Nařízení Komise (ES) č. 1082/2003 ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o minimální kontroly v rámci systému identifikace a evidence skotuText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1082/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1082/2003
          ze dne 23. června 2003,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o minimální kontroly v rámci systému identifikace a evidence skotu
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/971, a zejména na čl. 10 písm. d) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) nařízení Komise (ES) č. 2630/97 ze dne 29. prosince 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 820/97, pokud jde o minimální požadavky na kontroly prováděné v rámci systému identifikace a evidence skotu2, bylo několikrát podstatně změněno3. V zájmu jasnosti a přehlednosti by uvedené nařízení mělo být kodifikováno;
          (2) s cílem zajistit řádné provádění systému identifikace a evidence skotu je vhodné stanovit minimální kontroly;
          (3) příslušné orgány členských států by měly provádět kontroly založené na analýze rizika. Analýza rizika by měla zohlednit všechny významné faktory, zejména aspekty zdraví lidí a zvířat;
          (4) všechna zvířata v hospodářství by měla být podrobena kontrole. Pokud však z praktických důvodů není možné shromáždit všechna zvířata v hospodářství během 48 hodin, příslušný orgán může stanovit vhodný systém odběru vzorků;
          (5) příslušné orgány členských států by měly provádět kontroly na místě, které by měly být zpravidla neohlášené, jek je stanoveno v nařízení Rady (EHS) č. 3508/92 ze dne 27. listopadu 1992 o zavedení integrovaného administrativního a kontrolního systému pro některé režimy podpor Společenství4, naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 495/20015;
          (6) členské státy by měly Komisi předložit roční zprávu uvádějící podrobnosti o provádění kontrol;
          (7) Komise by měla členským státům poskytnout vzor této zprávy;
          (8) opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Kontroly stanovené v rámci systému identifikace a evidence skotu by měly alespoň splňovat minimální požadavky stanovené v článcích 2 až 5.
          Článek 2
          1. V každém členském státě příslušný orgán provádí kontroly na místě, které mohou být prováděny ve spojení s dalšími kontrolami stanovenými právními předpisy Společenství. Tyto kontroly musejí každoročně pokrýt nejméně 10 % hospodářství na území každého členského státu. Toto minimální procento kontrol se okamžitě zvýší, pokud je zjištěno, že nebyly dodrženy právní předpisy Společenství týkající se identifikace.
          2. Odchylně od odstavce 1, pokud má členský stát k dispozici plně funkční databázi v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1760/2000, která stanoví účinné křížové kontroly, je možné zohlednit 5 % podíl kontrol.
          3. Výběr hospodářství, která mají být podrobeny kontrole příslušným orgánem, se provádí na základě analýzy rizika.
          4. Analýza rizika u každého hospodářství zohlední zejména toto:
          a) počet zvířat v hospodářství, včetně údajů o všech zvířatech přítomných a zvířatech identifikovaných v hospodářství;
          b) aspekty zdraví lidí a zvířat, zejména předchozích zdrojů nákazy;
          c) výši roční prémie na skot požadované a/nebo vyplacené hospodářství, ve srovnání s částkou vyplacenou předcházející rok;
          d) významné změny ve srovnání se situací v předcházejících letech;
          e) výsledky kontrol provedených v dřívějších letech, zejména:
          i) řádné vedení evidence hospodářství podle nařízení Komise (ES) č. 2629/976;
          ii) řádné vedení pasů zvířat chovaných v hospodářství podle nařízení (ES) č. 2629/97;
          f) řádné předávání dat příslušnému orgánu;
          g) další kritéria stanovená členskými státy.
          5. O každé kontrole musí být podána zpráva standardizovaná na národní úrovni, která uvádí výsledky kontrol a zjištěné nedostatky, důvod kontroly a přítomné osoby. Chovatel nebo jeho zástupce by měli mít možnost podepsat zprávu a případně vyjádřit připomínky k obsahu zprávy.
          6. Opisy zpráv podle odstavce 5 se v případě porušení nařízení (ES) č. 1760/2000 neprodleně pošlou příslušným orgánům zodpovědným za provádění nařízení Komise (ES) č. 2419/20017.
          Článek 3
          1. Kontrole podléhají všechna zvířata v hospodářství, jejichž identifikace je stanovena nařízením (ES) č. 1760/2000.
          2. Pokud z praktických důvodů není možné shromáždit zvířata v hospodářství během 48 hodin, může příslušný orgán, odchylně od odstavce 1, stanovit systém odběru vzorků, který zaručí spolehlivost kontroly.
          Článek 4
          Kontroly na místě jsou obvykle neohlášené. V případě upozornění předem je nezbytné, aby bylo omezeno na naprosto nezbytné minimum a nepřekročilo lhůtu 48 hodin.
          Článek 5
          1. Každý členský stát každoročně do 1. července předloží Komisi roční zprávu s těmito údaji:
          a) počet hospodářství v daném členském státě;
          b) počet kontrol provedených podle článku 2;
          c) počet zvířat podrobených kontrole;
          d) zjištěná porušení předpisů;
          e) sankce uložené v souladu s článkem 22 nařízení (ES) č. 1760/2000.
          2. Informace uvedené v odstavci 1 se předávají Komisi podle vzoru uvedeném v příloze I.
          Článek 6
          Nařízení (ES) č. 2630/97 se zrušuje.
          Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze III.
          Článek 7
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. června 2003.
          Za Komisi
          předseda
          Romano Prodi
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Zpráva o výsledcích kontrol prováděných v odvětví skotu v rámci předpisů Společenství týkajících se identifikace a evidence
          1. Informace o výsledcích podle čl. 5 odst. 1 písm. a), b) a c):
          a) celkový počet hospodářství evidovaných na území členského státu na začátku ohlašovacího/kontrolního období;
          b) celkový počet kontrolovaných hospodářství;
          c) celkový počet provedených kontrol;
          d) kritéria pro analýzu rizika podle čl. 2 odst. 4 ohledně výběru kontrolovaných hospodářství s odkazem na orgán, který tyto kontroly prováděl, a pokud je to možné i členění tohoto výběru podle kritérií analýzy rizika;
          e) celkový počet skotu evidovaného na začátku ohlašovacího/kontrolního období;
          f) celkový počet kontrolovaného skotu;
          g) druhy provedených kontrol, tj. fyzická kontrola, dokumentární kontrola, kontrola prodlení při oznamování přesunů zvířat.
          2. Informace o výsledcích podle čl. 5 odst. 1 písm. d) a e):
          a) počet zjištěných porušení předpisů, zejména druhy odchylek zjištěných kontrolami podle bodu 1 písm. g);
          b) sankce uložené v souladu s nařízením Komise (ES) č. 494/988 [1] (včetně údajů o jejich druhu a charakteru následných opatření), v členění podle druhu kontrol a zjištěných porušení předpisů podle bodu 1 písm. g) a bodu 2 písm. a).
          [1] Úř. věst. L 60, 28.2.1998, s. 78.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Zrušená nařízení a jejich následné změny
          - nařízení Komise (ES) č. 2630/97 (Úř. věst. L 354, 30.12.1997, s. 23).
          - nařízení Komise (ES) č. 132/1999 (Úř. věst. L 17, 22.1.1999, s.20).
          - nařízení Komise (ES) č. 1898/2000 (Úř. věst. L 228, 8.9.2000, s. 22).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Srovnávací tabulka
          Nařízení (ES) č. 2630/97 | Toto nařízení |
          Článek 1 | Článek 1 |
          Čl. 2 odst. 1 | Čl. 2 odst. 1 |
          Čl. 2 odst. 2 | Čl. 2 odst. 2 |
          Čl. 2 odst. 3 | Čl. 2 odst. 3 |
          Čl. 2 odst. 4 písm. a) | Čl. 2 odst. 4 písm. a) |
          Čl. 2 odst. 4 písm. b) | Čl. 2 odst. 4 písm. b) |
          Čl. 2 odst. 4 písm. c) | Čl. 2 odst. 4 písm. c) |
          Čl. 2 odst. 4 písm. d) | Čl. 2 odst. 4 písm. d) |
          Čl. 2 odst. 4 písm. e) první odrážka | Čl. 2 odst. 4 písm. e) bod i) |
          Čl. 2 odst. 4 písm. e) druhá odrážka | Čl. 2 odst. 4 písm. e) bod ii) |
          Čl. 2 odst. 4 písm. f) | Čl. 2 odst. 4 písm. f) |
          Čl. 2 odst. 4 písm. g) | Čl. 2 odst. 4 písm. g) |
          Čl. 2 odst. 5 | Čl. 2 odst. 5 |
          Čl. 2 odst. 6 | Čl. 2 odst. 6 |
          Článek 3 | Článek 3 |
          Článek 4 | Článek 4 |
          Článek 5 | Článek 5 |
          — | Článek 6 |
          Článek 6 | Článek 7 |
          Příloha | Příloha I |
          — | Příloha II |
          — | Příloha III |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.