Nařízení Rady (ES) č. 1104/2003 ze dne 26. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1766/92, pokud jde o výpočet dovozního cla u některých obilovin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1104/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1104/2003
          ze dne 26. května 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1766/92, pokud jde o výpočet dovozního cla u některých obilovin
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 10 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [3] stanoví, že pro účely výpočtu dovozního cla se u některých základních obilovin použije odchylně doplňkový mechanismus.
          (2) Uzavřením jednání se Spojenými státy a Kanadou podle článku XXVIII GATT schváleném rozhodnutími Rady 2003/253/ES [4] a 2003/254/ES [5] o uzavření dohod ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kanadou a Spojenými státy americkými na straně druhé byla tato odchylka zrušena pro pšenici střední a nízké jakosti a pro ječmen.
          (3) Nařízení (EHS) č. 1766/92 je proto třeba změnit,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 10 nařízení (EHS) č. 1766/92 se nahrazují odstavce 2, 3, a 4 tímto:
          "1. Odchylně od odstavce 1 se dovozní clo na produkty kódů KN 10011000, 10019091, ex10019099 (pšenice obecná vysoké jakosti), 1002, ex1005, jiné než hybridní osivo, a ex1007, jiné než hybridy k setí, rovná intervenční ceně platné pro tyto produkty při dovozu a zvýšené o 55 %, snížené o dovozní cenu CIF použitelnou na dotyčnou zásilku. Toto clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.
          2. Pro účely výpočtu dovozního poplatku uvedeného v odstavci 2 se pro produkty uvedené v daném odstavci stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.
          Tyto reprezentativní dovozní ceny CIF se stanovují pravidelně.
          3. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 23.
          Tato prováděcí pravidla přesně určují zejména:
          a) minimální požadavky na pšenici obecnou vysoké jakosti;
          b) cenové kotace, které mají být vzaty v úvahu;
          c) možnost poskytnout, pokud se to ukáže jako vhodné, ve stanovených případech hospodářským subjektům příležitost znát před příchodem dotyčných zásilek poplatek, který by se použil."
          .
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. května 2003.
          Za Radu
          předseda
          G. Drys
          [1] Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
          [2] 8. dubna 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1666/2000 (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 1).
          [4] Úř. věst. L 95, 11.4.2003, s. 36
          [5] Úř. věst. L 95, 11.4.2003, s. 40
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.