Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1128/2003 ze dne 16. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001, pokud jde o prodloužení doby pro přechodná opatření

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1128/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1128/2003
          ze dne 16. června 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001, pokud jde o prodloužení doby pro přechodná opatření
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 152 odst. 4 písm. b) této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],
          po konzultaci s Výborem regionů,
          v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií [4] poskytuje jediný právní základ pro veškeré právní předpisy týkající se přenosných spongiformních encefalopatií ve Společenství.
          (2) Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro stanovení statusu ohledně bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) členského státu, třetí země nebo některé z jejich oblastí. Na základě tohoto statusu (dále jen "status BSE") se stanoví některá opatření týkající se tlumení BSE a obchodu s některými živými zvířaty a živočišnými produkty a jejich dovozu. Uvedené nařízení stanoví, že před stanovením statusu BSE se přijmou přechodná opatření na období nejvýše dvou let.
          (3) Nařízení Komise (ES) č. 1326/2001 ze dne 29. června 2001 [5] stanoví přechodná opatření, která se mají používat po dobu nejvýše dvou let ode dne 1. července 2001.
          (4) Při používání kritérií vymezených v nařízení (ES) č. 999/2001 ke stanovení statusu BSE vyvstaly určité problémy. Komise projednala s členskými státy případné změny těchto kritérií s cílem dosáhnout lepšího vzájemného sladění statusu BSE a rizika. Výsledek těchto jednání může být významně ovlivněn novými poznatky v kapitole BSE Mezinárodního veterinárního kodexu Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat.
          (5) Je nutné prodloužit dobu používání přechodných opatření, aby tato jednání mohla být uzavřena.
          (6) nařízení (ES) č. 999/2001 je proto třeba odpovídajícím způsobem pozměnit,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 23 nařízení (ES) č. 999/2001 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Tímto postupem se přechodná opatření přijímají na období končící nejpozději dnem 1. července 2005, aby byl umožněn přechod od současného režimu k režimu stanovenému tímto nařízením."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 16. června 2003.
          Za Evropský parlament
          předseda
          P. Cox
          Za Radu
          předseda
          G. Papandreou
          [1] Stanovisko ze dne 5. března 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Stanovisko ze dne 14. května 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 3. června 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 11. června 2003.
          [4] Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 650/2003 (Úř. věst. L 95, 11.4.2003, s. 15).
          [5] Úř. věst. L 177, 30.6.2001, s. 60. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 270/2002 (Úř. věst. L 45, 15.12.2002, s. 4).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.