Nařízení Komise (ES) č. 1111/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2375/2002 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (EHS) č. 1766/92

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1111/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1111/2003
          ze dne 26. června 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2375/2002 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (EHS) č. 1766/92
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 [2], a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/253/ES ze dne 19. prosince 2002 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Kanadou podle článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí pro obiloviny stanovených v seznamu ES CXL, který tvoří přílohu GATT 1994 [3], a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/254/ES ze dne 19. prosince 2002 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o změně koncesí pro obiloviny stanovených v seznamu ES CXL, který tvoří přílohu GATT 1994 [4], a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Komise (ES) č. 2375/2002 [5], naposledy pozměněném nařízením (ES) č. 531/2003 [6], se otevírá celní kvóta pro dovoz 2981600 tun pšenice obecné kódu KN 1001 90 99 nízké a střední jakosti. Tato celní kvóta zahrnuje 572000 tun pro dovoz ze Spojených států amerických a 38000 tun pro dovoz z Kanady.
          (2) V prvním a druhém čtvrtletí roku 2003 byl u dovozů v rámci podkvóty III, která pokrývá všechny třetí země kromě Spojených států amerických a Kanady, zaznamenán značný zájem ze strany hospodářských subjektů, který vedl k překročení stanovených množství. Nastaly též problémy s komunikací mezi Komisí a orgány některých členských států, takže došlo k nejasnostem v otázce množství skutečně požadovaných v celém Společenství a k problémům při zjišťování dostupnosti dané kvóty. Je proto třeba, aby byly povinnosti členských států v dané souvislosti upřesněny.
          (3) Platnost dovozních licencí v současné době upravuje čl. 6 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1162/95 [7], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 498/2003 [8]. Vzhledem k nejasnostem ohledně platnosti dovozních licencí je vhodné začlenit do nařízení (ES) č. 2375/2002 výslovné ustanovení, které by zajistilo, že doba platnosti dovozních licencí v rámci celní kvóty nebude kratší než 45 dní.
          (4) Nařízení (ES) č. 2375/2002 bylo původně přijato na přechodné období od 1. ledna 2003 do 30. června 2003, do doby, než bude přijata novela nařízení (ES) č. 1766/92. Vzhledem k tomu, že se ustanovení uvedeného nařízení v dotyčném období osvědčila, je vhodné, aby byla používána trvale.
          (5) Nařízení (ES) č. 2375/2002 je proto třeba změnit.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2375/2002 se mění takto:
          1. Článek 5 se mění takto:
          a) v odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Každá žádost o licenci musí být podána maximálně pro množství, jež je pro dovoz dotyčného produktu v daném období v rámci podkvóty k dispozici. Žadatelé mohou v daném členském státě podat pouze jednu žádost o licenci.";
          b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
          "2. Nejpozději do 18.00 hodin bruselského času v den podávání žádostí o licence zašlou příslušné orgány Komisi faxem sdělení v souladu se vzorem uvedeným v příloze a celkové množství, které je součtem všech množství uvedených v žádostech o dovozní licence. Sdělení se zašle i v případě, že v členském státě nebyly podány žádné žádosti. Tyto informace musí být sděleny odděleně od informací týkajících se jiných žádostí o dovozní licenci pro obiloviny.
          Nezašle-li členský stát Komisi sdělení týkající se žádostí v předepsané lhůtě, má Komise za to, že v daném členském státě nebyly podány žádné žádosti."
          2. Článek 6 se nahrazuje takto:
          "Článek 6
          Dovozní licence jsou platné pod dobu 45 dnů ode dne vydání. V souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 se doba platnosti licence počítá ode dne jejího skutečného vydání."
          3. V článku 12 se zrušuje odstavec 3.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. června 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21.
          [2] Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 95, 11.4.2003, s. 36.
          [4] Úř. věst. L 95, 11.4.2003, s. 40.
          [5] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 88.
          [6] Úř. věst. L 79, 26.3.2003, s. 3.
          [7] Úř. věst. L 117, 24.5.1995, s. 2.
          [8] Úř. věst. L 74, 20.3.2003, s. 15.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.