Nařízení Komise (ES) č. 1035/2003 ze dne 17. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1035/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1035/2003
          ze dne 17. června 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 ze dne 17. května 1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1038/2001 [2], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 2316/1999 [3] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 335/2003 [4] stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1251/1999, pokud jde o podmínky poskytování plateb na plochu pro některé plodiny na orné půdě, a rovněž stanoví podmínky pro vynětí půdy z produkce.
          (2) V rámci politiky Společenství zaměřené na zlepšení jakosti je poskytování platby na plochu pro semena řepky a řepice omezeno na žadatele, kteří používají jakostní osivo specifikovaných odrůd. Pro určení odrůd způsobilých pro poskytnutí těchto plateb se odkazuje na společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin zavedený směrnicí Rady 2002/53/ES [5]. Je třeba stanovit lhůtu, ve které způsobilost odrůd po jejich vynětí ze společného katalogu trvá.
          (3) Nové odrůdy přadného lnu lze považovat za způsobilé. Je nutno je začlenit do seznamu odrůd, na které se vztahuje režim podpor v příloze XII nařízení (ES) č. 2316/1999.
          (4) Nařízení (ES) č. 2316/1999 je tedy nutno změnit.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2316/1999 se mění takto:
          1. V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Členské státy použijí politiku jakosti pro semena řepky a řepice omezením ploch, pro které lze poskytnout platby na plochu, pro plochy oseté certifikovaným osivem řepky a řepice sdružených dvounulových (00) odrůd oznámených a takto zapsaných před každou platbou do Společného katalogu odrůd zemědělských rostlin zavedeného směrnicí Rady 2002/53/ES [6]. Po vynětí odrůdy ze společného katalogu se na ni platby nadále vztahují do 30. června třetího roku po roce, ve kterém byla v seznamu naposledy zahrnuta. Dvounulové odrůdy jsou odrůdy, které produkují semena o obsahu glukosinolátu nejvýše 25 μmol/g při obsahu vlhkosti 9 %, jak je stanoveno metodou EN ISO 9167-1: 1995, a obsahu kyseliny erukové nepřevyšujícím 2 % celkového obsahu mastných kyselin, jak je stanoveno metodou EN ISO 5508: 1995."
          2. V příloze XII se v bodu 1 vkládají odrůdy přadného lnu "Alizée" a "Drakkar".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Ustanovení čl. 1 odst. 2 se použije od hospodářského roku 2003/2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. června 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 16.
          [3] Úř. věst. L 280, 30.10.1999, s. 43.
          [4] Úř. věst. L 49, 22.2.2003, s. 3.
          [5] Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.