využití její výrobní kapacity bylo nejvyšší za celou sledovanou dobu, kdy začala nakupovat, takže neměla jinou možnost, než uspokojovat každou další poptávku prostřednictvím nákupu.
          (85) Dále bylo tvrzeno, že jedna ze dvou zmíněných společností úmyslně snížila svou výrobu, aby absorbovala své nákupy tchajwanských CD-R vyrobených před uložením antidumpingových opatření.
          (86) Je však třeba poznamenat, že nákupy této společnosti byly zahájeny značnou dobu před zahájením antidumpingového šetření na Tchajwanu (tj. v roce 2000, zatímco zahájení šetření bylo zveřejněno v roce 2001). Je proto nepravděpodobné, že tyto nákupy byly provedeny za účelem vyhnutí se placení antidumpingových cel a proto je třeba považovat je za způsob doplnění sortimentu výrobků obdobným výrobkem. Navíc tyto nákupy se od roku 2000 do roku 2001 snížily o více než 25 %.
          (87) Konečně indický vyvážející výrobce tvrdil, že ačkoli zásoby výrobního odvětví Společenství vyjádřené procentem jeho výroby CD-R představovaly během doby šetření 15 %, v nařízení Komise (ES) 2479/2001 o uložení opatření vůči Tchaj-wanu, byl uveden za rok 2000 údaj 20 %, který znamená zlepšení výše zásob od roku 2000 do doby šetření o 25 %.
          (88) V tomto ohledu sice došlo od roku 2000 do doby šetření k malému zvýšení, které má však daleko ke zvýšení o 25 % uvedenému vyvážejícím výrobcem; kromě toho je třeba poukázat na to, že údaje z obou šetření nejsou srovnatelné, protože definice výrobního odvětví Společenství není u obou těchto šetření stejná.
          (89) Vzhledem ke všem výše uvedeným důvodům byla zmíněná tvrzení zamítnuta.
          e) Výrobní náklady a ziskovost
          (90) Celkové jednotkové výrobní náklady se od roku 1998 do doby šetření významně snížily (o 55 %). V důsledku zlepšení a jemného vyladění výrobního procesu bylo výrobní odvětví Společenství schopno neustále snižovat své výrobní náklady, které představovaly během doby šetření asi 80 % plných nákladů na produkci CD-R.
          (91) Ziskovost výrobního odvětví Společenství se přes jeho úsilí o zvyšování jeho konkurenceschopnosti snižováním nákladů od roku 1998 do doby šetření snížila o 9 procentních bodů. Zpočátku se zvýšila – od roku 1998 do roku 1999, kdy byla shledána kladnou. Pak v roce 2000 opět klesla na ztrátovou úroveň, kterou měla v roce 2000 (tj. –1 %), v roce 2001 klesla o dalších 11 procentních bodů a v době šetření vykazovala ztrátovost v rozsahu 11 %. Proto ani významné snížení nákladů, k němuž došlo od roku 2000 do doby šetření (tj. o 30 %), nepostačovalo k vyrovnání snížení cen o 36 %, k němuž došlo v témž období.
          | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Doba šetření |
          Výrobní náklady (v ECU/EUR na CD) | 1,01 | 0,75 | 0,64 | 0,47 | 0,45 |
          Index | 100 | 75 | 63 | 47 | 45 |
          Ziskovost | –1,11 % | 19,93 % | –1,03 % | –12,59 % | –10,93 % |
          f) Investice, výnosy investic, peněžní tok a schopnost získat kapitál
          | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Doba šetření |
          Investice (v tis. ECU/EUR) | 29410 | 58666 | 34586 | 12710 | 14317 |
          Index | 100 | 199 | 118 | 43 | 49 |
          Výnosy investic | –1 % | 27 % | –1 % | –19 % | –18 % |
          Peněžní tok (v tis. ECU/EUR) | 8983 | 38643 | 20510 | 6667 | 6472 |
          (92) Hlavní investice byly provedeny během roku 1998, v zahajovací fázi činnosti výrobního odvětví Společenství, v roce 1999 a během části roku 2000, kdy proběhla druhá investiční vlna, inspirovaná tehdejšími příznivými tržními podmínkami.
          (93) Vzhledem k dramatickým změnám tržních podmínek a zvláště k poklesu tržních prodejních cen byla v roce 2000 realizace nových investičních rozhodnutí do velké míry odložena nebo zrušena, a to i přes další zvýšení spotřeby Společenství.
          (94) Indický vyvážející výrobce tvrdil, že údaje o investicích nejsou v souladu s údaji o výrobě a kapacitě, které vykazují tendenci růstu. Navíc tvrdil, že uvedené údaje o investicích za dobu šetření udávají částku pouze 14 mil. EUR, zatímco podle odpovědi jednoho dodavatele strojního zařízení na nedůvěrný dotazník měl tento dodavatel sám prodat evropským výrobcům CD-R v době šetření zařízení za celkovou sumu 17 mil. EUR.
          (95) Zaprvé je třeba připomenout, že vývoj investic a vývoj výroby se liší, protože mezi nákupem dotyčného zařízení a začátkem výroby je několikaměsíční posun. Kromě toho je zvýšení výroby také výsledkem seřízení a zlepšení výrobního procesu a nikoli nutně jen nového zařízení. Pokud jde o kapacitu, je třeba poznamenat, že kapacita použitá jako ukazatel újmy je technická kapacita, která je také v jednotlivých letech rozdílná následkem technických problémů a/nebo rozhodnutí vedení založených na tržních projekcích, aniž by to mělo jakýkoli dopad na počet strojních zařízení.
          (96) Zadruhé, pokud jde o dodavatele, ověřovací návštěva v jeho prostorách ukázala, že údaje poskytnuté v jeho odpovědi na dotazník nelze přímo srovnávat s údaji o investicích výrobního odvětví Společenství a že jsou nesprávné, protože zaprvé zahrnují evropské klienty a nejen výrobce výrobního odvětví Společenství, a zadruhé zahrnují nejen prodej výrobcům CD-R, ale také prodej dalším klientům, zejména výrobcům optických disků.
          (97) Výnos investic vyjádřený jako vztah mezi čistými zisky výrobního odvětví Společenství a čistou účetní hodnotou jeho investic sledoval trend ziskovosti a snížil se z –1 % v roce 1998 na –18 % během doby šetření.
          (98) Peněžní toky výrobního odvětví Společenství, i když byly kladné, nebyly dostatečné ke krytí odpisů, hodnotových korekcí a nákupů. Od roku 1999 se přitom peněžní tok neustále snižoval.
          (99) Šetřením bylo zjištěno, že ve sledovaném období se pro výrobní odvětví Společenství stalo stále obtížnější opatřovat si kapitál, v důsledku jeho finanční situace, a zejména jeho zhoršené ziskovosti.
          g) Zaměstnanost, produktivita a mzdy
          | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Doba šetření |
          Zaměstnanost | 409 | 658 | 885 | 967 | 984 |
          Index | 100 | 161 | 216 | 236 | 241 |
          Průměrné náklady na zaměstnance (v tis. ECU/EUR) | 30 | 33 | 34 | 34 | 39 |
          Index | 100 | 108 | 114 | 114 | 129 |
          Produktivita (počet CD na zaměstnance) | 185 | 262 | 338 | 403 | 410 |
          Index | 100 | 141 | 182 | 217 | 221 |
          (100) Zaměstnanost na dotyčný výrobek se za sledované období více než zdvojnásobila. Toto zvýšení bylo spojeno s instalováním nové kapacity. Produktivita na zaměstnance v období od roku 1998 do doby šetření neustále rostla a zvýšila se od roku 1998 na dvojnásobek. Průměrná mzda na zaměstnance se za sledované období zvýšila o 29 %.
          h) Rozsah subvence
          (101) Při uvážení velkého objemu a nízkých cen dovozů z Indie nelze považovat vliv subvence na výrobní odvětví Společenství za zanedbatelný.
          4. Závěr o újmě
          (102) Během sledované doby objem dovozů z Indie při nízkých cenách významně vzrostl. Jejich tržní podíl se zvýšil z nuly na 9 %, ačkoli indické dovozní ceny od roku 1998 do roku 1999 vzrostly, následně pak klesaly, ne však na úrovně roku 1998. Je na místě poznamenat, že tento růst indického dovozu a pokles prodejní ceny byly zvláště výrazné v době od roku 2000 do doby šetření. Objemy dovozu se v té době zdesateronásobily a dovozní ceny klesly o 59 %, přičemž v době šetření podtrhly prodejní ceny výrobního odvětví Společenství (které byly ztrátové) v průměru asi o 17,7 %.
          (103) Některé ekonomické ukazatele situace výrobního odvětví Společenství, zejména výroba CD-R, instalovaná výrobní kapacita a využití kapacity, objem tržeb, tržní podíl, výrobní náklady, zaměstnanost a produktivita vykázaly za sledovanou dobu pozitivní výsledky. Tyto pozitivní výsledky však byly víc než vyrovnány řadou jiných ukazatelů, které se během této doby dramaticky zhoršily, zejména průměrné prodejní ceny, zásoby, investice, výnosy investic a peněžní tok.
          (104) Snížení výrobních nákladů spojené se zvýšením produktivity umožnilo výrobnímu odvětví Společenství v roce 1999 dosáhnout ziskovosti, avšak další snižování nákladů nepostačovalo ke kompenzování výrazného snížení prodejních cen, které vedlo v době šetření k podstatným finančním ztrátám.
          (105) Vezmou-li se v úvahu všechny výše uvedené faktory, zejména skutečnost, že výrobnímu odvětví Společenství bylo zabráněno mít prospěch ze svého snižování nákladů, že programy investování do CD-R byly významně omezeny následkem trendů poklesu prodejních cen, že stlačené prodejní ceny výrobního odvětví Společenství byly podtrženy indickými dovozy a finančními ztrátami během doby šetření, má se za to, že výrobní odvětví Společenství utrpělo podstatnou újmu.
          F. PŘÍČINA ÚJMY
          1. Úvod
          (106) Podle čl. 8 odst. 6 a 7 základního nařízení bylo prozkoumáno, zda subvencované dovozy CD-R pocházející z Indie způsobily výrobnímu odvětví Společenství újmu v rozsahu, který lze klasifikovat jako podstatný. Kromě subvencovaných dovozů byly prozkoumány také další známé faktory, které mohly současně poškozovat výrobní odvětví Společenství, aby bylo zajištěno, že taková možná újma způsobená těmito jinými faktory nebude připisována subvencovaným dovozům.
          (107) Při analýze tohoto příčinného vztahu je třeba mít na paměti, že dříve byl přijat názor, že podstatnou újmu výrobnímu odvětví Společenství způsobily dovozy pocházející z Tchaj-wanu. Dobou tchajwanského šetření byl kalendářní rok 2000 a prozatímní opatření v oblasti dovozů pocházejících z Tchaj-wanu byla přijata v prosinci 2001. Dovozy z Indie však byly přítomny na trhu Společenství ve významných objemech v roce 2001 a v době šetření, jinými slovy hned po době šetření provedeném pro účel tchajwanského řízení. Vzhledem k tomuto časovému vývoji je třeba závěry v současném případě chápat v souvislosti se závěry tchajwanského řízení.
          2. Účinek subvencovaných dovozů
          (108) Spotřeba CD-R ve Společenství ve sledovaném období dramaticky vzrostla, a to ze 459 mil. CD-R v roce 1998 na 2218 mil. CD-R v době šetření. Tržby výrobního odvětví Společenství rostly podobným tempem, zatímco subvencované dovozy pocházející z Indie se ve stejné době významně více zvýšily a dosáhly v době šetření 196 mil. jednotek, což odpovídá zvýšení tržního podílu z nuly na 9 %. V témž období zvýšilo výrobní odvětví Společenství svůj tržní podíl o pouze 3,7 procentních bodů, tj., z 9,7 % na 13,4 %, což odpovídá tržbám za 297 mil. jednotek v době šetření. Navíc dovozy z Indie převzaly část tržního podílu ztraceného Tchaj-wanem po uložení prozatímních cel Tchaj-wanu v prosinci 2001.
          (109) Ačkoli indické dovozní ceny ve sledovaném období vzrostly, je třeba mít na paměti, že objemy dovozu z Indie nebyly významné až do konce roku 2000, kdy se objem dovozu začal značně zvyšovat. Od roku 2000, kdy indický dovoz poprvé dosáhl 1 % spotřeby Společenství, do doby šetření, kdy představoval 9 % spotřeby Společenství, indické dovozní ceny klesly o 59 %. Podle údajů Eurostatu byly indické dovozní ceny v roce 2001 až 32 % pod úrovní prodejních cen výrobního odvětví Společenství. V době šetření byly stále ještě 18 % níž pod úrovní prodejních cen výrobního odvětví Společenství a zjištěný vážený průměr rozpětí podtržení cen představoval přibližně 17,7 %.
          (110) Navíc, i když indické dovozní ceny vzrostly od roku 2001 do doby šetření asi o 17 %, je třeba mít na paměti, že tento vzrůst nepostačoval ke kompenzaci prudkého poklesu cen o 65 %, k němuž došlo od roku 2000 do roku 2001. Výsledný celkový cenový trend vykazuje značný pokles, což prokazuje, i při přihlédnutí k významnému zvýšení spotřeby Společenství, negativní dopad na trh. Kromě toho chování cen dovolilo indickým dovozům získat během dvou let devítiprocentní podíl trhu Společenství.
          (111) Indický vyvážející výrobce nesouhlasil s touto analýzou a zdůraznil, že indický dovoz se stal významným až po roce 2000 a že od roku 2000 do doby šetření získalo výrobní odvětví Společenství 5 procentních bodů tržního podílu. Dále popíral skutečnost, že od roku 2000 do doby šetření indické ceny klesly o 59 % a tvrdil, že tento pokles byl uměle podhodnocen použitím údajů Eurostatu. Ze stejných důvodů zpochybňoval pokles indických prodejních cen v roce 2001 oproti roku 2000 o 65 %.
          (112) Je sice pravda, že od roku 2000 do doby šetření se tržní podíl výrobního odvětví Společenství zvýšil o pět procentních bodů, avšak indický tržní podíl se v témž období zvýšil více, a to o 8 procentních bodů. Pokud jde o cenu, bylo v bodu odůvodnění 63 konstatováno, že i když se vezmou v úvahu údaje vyvážejícího výrobce samého, snížení jeho cen od roku 2000 do roku 2001 a od roku 2001 do doby šetření, jsou výsledná čísla velmi blízko k výsledkům zjištěným na základě údajů Eurostatu. Vzhledem k tomu, že použití údajů tohoto výrobce by cenovou tendenci významně nezměnilo, bylo jeho tvrzení z tohoto důvodu zamítnuto.
          (113) Proto byl přijat závěr, že od roku 2000 vyvíjely dovozy z Indie významný tlak na snížení cen na trhu Společenství a že tyto levné subvencované dovozy měly podstatný negativní dopad na situaci výrobního odvětví Společenství, charakterizovanou ztrátami a z toho vyplývajícím zpomalením investování.
          3. Vliv dalších faktorů
          a) Vývoj spotřeby
          (114) Za sledovanou dobu se spotřeba Společenství zvýšila asi o 1759 mil. jednotek. Vývoj spotřeby tedy nepřispěl k újmě způsobené výrobnímu odvětví Společenství.
          b) Dovozy z jiných třetích zemí
          (115) Byla posouzena otázka, zda k újmě utrpěné výrobním odvětvím Společenství mohly vést nebo přispět i jiné faktory než subvencované dovozy z Indie, a zejména, zda k této škodlivé situaci mohly přispět dovozy z jiných zemí než z Indie.
          i) Tchaj-wan
          (116) Pokud jde o dovozy z jiných zemí, nařízením (ES) č. 1050/2002 již bylo stanoveno, že dovozy obdobného výrobku z Tchaj-wanu byly dumpingové a v letech 1997–2000 způsobily výrobnímu odvětví Společenství podstatnou újmu. Dovozy z Tchaj-wanu ještě dále rostly od roku 2000 do roku 2001 a mírně poklesly od roku 2001 do doby šetření. Dobou šetření antidumpingového řízení, které vedlo k zavedení antidumpingových opatření na dovozy CD-R pocházejících z Tchaj-wanu, byl sice rok 2000, avšak vzhledem k tomu, že prozatímní cla byla uložena teprve v prosinci 2001, nelze vyloučit, že dovozy z Tchaj-wanu byly ještě do prosince 2001 také dumpingové a proto tvořily část újmy způsobené výrobnímu odvětví Společenství od roku 2000 do části doby šetření.
          (117) Indický spolupracující vyvážející výrobce tvrdil, že na trhu Společenství určují cenu tchajwanští výrobci, a že tato indická firma je nucena se jim přizpůsobit. Indické dovozní ceny se však snížily v takové míře, že indické dovozy nejenže byly schopny čelit tchajwanské konkurenci, ale také od roku 2000 do doby šetření získat více než osmiprocentní tržní podíl a převzít část tržního podílu, který Tchaj-wan ztratil od roku 2001 do doby šetření. Na trhu charakterizovaném transparentností a pružností cen měly nízké ceny indických dovozů významný vliv na cenovou situaci ve Společenství. Proto, ačkoli dovozy z Tchaj-wanu ve sledované době ovlivňovaly trh Společenství alespoň do prosince 2001, nebyly takové, že by byly s to překrýt příčinnou souvislost mezi subvencovanými dovozy z Indie a výslednou újmou, kterou utrpělo výrobní odvětví Společenství.
          (118) Tatáž společnost tvrdila také to, že pokles cen v roce 2001 byl důsledkem velkého objemu dovozu tchajwanských CD-R v posledním čtvrtletí roku 2001, a to jednak vzhledem k vyhlídce na pravděpodobné uložení antidumpingových cel na tchajwanský dovoz, jednak proto, že tchajwanští vývozci vyvezli velké objemy CD-R, které se kvůli nízké úrovni jejich technických charakteristik měly právě stát zastaralými.
          Tato otázka byla prozkoumána na základě měsíčních statistik Eurostatu.
          Na základě údajů Eurostatu v tunách bylo zjištěno, že objemy dovezené každý měsíc z Tchaj-wanu od září do prosince 2001 byly dvakrát vyšší než měsíční objemy dovezené v pěti předchozích měsících, tj. od dubna do srpna 2001. Na základě údajů Eurostatu převedených na počty jednotek bylo zjištěno, že počet CD-R dovezených do Společenství z Tchaj-wanu měsíčně byl od září do prosince o 72 % vyšší než od dubna do srpna. Jednotková cena za kus byla však podle tohoto zjištění v průměru o 15 % vyšší během posledních čtyř měsíců roku 2001 než od dubna do srpna 2001. Proto, ačkoli objemy od září do prosince 2001 vzrostly, byly tyto dovozy uskutečněny také při vyšších cenách. Toto konkrétní zvýšení objemu od září do prosince 2001 není s to vyvrátit příčinnou souvislost mezi subvencovanými dovozy z Indie a újmou utrpěnou výrobním odvětvím Společenství.
          Indický vyvážející výrobce rovněž tvrdil, že sortiment výrobků tchajwanského dovozu se od září 2001 náhle změnil a že podíl výrobků zasílaných bez obalu se více než zdvojnásobil na úkor podílu výrobků v obalech, což vedlo k ještě vyšším objemům a k nižším jednotkovým cenám. Tato hypotéza je však neopodstatněná, protože tato společnost sama uváděla, že toto zvýšení tchajwanského dovozu bylo provedeno za účelem likvidace zásob výrobků, u nichž je pravděpodobné, že se stanou zastaralými. Tyto výrobky tedy musely být vyrobeny a tedy také prodány před zářím 2001, a pokud ke změně struktury balení skutečně došlo, je pak pravděpodobné, že k ní došlo v době několika měsíců před zářím 2001. Nejdůležitější však je, že nebyl předložen žádný důkaz potvrzující tuto změnu modelu vývozu. Tento argument byl proto zamítnut.
          ii) Další třetí země
          (119) Pokud jde o jiné země než o Tchaj-wan a Indii, objem jejich vývozu se od roku 1998 do doby šetření zvýšil jen v malé míře (o 3 %). Těmito dalšími vyvážejícími zeměmi jsou Japonsko, Hongkong, Švýcarsko, Čína a Singapur, jejichž tržní podíly v době šetření představovaly v souhrnu jen 10 % trhu Společenství.
          (120) Dovoz z Japonska, který byl tradičně významný vzhledem ke skutečnosti, že výrobní proces CD-R vynalezly dvě japonské společnosti (Sony a Tai Yuden) spolu s firmou Philips, klesl během doby šetření o 20 % a Japonsko se stalo pouze třetím nejvýznamnějším dovozcem na trh Společenství. Objemem daleko zaostalo za dovozem z Tchaj-wanu a Indie.
          Dovoz (v tis.jednotek) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Doba šetření |
          Tchaj-wan (podle nařízení (ES) č. 1050/2002) | 111447 | 612539 | 1248133 | 1545258 | 1262327 |
          Index | 100 | 550 | 1120 | 1387 | 1133 |
          Jiné třetí země | 227330 | 296673 | 702865 | 220675 | 233546 |
          Index | 100 | 131 | 309 | 97 | 103 |
          Z toho:
          Japonsko | 80089 | 128640 | 195903 | 59549 | 63916 |
          Index | 100 | 161 | 245 | 74 | 80 |
          Hongkong | 2414 | 6536 | 8678 | 29457 | 42210 |
          Index | 100 | 271 | 359 | 1220 | 1748 |
          Švýcarsko | 5086 | 8204 | 18139 | 40874 | 39316 |
          Index | 100 | 161 | 357 | 804 | 773 |
          Čína | 845 | 3746 | 12352 | 25208 | 33793 |
          Index | 100 | 443 | 1461 | 2982 | 3998 |
          Singapur | 53267 | 71220 | 56863 | 29587 | 20248 |
          Index | 100 | 134 | 107 | 56 | 38 |
          (121) Tržní podíl dovozů pocházejících ze třetích zemí, kromě Tchajwanu a Indie, se od roku 1998 do doby šetření snížil o 39 procentních bodů, a to na 11 %. Proto dovozy z těchto zemí nemohly překrýt příčinnou souvislost mezi subvencovanými dovozy a újmou, kterou utrpělo výrobní odvětví Společenství.
          Tržní podíly | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Doba šetření |
          Tchaj-wan (podle nařízení (ES) č. 1050/2002) | 24 % | 52 % | 62 % | 63 % | 57 % |
          Index | 100 | 215 | 255 | 259 | 234 |
          Jiné třetí země | 50 % | 25 % | 35 % | 9 % | 11 % |
          Index | 100 | 51 | 70 | 18 | 21 |
          Z toho:
          Japonsko | 17 % | 11 % | 10 % | 2 % | 3 % |
          Index | 100 | 63 | 56 | 14 | 17 |
          Hongkong | 1 % | 1 % | 0 % | 1 % | 2 % |
          Index | 100 | 106 | 82 | 228 | 362 |
          Švýcarsko | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % |
          Index | 100 | 63 | 81 | 150 | 160 |
          Čína | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 2 % |
          Index | 100 | 173 | 333 | 556 | 827 |
          Singapur | 12 % | 6 % | 3 % | 1 % | 1 % |
          Index | 100 | 52 | 24 | 10 | 8 |
          Ceny dovozů pocházejících ze třetích zemí, na které se antidumpingová opatření nevztahují, se snížily od roku 1998 do doby šetření o 22 %, i když výše poklesu je u každé z nich jiná. Průměrná cena některých třetích zemí je sice nižší než indické ceny, avšak indické průměrné ceny jsou v průměru o 34 % nižší než průměrné ceny dovozů pocházejících z jiných třetích zemí kromě Tchaj-wanu. Posuzujeme-li konkrétněji průměrné ceny dovozů pocházejících z Hongkongu, Švýcarska a Číny, u nichž byly v době šetření zjištěny nižší ceny než u Indie, je třeba si všimnout, že objem indických dovozů je 5 až 6 krát vyšší než objem dovozů každé z těchto tří zemí. Kromě toho připomínáme, že tyto tři země měly malý tržní podíl během celé sledované doby a v době šetření jednotlivě držely tržní podíl 2 %, který z hlediska objemů dovozů z Tchaj-wanu a Indie není dostatečně významný k ovlivnění trhu Společenství.
          Průměrná cena dovozů (v eurech/tis. jednotek) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Doba šetření |
          Tchaj-wan (podle nařízení (ES) č. 1050/2002) | 563 | 436 | 312 | 246 | 258 |
          Index | 100 | 78 | 55 | 44 | 46 |
          Jiné třetí země | 653 | 623 | 210 | 544 | 507 |
          Index | 100 | 95 | 32 | 83 | 78 |
          Z toho:
          Japonsko | 1196 | 886 | 421 | 1149 | 999 |
          Index | 100 | 74 | 35 | 96 | 84 |
          Hongkong | 387 | 606 | 528 | 132 | 146 |
          Index | 100 | 157 | 137 | 34 | 38 |
          Švýcarsko | 643 | 538 | 261 | 205 | 212 |
          Index | 100 | 84 | 41 | 32 | 33 |
          Čína | 928 | 694 | 296 | 205 | 218 |
          Index | 100 | 75 | 32 | 22 | 23 |
          Singapur | 388 | 353 | 278 | 378 | 511 |
          Index | 100 | 91 | 72 | 98 | 132 |
          c) Vývozní činnost výrobního odvětví Společenství
          | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Doba šetření |
          Vývoz (v tis. jednotek) | 5246 | 15332 | 27739 | 28678 | 28180 |
          Index | 100 | 292 | 529 | 547 | 537 |
          (122) Objem vývozu se během sledovaného období zvýšil, od roku 2000 je však stabilní. Vzhledem k tomu, že vývoz CD-R do třetích zemí je nadále poměrně málo významnou činností výrobního odvětví Společenství (během doby šetření představoval 9 % prodeje vlastních CD-R nezávislým klientům ve Společenství), má se za to, že tato vývozní činnost pravděpodobně nepřispěla k újmě utrpěné výrobním odvětvím Společenství.
          d) Nákupy z jiných třetích zemí
          (123) Je třeba připomenout, že ve sledované době výrobní odvětví Společenství nedováželo dotyčný výrobek z Indie.
          (124) Šetření ukázalo, že během sledované doby výrobní odvětví Společenství nakupovalo CD-R z jiných zdrojů za účelem reagování na tržní poptávku. Celkové nákupy představovaly v roce 199840 % celkových tržeb, avšak v době šetření jen 31 % celkových tržeb.
          (125) Bylo zjištěno, že objem nakoupených CD-R se v poměru k objemu vlastní produkce výrobního odvětví Společenství snížil. Kromě toho, vzhledem k tomu, že výrobní odvětví Společenství prodávalo jak CD-R vlastní výroby, tak nakoupené CD-R za stejnou cenu, a vzhledem k tomu, že neexistuje žádný důkaz o tom, že nákupní cena pro výrobní odvětví Společenství byla vyšší než výrobní náklady, nemohla skutečnost, že některé CD-R byly předtím nakoupeny vedle výroby vlastních CD-R, významně přispět k újmě utrpěné výrobním odvětvím Společenství.
          (126) Nákupy byly provedeny hlavně k nahrazení chybějící výrobní kapacity v jednotlivých obdobích, zvláště proto, že jedna ze společností zahrnutých v definici výrobního odvětví Společenství vstoupila na trh až v roce 2000 a musela uspokojit poptávku nakoupenými výrobky před uvedením svého výrobního zařízení do plného provozu. Nákupy je třeba chápat také jako důsledek akcionářských vztahů mezi některými společnostmi Společenství a společnostmi ve třetích zemích.
          (127) Vzhledem k výše uvedenému neměly nákupy výrobního odvětví Společenství z jiných zemí než z Indie takovou povahu, aby mohly překrýt příčinnou souvislost mezi subvencovanými dovozy z Indie a újmou, kterou výrobní odvětví Společenství utrpělo.
          (128) Indický vyvážející výrobce tvrdil, že skutečnost, že výrobní odvětví Společenství nakoupilo CD-R v množství rovnajícím se 31 % celkových tržeb je v rozporu s tvrzením, že výrobní odvětví Společenství je životaschopné. Poukázal na to, že podle údajů antidumpingového řízení ohledně Tchaj-wanu představoval tento podíl v roce 2000 jen 22,1 %.
          (129) Je však třeba připomenout, že rozsah výrobního odvětví Společenství není v tomto šetření stejný, jaký byl v šetření ohledně Tchaj-wanu. Dvě společnosti, které mají majetkové vztahy se zahraničními společnostmi, patří do výrobního odvětví Společenství, zatím co v šetření ohledně Tchaj-wanu do něj nepatřily. Dále je třeba připomenout, že v šetření ohledně Tchaj-wanu tento podíl v roce 1998 vzrostl na 44 % a v letech 1997–2000 představoval v průměru 33 %. Proto má výše nákupů v současném šetření stejný rozsah, jaký měla v šetření ohledně Tchaj-wanu.
          (130) Jak je vysvětleno výše, v každém případě se nakoupené CD-R prodávaly za stejnou cenu, za jakou se prodávaly CD-R vlastní výroby a nemohly se podílet na újmě, kterou utrpělo výrobní odvětví Společenství.
          e) Konkurence jiných paměťových médií
          (131) Šetření prokázalo, že konkurence jiných paměťových médií, zejména DVD a/nebo CD-RW byla v době šetření ještě velmi omezená, a tedy neměla žádný významný vliv na prodejní ceny dotyčného výrobku.
          f) Celosvětová nadměrnost kapacity
          (132) Bylo analyzováno, zda mohla újmu výrobnímu odvětví Společenství způsobit celosvětová nadměrnost kapacity. Ačkoli se uznává, že nabídka CD-R za sledovanou dobu celosvětově převýšila poptávku, je třeba připomenout, že výrobní odvětví Společenství bylo ještě zaměřeno hlavně na trh Společenství, kde byla kapacita ještě pod úrovní poptávky. Je proto nepravděpodobné, že celosvětově nadměrná kapacita způsobila újmu výrobnímu odvětví Společenství. Kdyby však přesto měla být považována za příčinu újmy utrpěné výrobním odvětvím Společenství, šetření ukázalo také to, že celosvětová nadměrná kapacita existovala již v letech 1999, 2000 a 2001, kdy indická společnost vstoupila na trh instalováním rozsáhlé kapacity a zahájením výroby. Proto vliv rozsáhlého indického dovozu na trh Společenství za těchto okolností zhoršil situaci na trhu Společenství.
          g) Vrácení státní podpory
          (133) Indický vyvážející výrobce tvrdil, že skutečnost, že jeden navrhovatel nedosáhl ziskovosti, může vyplývat z jeho povinnosti vrátit státní podporu podle rozhodnutí Komise 2000/796/ES ze dne 21. června 2000 o státní podpoře poskytnuté Německem společnosti CDA Compact Disc Albrechts GmbH, Durynsko [7]. Je však třeba poznamenat, že údaje uvedené v bodu odůvodnění 91 a použité pro účely této analýzy nejsou tímto rozhodnutím Komise ovlivněny. Kdyby vrácení státní podpory mělo být bráno v úvahu, byla by finanční situace dotyčné společnosti horší.
          h) Poplatky za autorská práva
          (134) Poplatky za autorská práva jako prvek výrobních nákladů pochopitelně ovlivňují ziskovost všech výrobců CD-R. Zaprvé je však třeba poznamenat, že jak vyvážející výrobce, tak výrobci ve výrobním odvětví Společenství mají řádné povolení majitelů autorských práv a musí platit příslušné poplatky. To však samo nemůže vysvětlit rozdíl v ceně u indických CD-R a CD-R vyrobených výrobním odvětvím Společenství, ani finanční ztráty výrobního odvětví Společenství. Zadruhé, ziskovost výrobního odvětví Společenství představovala v roce 1999 přibližně 20 %, v době, kdy autorské poplatky již byly splatné, avšak předtím, než vyvážející výrobce zahájil své vývozy do Společenství. Autorské poplatky samy proto nemohly způsobit újmu. Konečně, jako je tomu u všech ostatních nákladů spojených s výrobou CD-R, skutečnost, že subvencované dovozy vyvíjely tlak na snižování cen, mohla bránit výrobnímu odvětví Společenství v přenášení nákladů na autorské poplatky na spotřebitele. To však bylo v tomto případě důsledkem újmy a ne její příčinou. Vzhledem k tomu nelze placení autorských poplatků považovat za okolnost vyvracející příčinnou souvislost mezi subvencovanými dovozy z Indie a újmou, kterou výrobní odvětví Společenství utrpělo.
          i) Jiné faktory
          (135) Některé strany tvrdily, že dotyčná újma mohla vyplynout z údajného zneužití dominantního postavení. Toto tvrzení však nebylo potvrzeno žádným formálním rozhodnutím na základě šetření vedeného příslušnými orgány, a proto nemůže být akceptováno.
          (136) Indický vyvážející výrobce tvrdil, že výroba CD-R není ve Společenství životaschopná v důsledku vysokých výrobních nákladů a zvláště vysokých nákladů na pracovní síly. Je na místě připomenout, že jednotkové výrobní náklady výrobního odvětví Společenství se od roku 1998 do doby šetření snížily o 59 % a že výrobní odvětví Společenství bylo v roce 1999 ziskové, tj. v době, kdy uvedená indická společnost ještě na trhu Společenství nebyla a přesto, že výrobní náklady Společenství byly v té době o 68 % vyšší než v době šetření.
          Dále lze připomenout, že výrobní proces je ve Společenství i v Indii stejný, zejména proto, že indický výrobce používá evropské strojní zařízení a také některé suroviny dovezené ze Společenství.
          Pokud jde o rozdíly v nákladech na pracovní síly, šetření ukázalo, že výroba CD-R je kapitálově intenzívní, a protože je plně automatizovaná, nevyžaduje mnoho pracovních sil. Vlastně jen poslední stadium výrobního procesu, tj. balení, vyžaduje pracovní síly, avšak jen v omezeném rozsahu. Připomeňme rovněž, že produktivita zaměstnanců výrobního odvětví Společenství se ve sledovaném období zdvojnásobila.
          Konečně je třeba poznamenat, že v poslední době některé tchajwanské společnosti začaly vyrábět CD-R ve Společenství, což naznačuje, že tato výroba ve Společenství je pravděpodobně životaschopná a zisková bez ohledu na náklady na pracovní síly, jestliže bude na trhu Společenství obnovena korektní hospodářská soutěž. Proto se uvedené tvrzení zamítá.
          Tatáž společnost tvrdila také to, že pokles cen na trhu Společenství způsobila ta skutečnost, že spotřební cyklus CD-R dosáhl zralého stadia, charakterizovaného klesajícími cenami, klesajícími výrobními náklady a vstupem dalších konkurentů na tento trh.
          Ačkoli spotřební cyklus CD-R může vysvětlit část poklesu cen, během šetření se ukázalo, že nízké ceny indických dovozů měly na tomto trhu, charakterizovaném transparentností a cenovou pružností, významný vliv.
          (137) Indický spolupracující vyvážející výrobce také tvrdil, že výrobní odvětví Společenství vstoupilo na trh CD-R příliš pozdě, v době, kdy prodejní ceny již klesly.
          Je třeba poznamenat, že indický vyvážející výrobce sám zahájil výrobu CD-R daleko později než výrobní odvětví Společenství a logicky měl čelit ještě větším potížím při vstupu na tento trh v době, kdy ceny již byly nízké a kdy všichni konkurenti svou zahajovací etapu již ukončili. Tento argument byl proto zamítnut.
          (138) Tatáž indická společnost tvrdila, že výrobní odvětví Společenství je příliš rozdrobené a není schopno dosahovat úspory z rozsahu, protože jde o malé výrobní jednotky. Je však pozoruhodné, že jedna ze dvou společností, které považuje indický výrobce ve svých připomínkách za největší společnosti a tudíž samy o sobě schopné dosahovat úspory z rozsahu, podpořila stížnost, spolupracovala v šetření a bylo u ní zjištěno, že utrpěla újmu podobně jako ostatní výrobci, kteří jsou součástí výrobního odvětví Společenství. Pokud jde konkrétněji o úspory z rozsahu a/nebo lepší podmínky, které by indický výrobce údajně byl schopen dosahovat pro své nákupy surovin, informace poskytnuté dodavateli surovin a/nebo strojního zařízení během ověřovacích návštěv to nemohly potvrdit. Argument úspor z rozsahu byl proto zamítnut.
          (139) Dále je třeba připomenout, že výrobní odvětví Společenství je nové, protože jak bylo uvedeno v nařízení (ES) č. 2479/2001, zahájilo výrobu teprve v roce 1997. Od počátku trpělo újmu, která mu byla způsobena nejprve dumpingovými dovozy z Tchaj-wanu, jak je uvedeno ve výše uvedeném nařízení, a později muselo čelit cenovému tlaku vyvíjenému indickými dovozy.
          4. Závěr o příčině
          (140) Vzhledem k výše uvedenému se přijímá závěr, že podstatná újma výrobnímu odvětví Společenství, která je charakterizována snížením prodejních cen, investic, výnosu investic a peněžního toku, jakož i významnými ztrátami, byla způsobena dotyčnými subvencovanými dovozy. Vliv jiných faktorů, zejména dovozu z Tchaj-wanu a spotřebního cyklu dotyčného výrobku, na negativní vývoj prodejních cen výrobního odvětví Společenství byl pouze částečný a nebyl s to překrýt příčinnou souvislost mezi subvencovanými dovozy z Indie a újmou, kterou tím utrpělo výrobní odvětví Společenství.
          (141) Na základě výše uvedené analýzy, která náležitě rozlišila a oddělila účinky všech známých faktorů na situaci výrobního odvětví Společenství od škodlivých důsledků subvencovaných dovozů, se vyslovuje závěr, že tyto jiné faktory jako takové nevyvrací skutečnost, že odhadnutou újmu je třeba připsat subvencovaným dovozům.
          G. ZÁJEM SPOLEČENSTVÍ
          1. Předběžná poznámka
          (142) Byla prozkoumána otázka, zda přes závěr o existenci škodlivého subvencování existují podstatné důvody, které by mohly vést k závěru, že v tomto případě není v zájmu Společenství přijmout opatření. Za tímto účelem a v souladu s čl. 31 odst. 1 základního nařízení a na základě všech předložených důkazů byl posouzen účinek možných opatření na všechny zájmy, jichž se toto řízení týká, a také důsledky nepřijetí opatření.
          (143) Za účelem odhadnutí pravděpodobného dopadu přijetí nebo nepřijetí opatření byly vyžádány informace ode všech zainteresovaných účastníků. Dotazníky byly zaslány pěti navrhovatelům z řad výrobců Společenství, osmnácti dalším společnostem, které jsou známy jako výrobci ve Společenství, jednomu sdružení spotřebitelů a devíti dodavatelským společnostem. Kromě zmíněných pěti navrhovatelů z řad výrobců Společenství poslali dostačující odpovědi také čtyři další výrobci. Čtyři dodavatelé odpověděli na dotazník a sdružení spotřebitelů poslalo své stanovisko.
          (144) Vzhledem k velkému počtu dovozců ve Společenství a za účelem usnadnění rozhodnutí Komise o tom, zda je nutné výběrové šetření, byli všichni nezávislí dovozci nebo jejich zástupci požádáni, aby se ohlásili do 15 dní od zahájení řízení a poskytli základní informace o svých dovozech na trh Společenství a o dalším prodeji na tento trh. Přihlásily se dvě společnosti a poskytly požadované informace. K doplnění těchto informací jim byl zaslán dotazník, na který však ani jedna z nich nedala odpověď.
          (145) Tyto odpovědi a stanoviska byly základem pro analýzu zájmů Společenství.
          2. Zájem výrobního odvětví Společenství
          (146) Je třeba připomenout, že výrobci Společenství byli již v minulosti významně poškozeni dovozy CD-R z Tchaj-wanu, jak je uvedeno v nařízení (ES) č. 1050/2002. V roce 2000 pět evropských výrobců zcela skončilo s výrobou CD-R a dva další učinili totéž v roce 2001.
          (147) Výrobní odvětví Společenství bylo životaschopné a je schopné zásobovat velkou část trhu pro výrobek, který představuje základní datový nosič pro velký počet uživatelů počítačů.
          (148) Je třeba také poznamenat, že výroba paměťových médií je oblastí, která má technický význam pro Společenství jako celek. Výrobní technologie a zkušenosti získané výrobním odvětvím Společenství ve výrobě CD-R jsou a nadále budou základnou pro další inovace ve výrobě jiných souvisejících výrobků paměťových médií. Pro výrobní odvětví Společenství je zachování životaschopnosti v odvětví CD-R ekonomickým předpokladem pro účast na rostoucím trhu s dalšími paměťovými médii. Mezi dotyčným výrobkem a jinými výrobky – datovými paměťovými médii, např. CD-RW a DWD, existují důležité synergie v oblasti tržeb. Proto je velmi důležité, aby výrobní odvětví Společenství nabízelo dotyčný výrobek svým klientům a rozšířilo škálu svých výrobků.
          (149) Vzhledem k závěrům o situaci výrobního odvětví Společenství popsaným v bodech odůvodnění 102 až 105, zvláště pokud jde o utrpěné ztráty, se má za to, že při absenci opatření proti škodlivému subvencování by se finanční situace výrobního odvětví Společenství pravděpodobně zhoršila, a je pravděpodobné, že výroba ve Společenství by se snížila a že uživatelé/spotřebitelé by byli významně a v rostoucí míře závislí na dovozu.
          (150) Nepřijetí konečných opatření v současném řízení by přitížilo zhoršující se situaci výrobního odvětví Společenství, charakterizované ztrátami a z toho vyplývajícím zpomalením investování. Rovněž by podkopalo efektivnost antidumpingových opatření uložených na dovozy téhož výrobku pocházejícího z Tchaj-wanu. To značně ohrožuje další existenci tohoto odvětví. Jestliže by toto odvětví bylo nuceno ukončit výrobu, Společenství by bylo téměř zcela závislé na zdrojích dodávek ze třetích zemí v rychle se rozvíjející oblasti zvyšujícího se technologického významu. Protože cílem přijetí vyrovnávacích opatření je obnovit korektní hospodářskou soutěž na trhu Společenství, bylo by to v zájmu výrobního odvětví Společenství, které přes utrpěnou újmu v zásadě prokázalo svou životaschopnost.
          (151) Konečně, vyrovnávací cla ve spojení s pokračujícím úsilím o snížení výrobních nákladů mohou jen pomoci výrobnímu odvětví Společenství k zotavení se z finančních ztrát, což je předpoklad pro účast na rostoucím trhu jiných paměťových médií.
          3. Zájmy dalších výrobců Společenství
          (152) Ti tři výrobci Společenství, kteří nebyli považováni za výrobce patřící do výrobního odvětví Společenství, se vyslovili nicméně ve prospěch vyrovnávacích cel.
          4. Zájmy dodavatelů Společenství
          (153) Jak je již vysvětleno v bodu odůvodnění 143, devět společností, které dodávaly indickému vyvážejícímu výrobci a/nebo výrobnímu odvětví Společenství, zaslaly Komisi dopisy a tvrdily, že každé opatření by bylo proti jejich vlastnímu zájmu. Za účelem hlubšího zhodnocení pravděpodobného dopadu možných opatření na jejich podnik jim byl zaslán dotazník. Pouze čtyři z těchto společností odpověděly a argumentovaly proti uložení vyrovnávacích cel.
          (154) Šetření však ukázalo, že podíl evropských výrobců CD-R na obratu spolupracujících dodavatelů byl významný. Je proto pravděpodobné, že každé další zmenšení počtu výrobců a/nebo zhoršení situace výrobního odvětví Společenství by nejen mělo negativní důsledky pro zaměstnanost a investice ve výrobním odvětví Společenství samém, ale by mohlo spustit řetězovou reakci mezi dodavateli surovin a strojního zařízení. Kromě toho šetření ukázalo, že důsledky antidumpingových opatření uložených vůči dotyčnému výrobku pocházejícímu z Tchaj-wanu, která byla asi dvojnásobně vyšší než navržená vyrovnávací cla v současném šetření, neměly na dodavatele významný dopad.
          (155) Vyvážející výrobce tvrdil, že subvence, na kterou se toto nařízení zaměřuje, prospěla evropským dodavatelům investičního zboží. Podle této společnosti by v případě přijetí vyrovnávacích opatření byly zrušeny zakázky, s vážnými důsledky pro evropské dodavatele strojního zařízení.
          (156) V tomto ohledu lze připomenout, že když byly konečné závěry oznámeny všem dotyčným stranám, žádný spolupracující dodavatel výše vysvětlené závěry nenapadl, to znamená, že podíl evropských výrobců CD-R na obratu spolupracujících dodavatelů byl významný a že je pravděpodobné, že každé zmenšení počtu výrobců Společenství a/nebo zhoršení jejich situace může mít řetězový efekt na dodavatele surovin a strojního zařízení. Na druhé straně je pravděpodobné, že dopad vyrovnávacího cla, jak je již vysvětleno výše, nebude mít na činnost dodavatelů významný přímý dopad.
          5. Zájem dovozců
          (157) V šetření nespolupracoval žádný nezávislý dovozce.
          (158) Skutečnost, že v šetření nespolupracoval žádný nezávislý dovozce, vede k závěru, že pokud by byla přijata opatření, nebudou mít žádný významný dopad na situaci nezávislých dovozců a obchodníků s CD-R ve Společenství.
          6. Zájem uživatelů a spotřebitelů
          (159) Hlavními uživateli CD-R jsou pořizovatelé kopií a koneční spotřebitelé. Pořizovatelé kopií v tomto šetření nepředložili svá vyjádření. Proto se má za to, že případné zvýšení nákladů v tomto odvětví lze považovat při srovnání s celkovými náklady za zanedbatelné.
          (160) Navíc by nepřijetí opatření vážně ohrozilo životaschopnost výrobního odvětví Společenství, jehož zánik by omezil nabídku a konkurenci na úkor pořizovatelů kopií a spotřebitelů.
          (161) Pokud jde o spotřebitele, byla kontaktována organizace evropských spotřebitelů ("BEUC"), která pak zaslala své stanovisko. Ačkoli tato organizace byla proti uložení cel, neposkytla žádný prvek, který by prokazoval, že antidumpingová cla uložená na CD-R pocházející z Tchaj-wanu měla významný vliv na spotřebitele. I kdyby byla založena na nejhorší hypotéze, tj. že vyrovnávací cla budou přenesena plně na spotřebitele, znamenala by zvýšení o méně než 3 setiny eura na CD-R pocházející z Indie. Dokonce ani při tomto scénáři, při snížení cen na trhu Společenství od roku 1998 a při navržené úrovni opatření se neočekávají žádné větší důsledky na konečného spotřebitele.
          (162) Je třeba také poznamenat, že nic nenasvědčuje tomu, že obnovení otevřených a korektních tržních podmínek zabrání výrobcům ve třetích zemí účastnit se hospodářské soutěže na trhu Společenství nebo, v důsledku toho, sníží kvalitu a pestrost nabídky. I když je pravdou, že výroba ve Společenství v současné době není schopna uspokojovat poptávku po dotyčném výrobku, vyrovnávací opatření by pouze odstranila narušování hospodářské soutěže, které vyplývá ze subvencování, a tedy nepředstavuje překážku pro uspokojování neuspokojené poptávky dodávkami ze třetích zemí za korektní ceny. Ostatně, pokud úroveň vyrovnávacích opatření bude odpovídat míře subvence, avšak bude nižší než částka potřebná k plnému pokrytí újmy, bude vyloučen pouze nekorektní prvek zvýhodnění ceny vývozce.
          (163) Navíc dotyčný výrobek může být nadále dovážen z jiných zemí. Je třeba poznamenat, že tržní podíl držený zeměmi, na které se nevztahují vyrovnávací opatření, by se mohl v budoucnu zvýšit díky skutečnosti, že dodávání CD-R na trh Společenství zeměmi, které se neuchylují k praktikám subvencí, bylo v minulosti méně atraktivní v důsledku silného cenového tlaku vyvíjeného Indií a Tchaj-wanem. Proto je vysoce pravděpodobné, že pokud bude korektní hospodářská soutěž obnovena, země neuchylující se k praktikám subvencí zvýší svou účast na trhu Společenství.
          (164) To naznačuje, že zavedením opatření nebudou nepatřičně postiženi ani uživatelé ani spotřebitelé.
          7. Závěr o zájmu Společenství
          (165) Na základě výše uvedeného se přijímá závěr, že uložení konečných vyrovnávacích opatření by nebylo proti zájmu Společenství.
          H. KONEČNÁ VYROVNÁVACÍ OPATŘENÍ
          1. Úroveň odstranění újmy
          (166) Vzhledem k závěrům přijatým ve vztahu k subvenci, újmě, příčině a zájmu Společenství je třeba přijmout konečná opatření za účelem zabránění způsobení další újmy výrobnímu odvětví Společenství subvencovanými dovozy.
          (167) Za účelem stanovení úrovně konečných opatření byly vzaty v úvahu jak zjištěné rozpětí subvence, tak výše újmy utrpěné výrobním odvětvím Společenství.
          (168) Konečná opatření je třeba uložit na úrovni postačující k odstranění újmy způsobené těmito dovozy, bez překročení zjištěného rozpětí subvence. Při výpočtu částky cla nezbytného k odstranění účinků škodlivých subvencí bylo předpokládáno, že jakákoli opatření by měla umožnit výrobnímu odvětví Společenství pokrýt jeho náklady a dosáhnout celkový zisk před zdaněním, který by mohl být rozumně dosažen za normálních podmínek hospodářské soutěže, tj. při absenci subvencovaných vývozů, z tržeb za obdobný výrobek ve Společenství. Pro tento výpočet byla použita stejná zisková marže před zdaněním, jaká byla použita v antidumpingovém řízení proti Tchaj-wanu, tj. 8 % obratu.
          (169) Nezbytné zvýšení cen bylo stanoveno na základě srovnání vážené průměrné dovozní ceny stanovené pro výpočty podtržení s neškodlivou cenou různých vzorů prodaných výrobním odvětvím Společenství na trhu Společenství. Neškodlivá cena za vzor byla získána připočtením výše uvedené ziskové marže 8 % k výrobním nákladům na vzor. Výrobní náklady byly rekonstruovány podle jednotlivých vzorů na základě prodejní ceny, ke které byly připočteny ztráty. Případné rozdíly vyplývající z tohoto srovnání byly vyjádřeny procentem celkové hodnoty CIF dovozu. Tyto rozdíly byly ve všech výše uvedených případech nad zjištěným rozpětím subvence.
          2. Konečná opatření
          (170) Vzhledem k tomu, že úroveň odstranění újmy je vyšší než zjištěné rozpětí subvence, konečná opatření by měly být založeny na zjištěném rozpětí subvence. S přihlédnutím k vysokému stupni spolupráce a aby účinnost opatření nebyla podkopána, by se sazba konečného vyrovnávacího cla pro Indii měla stanovit ve výši 7,3 %,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Ukládá se konečné vyrovnávací clo na dovozy zapisovatelných kompaktních disků (CD-R) pocházejících z Indie, v současnosti kódu KN ex85239000 (kód TARIC 8523900010).
          2. Sazba konečného cla, která se vztahuje na čistou cenu franko hranice Společenství před proclením, je 7,3 %.
          3. Pokud není uvedeno jinak, použijí se platná ustanovení týkající se cel.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 2. června 2003.
          Za Radu
          předseda
          K. Stefanis
          [1] Úř. věst. L 288, 21.10.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1973 2002 (Úř. věst. L 305, 7.11.2002, s. 4).
          [2] Úř. věst. C 116, 17. 5. 2002. s. 4.
          [3] Úř. věst. C 116, 17. 5. 2002. s. 2.
          [4] Úř. věst. L 160, 18.6.2002, s. 2.
          [5] Úř. věst. L 160, 18.6.2002, s. 2.
          [6] Úř. věst. L 334, 18.12.2001, s. 8.
          [7] Úř. věst. L 318, 16.12.2000, s. 62.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.