Nařízení Komise (ES) č. 1029/2003 ze dne 16. června 2003, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původuText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1029/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1029/2003
          ze dne 16. června 2003,
          kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 739/2003 [2], a zejména na články 6, 7 a 8 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s nařízením (EHS) č. 2377/90 musejí být maximální limity reziduí stanoveny postupně pro všechny farmakologicky účinné látky, které jsou používány ve Společenství ve veterinárních léčivých přípravcích určených k podání zvířatům určeným k produkci potravin.
          (2) Maximální limity reziduí mohou být stanoveny až poté, co Výbor pro veterinární léčivé přípravky posoudí všechny relevantní informace týkající se bezpečnosti reziduí dotyčných látek pro spotřebitele potravin živočišného původu a vlivu reziduí na průmyslové zpracování potravin.
          (3) Při stanovování maximálních limitů pro rezidua veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu je nezbytné výslovně uvést druhy zvířat, u kterých mohou být rezidua přítomna, hladiny, které mohou být přítomné ve všech relevantních poživatelných tkáních získávaných z ošetřených zvířat (cílová tkáň), a povahu rezidua, které je relevantní pro sledování reziduí (indikátorové reziduum).
          (4) Pro kontrolu reziduí, jak je stanoveno v odpovídajících právních předpisech Společenství, musejí být maximální limity reziduí obecně stanoveny pro cílové tkáně jater nebo ledvin; játra a ledviny jsou však často z jatečně upravených těl, která jsou předmětem mezinárodního obchodu, odstraňovány, a maximální limity reziduí proto musí být rovněž vždy stanoveny i pro svalovou nebo tukovou tkáň.
          (5) V případě veterinárních léčivých přípravků, které jsou určeny k použití u nosnic, u zvířat produkujících mléko nebo u včel, musí být maximální limity reziduí stanoveny rovněž pro vejce, mléko či med.
          (6) Cypermethrin by měl být zařazen do přílohy I nařízení (EHS) č. 2377/90.
          (7) Kyselina acetylosalicylová, lysinacetylsalicylát (DL forma), vápenatá sůl karbasalátu a natrium-acetylsalicylát by měly být zařazeny do přílohy II nařízení (EHS) č. 2377/90.
          (8) Než toto nařízení vstoupí v platnost, musí být členským státům poskytnuta přiměřená lhůta, aby mohly ke zohlednění ustanovení tohoto nařízení učinit veškeré úpravy, které mohou být nezbytné s ohledem na rozhodnutí o registraci dotyčných veterinárních léčivých přípravků vydaná v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES [3].
          (9) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy I a II nařízení (EHS) č. 2377/90 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od šedesátého dne po jeho vyhlášení.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. června 2003.
          Za Komisi
          Erkki Liikanen
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 106, 29.4.2003, s. 9.
          [3] Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          A. V příloze I nařízení (EHS) č. 2377/90 se vkládá tato látka:
          2. Antiparazitika
          2.2 Antiparazitika zevní
          2.2.3 Pyrethroidy
          "Farmakologicky účinná (-é) látka (-y) | Indikátorové reziduum | Druh zvířat | MRL | Cílové tkáně |
          Cypermethrin | Cypermethrin (suma isomerů) | Lososovité ryby | 50 μg/kg | Svalovina a kůže v přirozených poměrech" |
          B. V příloze II nařízení (EHS) č. 2377/90 se vkládají tyto látky:
          2. Organické látky
          "Farmakologicky účinná (-é) látka (-y) | Druh zvířat |
          Kyselina acetylosalicylová | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin s výjimkou ryb |
          Lysinacetylsalicylát (DL forma) | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin s výjimkou ryb |
          Vápenatá sůl karbasalátu | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin s výjimkou ryb |
          Natrium-acetylsalicylát | Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin s výjimkou ryb |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.