Nařízení Komise (ES) č. 963/2003 ze dne 4. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 445/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 963/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 963/2003
          ze dne 4. června 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 445/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení [1], a zejména na články 34, 45 a 50 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Na základě zkušeností získaných při provádění nařízení Komise (ES) č. 445/2002 [2] dospěly členské státy a Komise k závěru, že některá ustanovení uvedeného nařízení by měla být zjednodušena.
          (2) Za účelem pružnějšího sledování programů rozvoje venkova by mělo být nařízení (ES) č. 445/2002 zjednodušeno, zejména pokud jde o postup při změně programových dokumentů a o orientační celkovou finanční tabulku.
          (3) Bylo zjištěno, že lhůta pro oznamování případů vyšší moci a předkládání příslušných důkazů může být v některých případech příliš krátká. Členské státy by proto měly mít právo tuto lhůtu prodloužit.
          (4) Od začátku období programování se pro některé investice, které jsou spolufinancovány podle čl. 30 odst. 1 první, druhé a šesté odrážky a podle článku 31 nařízení (ES) č. 1257/1999, často stanovují standardní jednotkové náklady. Pro vyjasnění a zjednodušení řízení těchto opatření by od roku 2000 mělo být umožněno osvobodit příjemce od požadavku na předkládání faktur uvedeného v nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 ze dne 28. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy [3]. Pro zajištění účinného řízení by také měly být stanoveny podmínky, za kterých mohou členské státy používat standardní náklady.
          (5) Pro usnadnění finanční správy programů rozvoje venkova by měly být zmírněny podmínky pozměňování finančních opatření, aby se postup projednávání v řídícím výboru vztahoval pouze na podstatné změny financování programů.
          (6) Měla by být poskytnuta možnost překročit lhůtu pro předložení změn v programových dokumentech Komisi v případech, kdy tyto změny vyplývají z přírodní katastrofy nebo jiných výjimečných událostí se závažným dopadem na programování členského státu.
          (7) Měl by být změněn postup změn programových dokumentů a jednotných programových dokumentů pro rozvoj venkova pro cíl 2 týkajících se opatření pro rozvoj venkova, které jsou financovány záruční sekcí EZOZF a nevyžadují schválení Komise. Oznamování finančních změn Komisi i přezkoumání ostatních změn Komisí by mělo být rychlé a účinné.
          (8) Pro zajištění účinného a pravidelného sledování by členské státy měly vytvořit konsolidovanou a aktualizovanou elektronickou verzi svých programových dokumentů a poskytovat ji Komisi.
          (9) Pro předkládání výročních zpráv o pokroku podle čl. 48 odst. 2 nařízení (ES) č. 1257/1999 by měla být použita lhůta stanovená v rámci víceleté podpory podle nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech [4], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1447/2001 [5].
          (10) Za účelem poskytnutí větší pružnosti členským státům v oblasti příspěvku Společenství na financování hodnocení, je třeba zrušit minimální úroveň spolufinancování v případě hodnocení ex post.
          (11) Pro zajištění optimálních kontrol na místě, pokud jde o výběr příjemce i dobu trvání kontroly, a pro vyloučení zbytečných kontrol, je třeba zohlednit skutečnost, že provádění investičních opatření často trvá několik let.
          (12) Kvůli technickým omezením režimů podpor opatření v jiných oblastech lesního hospodářství, než je zalesňování zemědělské půdy, jsou sankce podle článků 30 a 31 a čl. 32 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2419/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro integrovaný administrativní a kontrolní systém pro některé režimy podpor Společenství zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3508/92 [6], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 2550/2001 [7], nadbytečné.
          (13) Článek 44 nařízení (ES) č. 2419/2001, který stanovuje výjimky z používání ustanovení o snížení podpory a o vyloučení z podpory, se vztahuje na podporu udělenou na základě rozlohy pozemků nebo počtu zvířat. V zájmu souladu by tyto výjimky měly být rozšířeny i na ostatní opatření pro rozvoj venkova.
          (14) Informace o účinku dřívějších doprovodných opatření podle nařízení Rady (EHS) č. 2078/92 [8], nařízení Rady č. 2079/92 [9] a nařízení Rady (EHS) č. 2080/92 [10], pokud taková opatření tvoří součást finančního programování na roky 2000 až 2006, je třeba zahrnout do výroční zprávy podle čl. 48 odst. 2 nařízení (ES) č. 1257/1999. Kromě toho by výdaje vyplývající z takových opatření měly být zahrnuty do informací, které musí členské státy předložit do dne 30. září každého roku podle článku 47 nařízení (ES) č. 445/2002. S ohledem na tyto skutečnosti by měly být zrušeny požadavky na finanční sledování uvedené v článku 17 nařízení Komise (ES) č. 746/96 [11], článcích 1 a 2 nařízení Komise (ES) č. 1404/94 [12] a článcích 1 a 2 nařízení Komise (ES) č. 1054/94 [13].
          (15) Ukázalo se, že požadavek, na základě něhož musí změny některých hlavních znaků podpůrných opatření uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 445/20002 schvalovat Komise, výrazně ztěžuje řízení programů. Příloha by proto měla být změněna tak, aby o změnách mohly rozhodovat členské státy a oznamovat je Komisi.
          (16) Nařízení (ES) č. 445/2002 by proto mělo být příslušně změněno.
          (17) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro zemědělské struktury a rozvoj venkova,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 445/2002 se mění takto:
          1. v čl. 33 odst. 2 se doplňuje nová věta, která zní:
          "Tuto lhůtu lze prodloužit o dvacet pracovních dnů, pokud je tato možnost uvedena v programovém dokumentu."
          2. v oddílu 1 kapitoly II se doplňuje nový článek 39a, který zní:
          "Článek 39a
          1. Členské státy, které používají standardní jednotkové náklady při určování cen určitých investic do lesů podle čl. 30 odst. 1 první, druhé a šesté odrážky a článku 31 nařízení (ES) č. 1257/1999, mohou osvobodit příjemce z povinnosti předkládat přijaté faktury nebo účetní doklady stejné důkazní hodnoty za dané investice, jak stanovuje bod 2 pravidla 1 přílohy nařízení (ES) č. 1685/2000.
          2. Náklady uvedené v odstavci 1 lze použít, pokud jsou splněny následující podmínky:
          a) náklady vypočítaly příslušné orgány veřejné moci na základě objektivních kritérií, která umožňují stanovit náklady na jednotlivé činnosti s ohledem na zvláštní místní podmínky a která vylučují nadměrné vyrovnání;
          b) spolufinancované investice se provádějí v období mezi dnem předložení žádosti o podporu a dnem konečného vyplacení podpory"
          3. článek 44 se mění takto:
          a) odstavec 2 se mění takto:
          i) písmena b), c) a d) se nahrazují tímto:
          "b) hlavní znaky podpůrných opatření podle přílohy II;
          c) celková výše podpory Společenství a celkové náklady nebo celkové veřejné výdaje stanovené v rozhodnutí o schválení programového dokumentu;
          d) rozdělení finančního příspěvku na opatření obsažená v programovém dokumentu, pokud tento příspěvek přesahuje:
          - 15 % celkových nákladů na daný program za celé programové období, pokud se příspěvek Společenství zakládá na celkových nákladech,
          - 20 % celkových veřejných výdajů na daný program za celé programové období, pokud se příspěvek Společenství zakládá na celkových veřejných výdajích,
          vypočítané na základě finanční tabulky přiložené k rozhodnutí Komise o schválení programového dokumentu, v jeho naposledy pozměněném znění."
          ii) písmeno e) a druhý pododstavec se zrušují;
          b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
          "3. Změny uvedené v odstavci 2 se překládají Komisi nejvýše jedenkrát za rok ve formě jediného návrhu na každý program.
          První pododstavec se nepoužije, pokud jsou změny vyvolány přírodní katastrofou nebo jinými výjimečnými událostmi se závažným dopadem na programování členského státu."
          c) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
          "4. Změny finanční povahy, které nespadají pod odst. 2 písm. d) a změny míry příspěvku Společenství podle první odrážky bodu 9.2.B přílohy II se sdělí Komisi spolu s finanční tabulkou změněnou v souladu s bodem 8 přílohy II. Vstoupí v platnost dnem doručení Komisi.
          Změny finanční povahy uvedené v prvním pododstavci nesmí po sečtení za kalendářní rok překročit strop stanovený v odst. 2 písm. d).";
          d) v odstavci 5 se slova "nejméně dva měsíce" nahrazují slovy "nejméně tři měsíce"
          4. v oddílu 2 kapitoly II se doplňuje nový článek 45a, který zní:
          "Článek 45a
          Členské státy umožní Komisi přístup ke konsolidované elektronické verzi svých programových dokumentů, aktualizované po každé změně. Poskytnou Komisi elektronickou adresu, na které lze konzultovat konsolidované verze programových dokumentů, a informují ji o každé aktualizaci.
          Členské státy kromě toho uchovávají elektronické verze všech předchozích verzí svých programových dokumentů."
          5. v čl. 51 odst. 2 se zrušuje druhá věta;
          6. v čl. 53 odst. 1 se slova "každoročně do 30. dubna" nahrazují slovy "každoročně do 30. června";
          7. v čl. 61 odst. 2 se vkládá nová věta, která zní:
          "U opatření na podporu investic podle hlavy II kapitol I, VII, VIII a IX nařízení (ES) č. 1257/1999 mohou členské státy stanovit, že kontroly na místě se týkají pouze dokončovaných projektů."
          8. článek 62 se nahrazuje tímto:
          "Článek 62
          Články 30 a 31 a čl. 32 odst. 1 nařízení (ES) č. 2419/2001 se použijí na podporu týkající se plochy. Tato ustanovení se nepoužijí na podporu v jiných oblastech lesního hospodářství, než je zalesňování zemědělské půdy.
          Články 36, 38 a 40 uvedeného nařízení se použijí na podpory udělované na hospodářská zvířata."
          9. vkládá se nový článek 62a, který zní:
          "Článek 62a
          1. Článek 44 nařízení (ES) č. 2419/2001 se použije na podpory všech opatření pro rozvoj venkova.
          2. V případě neoprávněné platby je příjemce v rámci opatření pro rozvoj venkova povinen vrátit danou částku v souladu s článkem 49 nařízení (ES) č. 2419/2001."
          10. v článku 65 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Nařízení a rozhodnutí zrušená nařízením (ES) č. 1750/1999, s výjimkou článku 17 nařízení Komise (ES) č. 746/96 [14], článků 1 a 2 nařízení Komise (ES) č. 1404/94 [**] Úř. věst. L 154, 21.6.1994, s. 8. a článků 1 a 2 nařízení Komise (ES) č. 1054/94 [***] Úř. věst. L 115, 6.5.1994, s. 6., se nadále použijí na činnosti schválené Komisí před 1. lednem 2000, na základě nařízení uvedených v čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 1257/1999."
          11. v článku 66 se doplňuje nový odstavec, který zní:
          "Ustanovení čl. 39a odst. 1 se použije ode dne 1. ledna 2000."
          12. příloha II se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Ustanovení čl. 1 bodu 3 písm. a) a čl. 1 bodu 12 tohoto nařízení se však nepoužijí na změny v programových dokumentech rozvoje venkova a v programových dokumentech pro cíl 2, pokud jde o opatření pro rozvoj venkova financovaná ze záruční sekce EZOZF, které byly doručeny Komisi před vstupem tohoto nařízení v platnost a o nichž Komise k tomuto datu ještě nerozhodla.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. června 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80.
          [2] Úř. věst. L 74, 15.3.2002, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 39.
          [4] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 327, 12.12.2001, s. 11.
          [7] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 105.
          [8] Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 85, zrušeno nařízením (ES) č. 1257/1999.
          [9] Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 91, zrušeno nařízením (ES) č. 1257/1999.
          [10] Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 96, zrušeno nařízením (ES) č. 1257/1999.
          [11] Úř. věst. L 102, 25.4.1996, s. 19, zrušeno nařízením (ES) č. 1750/1999.
          [12] Úř. věst. L 154, 21.6.1994, s. 8, zrušeno nařízením (ES) č. 1750/1999.
          [13] Úř. věst. L 115, 6.5.1994, s. 6, zrušeno nařízením (ES) č. 1750/1999.
          [14] Úř. věst. L 102, 25.4.1996, s. 19.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha II nařízení (ES) č. 445/2002 se mění takto:
          1. bod 8 se nahrazuje tímto:
          "8. Orientační celková finanční tabulka (finanční rok EZOZF)
          Čl. 43 odst. 1 čtvrtá odrážka nařízení (ES) č. 1257/1999"
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          2. v bodu 9.1.A. se vkládá nová odrážka, která zní:
          "— celkový cíl každého opatření";
          3. první a druhá odrážka bodu 9.2.A. se zrušují;
          4. v bodu 9.2.B. se za slova
          "Ostatní informace"
          vkládají nové odrážky, které znějí:
          "— míra příspěvku Společenství založená buď na celkových nákladech, nebo na veřejných výdajích;
          — výše a/nebo částka podpory a použitá modulace (kapitoly I až VIII);"
          5. v bodu 9.3.V.A. první odrážce se zrušuje bod 1;
          6. v bodu 9.3.V.A. se úvodní věta bodu 3 první odrážky nahrazuje tímto:
          "pro vyrovnávací příspěvky podle čl. 13 písm. b) a podle článku 16 nařízení (ES) č. 1257/1999: podrobné agronomické výpočty, z nichž vyplývají:"
          7. v bodu 9.3.V.B. se v první odrážce vkládají následující body:
          "3. výše podpory na platby uvedené v čl. 13 písm. a) nařízení (ES) č. 1257/1999: zdůvodnění modulace výše podpory pomocí kritérií stanovených v čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení;
          4. pro vyrovnávací příspěvky uvedené v čl. 13 písm. b) a článku 16 nařízení (ES) 1257/1999: změny podrobných agronomických výpočtů uvedených ve schváleném programovém dokumentu"
          8. v bodu 9.3.VI.A. se zrušují druhá, třetí a čtvrtá odrážka;
          9. v bodu 9.3.VI.A. se úvodní věta páté odrážky nahrazuje tímto:
          "počáteční podrobné agronomické výpočty, z nichž vyplývají:"
          10. v bodu 9.3.VI.B. se za slova
          "Ostatní informace"
          vkládají nové odrážky, které znějí:
          "— seznam místních plemen, jejichž hospodářské využívání je ohroženo, a počet chovných samic v daných oblastech. Tento počet musí být osvědčen úředně uznaným technickým subjektem – nebo chovatelskou organizací/sdružením – která/které musí vést a aktualizovat plemennou knihu. Tento subjekt musí mít nezbytné odborné a praktické znalosti, aby byla schopna identifikovat zvířata příslušných plemen,
          — pro genetické zdroje rostlin ohrožené genetickou erozí důkaz genetické eroze založený na vědeckých výsledcích a ukazatelích výskytu planých forem/původních (místních) odrůd, rozmanitosti jejich populace a převládajících zemědělských praktik na místní úrovni,
          — podrobné údaje týkající se závazků zemědělců a jakýchkoliv dalších podmínek závazku, včetně rozsahu a postupů pro úpravy platných smluv,
          — změny úrovně podpory až na 120 % nákladů a ztráty příjmu vyplývající z v agronomických výpočtů uvedených ve schváleném programovém dokumentu a odůvodnění těchto změn;"
          11. bod 9.3.VIII.A. se zrušuje;
          12. v bodu 9.3.VIII.B. se za slova
          "Ostatní informace"
          vkládají nové odrážky, které znějí:
          "— definice:
          i) "zemědělské půdy" ve vztahu k článku 26 tohoto nařízení;
          ii) "zemědělce" ve vztahu k článku 27 tohoto nařízení;
          iii) ustanovení, která zajišťují, že plánovaná opatření vyhovují místním podmínkám a jsou slučitelná se životním prostředím, a která případně zajišťují i udržování rovnováhy mezi lesnictvím a stavem zvěře;
          iv) smluvní ujednání mezi regiony a možnými příjemci týkající se opatření uvedených v článku 32 nařízení (ES) č. 1257/1999;
          — použijí-li se standardní náklady uvedené v článku 39a:
          i) standardní jednotkové náklady;
          ii) metody používané ke stanovení těchto nákladů;
          iii) dodržení kritéria vyloučení nadměrného vyrovnání."
          13. v bodu 12 se doplňuje nový závěrečný bod, který zní:
          "4) Ostatní informace:
          V případě potřeby informace, že byla prodloužena lhůta pro oznamování případů vyšší moci (čl. 33 odst. 2 tohoto nařízení)."
          14. bod 16.B se nahrazuje tímto:
          "B. Ostatní informace:
          - zrušení státní podpory,
          - změny dodatečného financování ve formě státní podpory, která se týká jakéhokoli opatření ve schváleném programovém dokumentu,
          - míra podpory."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.