Nařízení Rady (ES) č. 1078/2003 ze dne 16. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1078/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1078/2003
          ze dne 16. června 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 26 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Rady (ES) č. 2505/96 ze dne 20. prosince 1996 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky [2] byly otevřeny autonomní celní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky. Poptávku Společenství je nutno u dotyčných produktů pokrýt za co možná nejvýhodnějších podmínek. Za tímto účelem by měly být otevřeny celní kvóty Společenství se sníženou nebo nulovou celní sazbou pro vhodný objem a mělo by být zvýšeno množství a prodloužena platnost některých stávajících celních kvót, aniž by došlo k narušení trhu s těmito produkty.
          (2) Nařízení (ES) č. 2505/96 by tudíž mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.
          (3) Vzhledem k hospodářskému významu tohoto nařízení se jedná o naléhavý případ ve smyslu bodu 1.3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke smlouvám o založení Evropských společenství,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          S účinkem od 1. července 2003 se celní kvóty uvedené v příloze tohoto nařízení připojují k příloze nařízení (ES) č. 2505/96.
          Článek 2
          Pro kvótové období od 1. ledna do 30. června 2003 se příloha I nařízení (ES) č. 2505/96 mění takto:
          - objem celní kvóty 09.2902 se stanoví na 20000 jednotek,
          - objem celní kvóty 09.2935 se stanoví na 120000 tun.
          Článek 3
          Pro kvótové období od 1. ledna do 31. prosince 2003 se příloha 1 nařízení (ES) č. 2505/96 mění takto:
          - objem celní kvóty 09.2904 se stanoví na 8500 jednotek,
          - objem celní kvóty 09.2985 se stanoví na 400000 jednotek.
          Článek 4
          Kvótové období celní kvóty 09.2867, které je uvedeno v příloze I nařízení (ES) č. 2505/96, se prodlužuje do 31. prosince 2003.
          Článek 5
          Kvótové období celní kvóty 09.2991, které je uvedeno v příloze I nařízení (ES) č. 2505/96, končí 30. června 2003.
          Článek 6
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 16. června 2003.
          Za Radu
          předseda
          G. Papandreou
          [1] Návrh ze dne 12. května 2003 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. L 345, 31.12.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 608/2003 (Úř. věst. L 86, 3.4.2003, s. 20).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Pořadové číslo | Kód KN | Třídění TARIC | Popis zboží | Objem kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) | Kvótové období |
          09.2612 | ex29215990 | 30 | 3,3`-dichlorbenzidindihydrochlorid | 150 tun | 3,5 | 1.7. – 31. 12. 2003 |
          09.2613 | ex29329970 | 40 | 1,3:2,4-Bis-O-(3,4 dimethylbenzyliden-D-glucitol) | 125 tun | 3,3 | 1. 7. – 31. 12. 2003 |
          09.2614 | ex70112000 | 85 | Skleněné obrazovky s maximální úhlopříčkou obrazovky 91,8 cm (± 0,2 cm) měřeno od vnějšího okraje k vnějšímu okraji, se světelnou propustností 78 % (± 3 %) při referenční tloušťce skla 11,43 mm | 100000 jednotek | 0 | 1.7. – 31. 12. 2003 |
          09.2615 | ex29349990 | 70 | Kyselina ribonukleová | 55 tun | 0 | 1. 7. – 31. 12. 2003 |
          09.2916 | ex39100000 | 30 | Polydimethylsiloxan s polymeračním stupněm 2800 monomerových jednotek (± 100) | 650 tun | 0 | 1. 7. – 31. 12. 2003 |
          09.2902 | ex85401115 | 91 | Trubice s barevnou katodou s plochou obrazovkou s poměrem šířky k výšce 4/3, úhlopříčkou obrazovky převyšující 59 cm, avšak nepřevyšující 61 cm a rádiusem zakřivení obrazovky přesahujícím 50 m | 13000 jednotek | 7 | 1. 7. – 31. 12. 2003 |
          09.2976 | ex84079010 | 10 | Čtyřtaktové benzínové motory s obsahem válců 250 cm2 nebo méně na výrobu sekaček na trávu podpoložky 843311 | 650000 jednotek | 0 | 1. 7.2003 – 30. 6. 2004 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.