Nařízení Komise (ES) č. 1020/2003 ze dne 13. června 2003 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1020/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1020/2003
          ze dne 13. června 2003
          o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2176/2002 [2], a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) K zajištění jednotného uplatňování kombinované nomenklatury tvořící přílohu nařízení (EHS) č. 2658/87 je nezbytné přijmout opatření k zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
          (2) Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury. Tato pravidla se vztahují i na každou jinou nomenklaturu, která je na ní plně nebo částečně založena nebo ji rozšiřuje o další třídění a která je zřízena zvláštními předpisy Společenství za účelem uplatňování celních nebo jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
          (3) Podle uvedených všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze tohoto nařízení zařazeno na základě odůvodnění ve sloupci 3 do odpovídajících kódů KN uvedených ve sloupci 2.
          (4) Je účelné, aby s výhradou platných opatření Společenství týkajících se systému dvojí kontroly a prvotního a následného dohledu Společenství nad textilními výrobky při dovozu do Společenství, závazné informace o sazebním zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které vydaly orgány členských států a které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohla osoba, které byly tyto informace vydány, nadále používat po dobu šedesáti dnů v souladu s čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex společenství [3], naposledy pozměněného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 [4].
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se v kombinované nomenklatuře zařazuje do odpovídajících kódů KN uvedených ve sloupci 2 této tabulky.
          Článek 2
          S výhradou platných opatření Společenství týkajících se systémů dvojité kontroly a prvotního a následného dohledu Společenství nad textilními výrobky při dovozu do Společenství, mohou být závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 nadále používány po dobu šedesáti dnů.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. června 2003.
          Za Komisi
          Frederik Bolkestein
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 331, 7.12.2002, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Popis zboží | Zařazení Kód KN | Odůvodnění |
          (1) | (2) | (3) |
          Jednobarevný povlak, který lze prát (o přibližných rozměrech 73 × 42 cm), vyrobený z vícevrstvého prošívaného textilního materiálu, jehož vnější vrstvu tvoří tkaná textilie (65 % polyesteru, 25 % bavlny a 10 % polypropylenu), střední vrstvu vata a vnitřní vrstvu jednobarevná netkaná textilie (100 % polypropylen). Má zdrhovadlo, které umožňuje plnění povlaku. (povlak na polštář) (Viz fotografie č. 627.) | 63023290 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, poznámkách 2 A a 7 ke třídě XI, poznámce k podpoložce 2 ke třídě XI, poznámce 1 ke kapitole 63 a na znění kódů KN 6302, 630232 a 63023290. Jedná se o textilní vícevrstvý prošívaný výrobek, který je vyroben z materiálu čísla 5811. Viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 5811. Tento výrobek se považuje za ložní prádlo ve smyslu čísla 6302. Viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 6302, odstavec 1, které zařazují povlaky na polštáře do kódu 6302. Zařazení do čísla 9404 (ložní potřeby) je vyloučeno, protože tento výrobek není ani vycpávaný, ani uvnitř vyložený materiálem. Viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 9404, bod B. Kromě toho písmeno e) vysvětlivek k harmonizovanému systému k číslu 9404 vylučuje povlaky na polštáře a zařazuje je do čísla 6302. |
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.