Nařízení Komise (ES) č. 1142/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2125/95, pokud jde o celní kvótu pro konzervované houby rodu Agaricus přidělenou Bulharsku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1142/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1142/2003
          ze dne 27. června 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2125/95, pokud jde o celní kvótu pro konzervované houby rodu Agaricus přidělenou Bulharsku
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 453/2002 [2], a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Komise (ES) č. 2125/95 [3] naposledy pozměněným nařízením (ES) č. 225/2003 [4] byla otevřena celní kvóta pro konzervované houby a byla přijata opatření pro správu této kvóty.
          (2) Rozhodnutím Rady 2003/286/ES ze dne 8. dubna 2003 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty [5], byla schválena ustanovení týkající se dovozu některých zemědělských produktů pocházejících z Bulharska do Společenství.
          (3) Tato ustanovení vstoupila v platnost dnem 1. června 2003.
          (4) Rozdělení kvót pro konzervované houby rodu Agaricus kódů KN , 07115100 a 2003102020031030 pocházející z Bulharska, které je stanoveno v příloze I nařízení (ES) č. 2125/95, je proto třeba změnit.
          (5) Nařízení (ES) č. 2125/95 je proto třeba změnit.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 1 nařízení (ES) č. 2125/95 se nahrazuje tímto:
          "Článek 1
          1. Celní kvóty pro konzervované houby rodu Agaricus kódů KN 07115100, 20031020 a20031030 a uvedené v příloze I se otevírají za podmínek uvedených v tomto nařízení.
          2. Sazba valorického cla se stanoví ve výši 12 % pro produkty kódu KN 07115100 (pořadové č 09.4062) a 23 % pro produkty kódů KN 20031020 a 20031030 (pořadové č 09.4063) U výše uvedených produktů pocházejících z Rumunska (pořadové č. 09.4726) se použije jednotná sazba ve výši 8,4 % a u výše uvedených produktů pocházejících z Bulharska (pořadové č. 09.4725) se neuplatní žádné clo."
          Článek 2
          Příloha I nařízení (ES) č. 2125/95 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. června 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. června 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 72, 14.3.2002, s. 9.
          [3] Úř. věst. L 212, 7.9.1995, s. 16.
          [4] Úř. věst. L 31, 6.2.2003, s. 10.
          [5] Úř. věst. L 102, 24.4.2003, s. 60.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA I
          Rozdělení uvedené v článku 2 vyjádřené v tunách (čistá hmotnost po odkapání)
          Dodavatelská země | Od 1. ledna do 31. prosince každého roku |
          Bulharsko | 2625 |
          Rumunsko | 500 |
          Čína | 22750 |
          Ostatní | 3290 |
          Rezerva | 1000 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.