Nařízení Komise (ES) č. 995/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 43/2003 a kterým se mění uvedené nařízení, pokud jde o dobu pro předložení žádostí o podporu pro zrání madeirského likérového vína a azorského vína

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 995/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 995/2003
          ze dne 11. června 2003,
          kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 43/2003 a kterým se mění uvedené nařízení, pokud jde o dobu pro předložení žádostí o podporu pro zrání madeirského likérového vína a azorského vína
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1453/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Azory a Madeiru týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1600/92 (Poseima) [1], a zejména na článek 34 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 38 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 43/2003 ze dne 23. prosince 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podpory místní produkce rostlinných produktů v nejvzdálenějších regionech Evropské unie [2], stanoví, že žádosti o podporu pro zrání musí být předloženy příslušným subjektům během prvních dvou měsíců každého roku.
          (2) Pro rok 2003 je třeba prodloužit dobu pro předložení žádostí o podporu pro zrání vín na Azorech, aby mohly příslušné orgány přijmout veškerá nezbytná správní opatření v oblasti správy a kontroly, zejména pokud jde o podporu pro zrání vína "verdelho" podle článku 31 nařízení (ES) č. 1453/2001.
          (3) V zájmu řádné správy a s cílem harmonizovat ustanovení platná v oblasti předkládání žádostí o podporu je třeba stanovit, že podle podmínek, stanovených v článku 54 nařízení (ES) č. 43/2003 pro žádosti o podporu na plochu, stanoví příslušné orgány členského státu rovněž dobu pro předložení žádostí o podporu pro zrání vína.
          (4) Je proto třeba změnit nařízení (ES) č. 43/2003.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro rok 2003 se žádosti o podporu pro zrání azorského vína předkládají nejpozději do 31. července 2003.
          Článek 2
          V článku 38 nařízení (ES) č. 43/2003 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Podpora pro zrání madeirských likérových vín a azorských vín je poskytnuta producentům z těchto regionů, kteří předloží žádost příslušnému subjektu během doby, kterou stanovily příslušné orgány členského státu. Uvedená doba je stanovena tak, aby umožnila provádět nezbytné kontroly na místě."
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. června 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 26.
          [2] Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 25.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.